Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/03/2023 08:34 GMT+7

“...Phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt”

Biên phòng - Tại lễ phong quân hàm cấp tướng cho một số cán bộ cao cấp trong quân đội, ngày 1-9-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Để lãnh đạo quân đội tiến bộ không ngừng, các đồng chí cần phải trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi quần chúng và gương mẫu về mọi mặt”.

Lời dạy của Người vào thời điểm miền Bắc đang thực hiện kế hoạch 3 năm (1958-1960) cải tạo và bước đầu thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; quân dân miền Nam đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chuyển từ đấu tranh chính trị tiến lên kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, đưa phong trào cách mạng vượt qua tình thế hiểm nghèo.

Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, người cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ cấp tướng phải luôn phấn đấu, không ngừng trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn, giản dị, gần gũi với bộ đội, với nhân dân, gương mẫu về mọi mặt. Đội ngũ sĩ quan cấp tướng của quân đội đã trở thành những người lãnh đạo có uy tín, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lời căn dặn của Bác đã trở thành phương châm hành động của mọi cán bộ, đảng viên của Đảng, nhất là đội ngũ tướng lĩnh quân đội trong quá trình rèn luyện, tu dưỡng bản thân và góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Hiện nay, bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Lời căn dặn của Bác vẫn là một trong những định hướng quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, để góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất cách mạng, xây dựng tổ chức đảng TSVM, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD, làm cơ sở ngăn ngừa, đẩy lùi những nguy cơ tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội nói chung, cán bộ cấp tướng nói riêng cần phải học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, luôn giữ vững, phát huy và không ngừng xây dựng bản chất cách mạng, đặc biệt là bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; xây dựng quân đội vừa là lực lượng chính trị, vừa là công cụ bạo lực sắc bén, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững mối quan hệ máu thịt với nhân dân; bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát triển các quan hệ đối ngoại quân sự song phương và đa phương phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc trong tình hình mới.

BP

Bình luận

ZALO