Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 23/09/2023 10:26 GMT+7

Phấn đấu năm 2018 cả nước có 3.500 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Biên phòng - Đó là mục tiêu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đặt ra mục tiêu có ít nhất có 54 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; bình quân tiêu chí/xã cả nước tăng thêm tối thiểu 0,5 tiêu chí/xã so với năm 2017; giảm số xã đạt dưới 05 tiêu chí xuống dưới 60 xã.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương cần tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về nông thôn mới gắn với tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 26/NQ-TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cụ thể, tiếp tục đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên các trang mạng xã hội, nhằm triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và phản ánh kịp thời hơi thở của cuộc sống thực tiễn xây dựng nông thôn mới của cả nước. Rà soát, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện tất cả các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình; hướng dẫn và đôn đốc các địa phương triển khai hiệu quả các đề án xây dựng nông thôn mới đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền phê duyệt; triển khai có hiệu quả Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. 

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc phương châm của Ban Chỉ đạo Trung ương “Chủ động, quyết tâm, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả” để triển khai 11 nội dung của Chương trình đã theo hướng bền vững, có chất lượng và từng bước đi vào chiều sâu. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới, từng địa phương phải xác định rõ các tiêu chí trọng tâm để tập trung chỉ đạo, nhất là các tiêu chí về đời sống người dân, môi trường, văn hóa và an ninh trật tự.

Đối với các xã đạt chuẩn cần tiếp tục phấn đấu xây dựng nông thôn mới để nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với các xã đang phấn đấu đạt chuẩn, phải đảm bảo chất lượng, thực chất, không chạy theo thành tích. Đối với các xã khó khăn, cần tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu và thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, ưu tiên tập trung đầu tư ở cấp thôn, bản; tập trung chỉ đạo 4 huyện thí điểm xây dựng mô hình huyện nông thôn mới kiểu mẫu, làm cơ sở đánh giá, đề xuất tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp huy động và đa dạng hóa các nguồn vốn để thực hiện Chương trình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình (định kỳ, đột xuất). Trong đó, tập trung vào các nội dung: tình hình phân bổ và sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2018; tiến độ và giải pháp xử lý nợ xây dựng cơ bản của các địa phương; điều tra và đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới...; hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình…

Lê Hoàng

Bình luận

ZALO