Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 30/03/2023 05:45 GMT+7

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia

Biên phòng - Ngày 22-2-1989, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ban hành Quyết định số 16-HĐBT về việc tổ chức "Ngày Biên phòng"; Quốc hội khóa XI, Kỳ họp thứ 3 (tháng 6-2003) đã thông qua Luật Biên giới quốc gia, trong đó, quy định lấy ngày 3 tháng 3 hàng năm là "Ngày Biên phòng toàn dân". Đây là dấu mốc lịch sử để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục khẳng định tầm quan trọng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

xz0f_8a
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Leng Su Sìn, BĐBP Điện Biên và người dân trên địa bàn tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Anh Dũng

Hơn 30 năm thực hiện, "Ngày Biên phòng toàn dân" đã trở thành ngày hội của toàn dân và cả hệ thống chính trị hướng về tuyến biên giới, phên giậu nơi địa đầu của Tổ quốc. Trong từng giai đoạn triển khai thực hiện, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Bộ Quốc phòng, MTTQ Việt Nam và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều chủ trương, chính sách lớn đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh cả về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh; xây dựng vững chắc thế trận Biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và nền Quốc phòng toàn dân.

MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã có nhiều chương trình hành động hướng về tuyến biên giới, hải đảo của Tổ quốc, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản biên giới", "Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên"; "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo", "Bò giống giúp người nghèo biên giới"... góp phần thiết thực ủng hộ, giúp đỡ đồng bào, chiến sĩ yên tâm, vững vàng bám trụ, xây dựng và bảo vệ biên cương của Tổ quốc. 

Lực lượng BĐBP các cấp không ngừng trưởng thành và lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. 

Thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân trên địa bàn cả nước đã dành nhiều tình cảm và ngày càng gắn bó mật thiết với đồng bào trên các tuyến biên giới và lực lượng BĐBP. Các hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, kết nghĩa giữa địa phương tuyến sau với địa phương tuyến biên giới và đồn, trạm, đơn vị Biên phòng đã được tổ chức thường xuyên. 

Công tác tri ân, phụng dưỡng người có công, gặp gỡ, động viên, hỗ trợ, xây dựng nhà Đại đoàn kết, nhà Tình nghĩa, nhà Đồng đội, tặng gia đình chính sách và thân nhân cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BĐBP đang công tác trên tuyến đầu của Tổ quốc được sự tham gia và hưởng ứng tích cực của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng bào và nhân dân cả nước đã trao tặng 7.000 căn nhà cho người nghèo ở biên giới, hải đảo; 300 công trình dân sinh ở địa bàn biên giới với tổng trị giá 300 tỷ đồng; trao tặng 24.876 con bò giống cho người nghèo biên giới, trị giá 373 tỷ đồng... 

Trong giai đoạn mới, bên cạnh những thuận lợi, nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức lớn, qua đó, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện hiệu quả, sáng tạo mọi chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới trên cơ sở xây dựng vững chắc thế trận Biên phòng toàn dân, thế trận Quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân.

Nhằm phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị với sức mạnh toàn dân tộc tham gia bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia trong tình hình mới, ngày 9-1-2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh: "Bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, các lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành mà trực tiếp là cấp ủy, chính quyền và nhân dân khu vực biên giới".

Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, góp phần nâng cao ý nghĩa và thực hiện hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các cấp, ngành, mọi tổ chức thành viên, BĐBP và các tầng lớp nhân dân cần tích cực tham gia và thực hiện một số định hướng trọng tâm sau:

Một là, nâng cao tinh thần cách giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá, xuyên tạc, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo; chia rẽ lòng tin của nhân dân, đồng bào các dân tộc với cấp ủy, chính quyền địa phương; chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị, hiểu biết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân các dân tộc hai bên biên giới.

Hai là, tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực "bám dân", "bám đất", "bám địa bàn", đổi mới công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc”, “nói cho đồng bào hiểu, làm cho đồng bào tin”, giúp dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi vật nuôi, cây trồng, nâng cao dân trí, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, an ninh-quốc phòng, góp phần củng cố vững chắc thế trận Biên phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, nền Quốc phòng toàn dân trên các tuyên biên giới.

Ba là, hướng mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động hướng tới chăm lo tốt hơn nữa đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào các dân tộc. Tiếp tục triển khai sâu rộng và có hiệu quả Ngày Biên phòng toàn dân gắn với tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới; đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đỡ đầu, kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương tuyến sau với nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn biên giới; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc gia đình chính sách, người có công với nước trên tuyến biên giới và trong lực lượng BĐBP.

Đến nay, tuyến biên giới đất liền thành lập 1.587 tổ tự quản, có 49.724 hộ gia đình và 60.493 cá nhân đăng ký tham gia tự quản 4.215.844km đường biên giới, 3.141 mốc giới, 78 công trình biên giới. Tuyến biên giới biển thành lập 3.219 tổ/22.712 tàu thuyền/77.134 thành viên; 463 bến bãi an toàn, 173 tổ sản xuất an toàn. Trên toàn tuyến biên giới thành lập 14.822 tổ/2.327.737 thành viên tự quản an ninh trật tự. 

Bốn là, tiếp tục duy trì, mở rộng các mô hình, phong trào "Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản biên giới", “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”, "Thanh niên xung kích bảo vệ đường biên", "Người phụ nữ vì biên giới" gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”, Chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Thầy giáo quân hàm xanh - Nâng bước em tới trường”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”..., góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh, làm thay đổi bộ mặt xã hội, an ninh, quốc phòng khu vực biên giới.

Năm là, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền trên tuyến biên giới ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tăng cường chăm lo công tác bồi dưỡng, đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên trên tuyến biên giới tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức nghiệp vụ trong quá trình công tác.

Thực hiện hiệu quả Ngày Biên phong toàn dân và phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, cơ sở chiến lược nhằm phát huy sức mạnh toàn dân dân tộc trong bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bình luận

ZALO