Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/09/2021 11:48 GMT+7

Phấn đấu mỗi năm giảm 3% số hộ nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Đó là đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23-6-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Cán bộ Đồn Biên phòng Pa Ủ, BĐBP Lai Châu hướng dẫn đồng bào La Hủ sử dụng máy cày làm ruộng. Ảnh: Đức Duẩn

Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đặt mục tiêu đến năm 2025 về công tác giảm nghèo. Cụ thể, tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm bình quân trên 3%/năm. Phấn đấu 30% số huyện nghèo, 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và cơ bản hỗ trợ xóa nhà đơn sơ, nhà thiếu kiên cố cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo.

Đến năm 2030, phấn đấu cơ bản các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Để đạt mục tiêu trên, dự thảo Nghị quyết đưa ra 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác giảm nghèo; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo; tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về giảm nghèo.

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác giảm nghèo, dự thảo nêu rõ việc tiếp tục nghiên cứu, đổi mới, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên "thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no" của người dân và cộng đồng, phấn đấu "Vì một Việt Nam không còn đói nghèo".

Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giảm nghèo: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án về công tác giảm nghèo…

Viết Lam

Bình luận

ZALO