Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 07:48 GMT+7

Những ý kiến tâm huyết

Biên phòng - Từ ngày 27 đến 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã có nhiều ý kiến, tham luận tâm huyết, có chất lượng đóng góp vào Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thiếu tướng PGS, TS Vũ Cương Quyết.

Thiếu tướng PGS, TS VŨ CƯƠNG QUYẾT, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng: Gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng Nhà nước pháp quyền

Xây dựng nhà nước pháp quyền, nói một cách khái quát đó là xây dựng hệ thống các tư tưởng, quan điểm đề cao pháp luật, pháp chế trong tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước và trong đời sống xã hội. Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lý xã hội theo pháp luật. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là một quá trình nhận thức và kiểm nghiệm thực tiễn. Nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị, tôi nhất trí cao với đánh giá kết quả xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN trong 5 năm qua: Đạt được rất nhiều tiến bộ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, tổ chức bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp tiếp tục được hoàn thiện.

Tuy nhiên, thực tiễn 5 năm qua cũng cho thấy: Vấn đề đổi mới đồng bộ, phù hợp giữa kinh tế với chính trị, văn hóa, xã hội, giữa đổi mới kinh tế với đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước có một số mặt chưa rõ. Cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hoàn thiện; vai trò giám sát của nhân dân chưa được phát huy mạnh mẽ. Hệ thống pháp luật còn một số quy định chưa thống nhất. Thực thi pháp luật; kỷ cương, phép nước còn bị xem nhẹ, xử lý vi phạm pháp luật chưa kịp thời, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Cải cách hành chính; tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương đổi mới chưa mạnh mẽ; chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền chưa thật rõ ràng, hiệu lực, hiệu quả, hoạt động còn hạn chế. Số lượng cán bộ cấp xã và đội ngũ viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công vẫn còn quá lớn; phẩm chất, năng lực, uy tín còn nhiều hạn chế, tính chuyên nghiệp chưa cao.

Tôi đề nghị cần tiếp tục quan tâm về hiệu quả phối hợp của các cơ quan Nhà nước. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước; gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Tiếp tục thể chế hóa pháp luật để phát huy dân chủ bảo đảm quyền làm chủ thật sự của nhân dân trên các lĩnh vực. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, kết hợp với tổ chức bộ máy, cơ chế quản lý, chính sách và chế tài xử lý.

Thiếu tướng Hồ Quang Tuấn.

Thiếu tướng HỒ QUANG TUẤN, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Quá trình nghiên cứu tài liệu, Đoàn đại biểu Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng biểu thị sự nhất trí cao với nội dung các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, chúng tôi rất tâm đắc với nội dung: “...Tiếp tục xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học, công nghệ cao. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước”.

Tôi cho rằng: Quan điểm của Đảng ta về kết hợp phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) với bảo đảm quốc phòng, an ninh (QPAN) là hết sức sáng suốt và đúng đắn. Đây là mối quan hệ thống nhất, hữu cơ, gắn bó chặt chẽ, tạo tiền đề cho nhau cùng phát triển. Giải quyết tốt mối quan hệ này vừa có tính quy luật, vừa là đòi hỏi cấp thiết và rất quan trọng, nhằm tạo thế và lực, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Để triển khai thực hiện quan điểm của Đảng ta về kết hợp phát triển KT-XH với bảo đảm QPAN trước yêu cầu mới, cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, đó là: Kết hợp trong xây dựng, hoàn thiện chiến lược phát triển KT-XH gắn với xây dựng thế trận QPAN, nhất là thế trận bảo vệ biển, đảo trong tình hình mới; tăng cường xây dựng lực lượng quản lý, bảo vệ biển, đảo vững mạnh; phát triển các loại hình dịch vụ trên biển, đảo, tạo điều kiện cho người dân bám biển sinh sống, làm ăn. Cùng với đó, cần chú trọng đầu tư phát triển chương trình bám biển, đánh bắt xa bờ, củng cố lực lượng dân quân biển, tự vệ trong các hải đoàn, doanh nghiệp hoạt động trên biển, các lực lượng thực thi pháp luật... Tiếp tục phát triển công nghiệp QPAN theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học, công nghệ cao, nhất là đối với các doanh nghiệp, nhà máy đóng tàu trong quân đội. Nghiên cứu, đầu tư và làm chủ công nghệ các chủng loại vũ khí, trang bị, khí tài và các tàu quân sự hiện đại cần thiết cho phòng thủ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo đất nước.

Kết hợp xây dựng, phát triển KT-XH gắn với tăng cường QPAN ở các vùng trọng điểm, biển, đảo trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng là vấn đề khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải triển khai đồng bộ nhằm mang lại hiệu quả thiết thực và góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng, GS, TS Phạm Đức Dũng.

