Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/08/2021 03:46 GMT+7

Niềm tin và sức mạnh Việt Nam

Biên phòng - Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Đây là một cuộc cách mạng vĩ đại dưới sự lãnh đạo của Đảng, là biểu tượng của tinh thần quật cường "đem sức ta tự giải phóng cho ta". Người dân Việt Nam từ kiếp nô lệ lầm than trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

Cách mạng tháng Tám năm 1945, cách đây 71 năm là một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đây là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin, là đỉnh cao của ý chí quật cường, sức mạnh cộng đồng, tầm cao trí tuệ dân tộc Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng của lòng dân và lòng tin, của ý chí quyết tâm và khát vọng độc lập, tự do. Thắng lợi của cách mạng là kết tinh của sức mạnh nội lực Việt Nam "đem sức ta tự giải phóng cho ta". Sức ta ở đây là huy động giá trị tinh thần truyền thống quý báu của hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, từ những cuộc diễn tập 1930-1931, 1932-1935, 1936-1939 và từ "đêm trước" của Cách mạng tháng Tám như khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam kỳ, binh biến Đô Lương và cuộc tập dượt cuối cùng 1939-1945. Đây cũng là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

 Tầm vóc và ý nghĩa lịch sử lớn lao của Cách mạng tháng Tám đối với tiến trình lịch sử của dân tộc và thế giới đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Ðảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc".

Theo GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam: Những bài học được rút ra trong Cách mạng tháng Tám đã được các nhà khoa học tổng kết, trong đó, tựu trung ở 4 nhóm vấn đề. Trước hết là vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám khi đã vận dụng tài tình vấn đề đấu tranh giai cấp với đấu tranh giải phóng dân tộc, vấn đề chọn thời cơ khởi nghĩa, sử dụng lực lượng thanh niên tiền phong kết hợp cùng lực lượng Việt Minh... trong giành chính quyền. Hai là, đã mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Thứ ba là, bài học giành chính quyền (từ việc xây dựng lực lượng cách mạng, chọn thời điểm, vai trò của các lực lượng đi tiên phong...), điều này còn được vận dụng linh hoạt qua 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc. Cuối cùng, bài học Cách mạng tháng Tám vẫn vẹn nguyên tính thời đại trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế...

Hơn 70 mùa thu cách mạng với niềm tin son sắt vào lý tưởng của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, nhân dân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, trí tuệ và sáng tạo, chí khí và quyết tâm, liên tiếp chiến thắng các thế lực xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, thống nhất và cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa - dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đặc biệt, tròn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử: Diện mạo đất nước có nhiều thay đổi, đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển.

Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Tuy nhiên, hiện nay, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đồng thời tập trung giải quyết, khắc phục hạn chế, yếu kém để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đến nay, qua hơn 4 năm thực hiện đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng; có tác động thúc đẩy đất nước vượt qua mọi khó khăn, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Để tiếp tục nhân lên niềm tin, sức mạnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra 10 nhiệm vụ về xây dựng Đảng và xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, trong đó, có 2 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến thực hiện 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra, đó là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu  hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

 Với sức mạnh, niềm tin, thành quả và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám, Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp tục nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng tối đa thời cơ, tổ chức thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nguyễn Văn Thanh

Bình luận

ZALO