Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 17/04/2024 04:36 GMT+7

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” theo tinh thần Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Biên phòng - Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển của QĐND Việt Nam anh hùng (22/12/1944 - 22/12/2022), phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ giữ gìn và phát huy. Điều này tạo ra sức mạnh to lớn, góp phần quan trọng để Quân đội ta thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2, BĐBP Sóc Trăng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển. Ảnh: Văn Long

Cùng với phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, việc chống chủ nghĩa cá nhân theo quan điểm, tư tưởng của Người cũng là việc làm thường xuyên và luôn được coi trọng, tạo bầu không khí dân chủ và động lực thi đua sôi nổi khắp các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Vì vậy, việc Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 847) là hết sức cần thiết; vừa kế thừa những thành quả đã đạt được, vừa tăng cường, đẩy mạnh công tác lãnh đạo nhằm phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hành động của toàn quân. Trên tinh thần đó, cấp ủy Đảng các cấp xác định, triển khai thực hiện Nghị quyết 847 là dịp tăng cường nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; biến nhận thức thành hành động để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, trước những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ Quân đội phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ những đặc trưng của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong Nghị quyết 847... Thông qua đó, xác định đúng yêu cầu, giải pháp phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới một cách phù hợp, hiệu quả, góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, làm nòng cốt cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Để tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức Đảng cần chỉ đạo làm tốt việc học tập, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 847 và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng… đến mọi cấp ủy, chi bộ, tổ chức quần chúng và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng để tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong hành động, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao. Các cấp ủy, tổ chức Đảng rà soát, bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết 847 vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp sát với tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả thiết thực việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sát với đối tượng quân đội, hướng cho cán bộ, chiến sĩ tiếp thu những chỉ giáo của Người về đạo đức, mở rộng nhận thức và hiểu sâu sắc hơn về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Điều quan trọng hơn nữa là qua tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ thảo luận để thấy rõ, với chức trách, nhiệm vụ của mình có thể học tập để làm theo. Đồng thời qua đó, tạo nền nếp sinh hoạt tự phê bình và phê bình, biểu dương những gương người tốt, việc tốt và chỉ ra những tiêu cực tồn tại trong đơn vị và mỗi cá nhân để cùng nhau khắc phục.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cũng cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của các cấp ủy Đảng; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, gia trưởng, lợi ích nhóm. Triển khai chặt chẽ đợt sinh hoạt chính trị với phương châm “Tự soi, tự sửa”.

Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình, gắn kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể ở các cấp một cách nghiêm túc, thận trọng, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Khắc phục tình trạng nể nang và lợi dụng tự phê bình và phê bình để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với động cơ không trong sáng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định… ở các cấp với tinh thần cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện.

Một yêu cầu quan trọng khác, đó là tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định về thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị. Thường xuyên rà soát, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; tích cực, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chủ nghĩa cá nhân.

Tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể chỉ huy cơ quan, đơn vị và người chủ trì ở những nơi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm.

Thực hiện tốt cơ chế, chính sách; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; phòng, chống hiệu quả tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân trong việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý được nhân dân tôn vinh, mang tính biểu tượng tốt đẹp về người quân nhân cách mạng. Giá trị này cũng như quan điểm, tư tưởng chống chủ nghĩa cá nhân của Hồ Chí Minh cần được các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân tiếp tục nuôi dưỡng, giữ gìn, bảo vệ, phát huy và phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đặng Công Thành

Bình luận

ZALO