Trung tướng, GS,TS PHẠM ĐỨC DŨNG, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Hậu cần: Đổi mới giáo dục-đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao

Tôi bày tỏ nhất trí cao với Dự thảo các văn kiện Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng, đồng thời quan tâm về chủ trương, chính sách phát triển giáo dục-đào tạo (GD-ĐT) đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp đổi mới.

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến GD-ĐT. Đại hội XII của Đảng xác định GD-ĐT là một trong 3 khâu đột phá chiến lược. Còn trong Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, chủ trương, chính sách phát triển GD-ĐT có những điểm mới, nhất là việc cụ thể hóa 7 nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, nổi bật là: Chủ trương thực hiện có lộ trình miễn học phí cho học sinh ở các bậc học phổ thông trong các trường công lập. Đây vừa là điểm mới nhưng cũng là điều mà cả xã hội mong đợi; nó cũng thể hiện tính nhân văn, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ XHCN mà chúng ta đang xây dựng.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu hội nhập quốc tế, đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao đối với nguồn nhân lực nước ta, như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng giao tiếp, cộng tác, sáng tạo, đổi mới; khả năng ngoại ngữ, tin học... Đồng thời, đòi hỏi phải coi việc đổi mới đồng bộ từ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục là hết sức cần thiết; không chỉ đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong nước mà còn phải bảo đảm cả yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đặc điểm tình hình mới đặt ra những thách thức lớn mà ngành giáo dục phải đương đầu, đó là phải chuyển từ học truyền thống sang đổi mới phương pháp học, làm thay đổi vai trò của người thầy từ địa vị người dạy sang người thiết kế, cố vấn, huấn luyện và tạo ra môi trường học tập. Ở đây cần thấy rằng: Áp lực đổi mới đã và đang đặt lên vai người thầy trọng trách hết sức lớn lao, nhưng chế độ đãi ngộ với người thầy hiện nay còn rất khiêm tốn, cuộc sống thường nhật của nhiều nhà giáo vẫn gặp không ít khó khăn, đòi hỏi Nhà nước tiếp tục quan tâm, đầu tư thỏa đáng hơn, có chính sách với đội ngũ nhà giáo để phát triển sự nghiệp giáo dục theo hướng bền vững.

Những điểm mới về các nhiệm vụ, giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đề cập đã thể hiện sự kế thừa các quan điểm đổi mới từ các kỳ đại hội trước của Đảng. Với trách nhiệm và niềm tin vào sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta tin tưởng, lĩnh vực GD-ĐT tới đây sẽ có những bước đột phá mới, góp phần quan trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại tá Tào Đức Thắng.

Đại tá TÀO ĐỨC THẮNG, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel): Thúc đẩy sáng tạo, phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ

Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, tôi bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao; đặc biệt là việc dự thảo văn kiện xác định: “Tiếp tục quán triệt, thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế” và “nâng cao năng lực hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm”.

Đây là những điểm mới, rất quan trọng, hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển chung của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước và trên thế giới.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của lực lượng sản xuất; động lực quan trọng để chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam. Ví như: Tập đoàn Viettel luôn nhận thức sâu sắc: Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, việc tự chủ để làm chủ một số công nghệ lõi của Cuộc cách mạng công nghiệp lần tư (CMCN 4.0) và hoạt động theo đổi mới sáng tạo mở là yếu tố quan trọng, mang tính chất sống còn cho mỗi doanh nghiệp nói riêng và cho nền kinh tế quốc gia nói chung. Vì vậy, để phấn đấu trở thành một trong các trung tâm quan trọng của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, tiên phong trong CMCN 4.0 và kiến tạo xã hội số tại Việt Nam, Viettel luôn chú trọng: Thực hiện tốt nghiên cứu phát triển và làm chủ một số công nghệ lõi của CMCN 4.0; tiên phong trong phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất để xây dựng mạng viễn thông hiện đại, tạo ra hạ tầng số vững chắc cho chuyển đổi số quốc gia; đổi mới sáng tạo mở, trên cơ sở tăng cường hợp tác nghiên cứu với các tổ chức khoa học và công nghệ hàng đầu trong và ngoài nước; tăng cường đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Viettel.

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đoàn đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Viettel gửi gắm lòng tin: Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục quan tâm đề ra các chủ trương, giải pháp: Rà soát, sắp xếp lại hệ thống tổ chức khoa học và công nghệ gắn với đổi mới toàn diện chính sách nhân lực khoa học và công nghệ; khuyến khích, hỗ trợ phát triển hệ thống tổ chức nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp; thực hiện tốt công tác hỗ trợ, khuyến khích các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; đầu tư mạo hiểm, đầu tư vào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo... Tạo đà cho các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng.

Thiếu tướng NGUYỄN HÙNG THẮNG, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần: Tăng cường các giải pháp bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước trong Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng xác định các chỉ tiêu tổng quát về môi trường đến năm 2025 và những yêu cầu cơ bản về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH) giai đoạn 2021-2030. Dự thảo văn kiện đề cập: Phải “chủ động ứng phó có hiệu quả với BĐKH, phòng, chống giảm nhẹ thiên tai... lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân làm mục tiêu hàng đầu... xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

Quán triệt tinh thần đó, để quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, không khí và ứng phó với BĐKH, theo tôi cần thực hiện tốt những vấn đề sau:

Trước hết, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho mọi đối tượng nâng cao nhận thức về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò của quân đội trong bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH. Theo phạm vi từng cấp, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật nói chung, liên quan đến quân sự, quốc phòng (QS,QP) nói riêng trong bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH; tham gia xây dựng các chiến lược, thẩm định các quy hoạch, kế hoạch, đề án, bảo đảm lồng ghép giữa QSQP với bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH. Rà soát, bổ sung, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống văn kiện ở các cấp liên quan đến bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH.

Các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng tổ chức, lực lượng chuyên trách, kiêm nhiệm theo tổ chức của quân đội; huy động các nguồn lực, đầu tư thích đáng cơ sở hạ tầng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng; nâng cao khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ mới, hiện đại; năng lực dự báo, cảnh báo, cứu hộ, cứu nạn; năng lực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường, dịch bệnh truyền nhiễm, khắc phục tồn dư hóa chất độc, bom, mìn do chiến tranh để lại và các hoạt động khác về bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH theo chức năng, nhiệm vụ. Làm tốt quy hoạch mặt bằng doanh trại, thiết kế, xây dựng công trình QSQP; xây dựng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật kết cấu hạng mục, công trình quân sự theo môi trường tự nhiên ở từng vùng, địa bàn, đảm bảo bền vững, chống chịu được tác động do thiên nhiên gây ra. Quy chuẩn hóa, đổi mới công nghệ, đồng bộ trang thiết bị, vật tư, duy trì thực hiện nghiêm bảo vệ môi trường trong sản xuất công nghiệp; bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị; tăng gia sản xuất; khám, chữa bệnh; xử lý chất thải, đặc biệt là rác thải y tế; phòng, chống bệnh truyền nhiễm, hóa chất độc hại. Tích cực tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng...

Đại tá Ngô Minh Thuấn.

Đại tá NGÔ MINH THUẤN, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn: Phát triển bền vững kinh tế biển, gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh

Dự báo thời gian tới, tình hình trên các vùng biển ngày càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, khó lường. Quá trình hội nhập quốc tế, khu vực đang đặt ra thách thức, chi phối đến mục tiêu, nhiệm vụ Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2021-2030). Để góp phần thực hiện thắng lợi định hướng, nhiệm vụ “Phát triển bền vững kinh tế biển, gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh (QPAN)” trong giai đoạn 2021-2030, tôi đề xuất một số giải pháp sau:

Trước hết, phải tăng cường công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo nhằm tạo sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu chiến lược biển, đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua đó, xây dựng vững chắc thế trận QPAN, thế trận “lòng dân”; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lâu dài để phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận của Đảng về “Phát triển bền vững kinh tế biển, gắn với bảo đảm QPAN”; trong đó thực hiện kết hợp phát triển kinh tế biển, gắn với bảo đảm QPAN từ trong quy hoạch, chương trình, dự án phát triển các lĩnh vực (tính lưỡng dụng cao). Tập trung xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc; đồng thời, tập trung đúng mức các nguồn lực đầu tư trong nước và thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển các ngành kinh tế biển trọng điểm. Nghiên cứu, sửa đổi các văn bản, hướng dẫn thực hiện các luật, liên quan đến từng bộ, ngành, nhằm tạo ra khuôn khổ pháp lý thống nhất cho phát triển kinh tế và quản lý, bảo vệ biển, đảo một cách có hệ thống và bền vững...

Phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm QPAN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là quyền và nghĩa vụ của mọi tổ chức, doanh nghiệp và người dân Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng, Đại hội XIII của Đảng sẽ đề ra các chủ trương sát đúng lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ quan trọng này trong thời gian tới.

Thiếu tướng Vũ Văn Nhiên.

Thiếu tướng VŨ VĂN NHIÊN, Chủ nhiệm Khoa Mác-Lênin, Học viên Quốc phòng: Đưa đất nước vào chặng đường đẩy mạnh đổi mới sáng tạo

Dự thảo Báo cáo chính trị (BCCT) trình Đại hội XIII của Đảng xác định: "Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng (MHTT), cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh". Điểm mới ở đây chính là đổi mới MHTT với đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế được tiến hành một cách đồng bộ. Đây là một chủ trương đúng đắn, thể hiện nhận thức sâu sắc và giải quyết hài hòa mối quan hệ biện chứng giữa MHTT và cơ cấu kinh tế với sự phát triển chung của toàn xã hội.

Để “Đổi mới MHTT, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh CNH, HĐH, phát triển đất nước nhanh, bền vững” như trong Dự thảo BCCT, xin được nêu lên một số kiến nghị:

Theo tôi, trước hết và tiên quyết là phải nhận diện cụ thể MHTT mà chúng ta đang hướng tới là gì? Bởi MHTT là phạm trù tương đối phức tạp và có nhiều quan điểm khác nhau. Có MHTT kinh tế theo chiều rộng và MHTT kinh tế theo chiều sâu. Mỗi mô hình đều có những ưu điểm và nhược điểm. Trong Dự thảo BCCT đã đề cập đến những nội hàm cơ bản của MHTT mà Việt Nam đang hướng tới. Nội hàm đó phản ánh chúng ta kết hợp giữa hai loại MHTT. Do đó, phải làm rõ tên MHTT mà chúng ta hướng tới để nhất quán trong nhận thức, đề ra chủ trương phù hợp thúc đẩy mạnh mẽ đổi mới MHTT đất nước.

Nhận diện rồi phải làm rõ đổi mới MHTT, đẩy mạnh CNH, HĐH gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh (QPAN). Bởi phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm QPAN là chủ trương chiến lược phản ánh mối quan hệ biện chứng hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Điều này được thể hiện nhất quán trong mọi chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và QPAN; được Đảng ta khẳng định trong hầu hết các kỳ đại hội và được thực tiễn xác nhận ý nghĩa, hiệu quả to lớn trong suốt tiến trình cách mạng. Do đó, nội dung này cần phải tiếp tục khẳng định, làm rõ hơn nữa trong Dự thảo BCCT trình Đại hội XIII của Đảng.

Một vấn đề nữa đặt ra, phải làm rõ những chủ trương, nhất là về thể chế, chính sách, nguồn lực... để thực hiện đổi mới sáng tạo thành công. Công cuộc đổi mới đã đi được chặng đường gần 35 năm, song vấn đề đổi mới sáng tạo là vấn đề rất quan trọng hiện nay. Đổi mới sáng tạo không dừng trong phạm vi khoa học và công nghệ, mà phải được thực hiện trong toàn bộ đất nước, trong toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, đòi hỏi phải có những chủ trương cụ thể hơn để tinh thần đổi mới sáng tạo được hiện hữu, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển trong chặng đường tiếp theo-chặng đường đẩy mạnh đổi mới sáng tạo.

Thiếu tướng Vũ Tiến Trọng.

Thiếu tướng VŨ TIẾN TRỌNG, Viện trưởng Viện B26, Tổng cục II: Yếu tố chủ quan và những định hướng cơ bản

Qua nghiên cứu Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025. Tôi xin bày tỏ sự nhất trí cao với bố cục, nội dung báo cáo.

Phải khẳng định rằng, bên cạnh các yếu tố khách quan, thì nhiều yếu tố chủ quan có tác động rất lớn đến phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Yếu tố chủ quan có thể nhận thấy: Một là, sau gần 35 năm đổi mới (1986-2020), công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã đạt được “những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử”, đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Hai là, chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối được thể chế hóa. Ba là, tình trạng tham nhũng, lãng phí, suy thoái của cán bộ, đảng viên còn nghiêm trọng, tác động chi phối đến nhân dân và triệt tiêu nhiều sức mạnh, động lực. Nhiều bức xúc xã hội chưa rõ phương hướng giải quyết...

Để giải quyết hiệu quả những vấn đề trên trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội 5 năm tới, cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm những định hướng cơ bản sau: Một là, tăng cường công tác dự báo chiến lược; Hai là, nhận thức và giải quyết thấu đáo một vấn đề có tính quy luật của Cách mạng Việt Nam là kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; Ba là, kiên trì và giữ vững độc lập, tự chủ trong quá trình hội nhập quốc tế; Bốn là, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó xây dựng kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt; Năm là, nắm vững quan điểm chỉ đạo về mối quan hệ giữa hợp tác và đấu tranh theo phương châm: “Muốn làm gì cũng vì lợi ích dân tộc mà làm”.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô.

Thiếu tướng TRƯƠNG THIÊN TÔ, Phó chính ủy Quân khu 5: Chủ động ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống

So với Văn kiện Đại hội XII của Đảng, lần này Trung ương đánh giá khá toàn diện và đưa vào phương hướng, nhiệm vụ 5 năm (2021-2025) một nội dung quan trọng, đó là: “Sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống...”. Điều này cho thấy, những phát triển trong tư duy của Đảng về vấn đề an ninh phi truyền thống (ANPTT). Ở Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ nêu ở phần đánh giá là “ứng phó kịp thời với các mối đe dọa ANPTT”, nhưng trong phương hướng, nhiệm vụ chưa được đề cập.

Quân khu 5 là địa bàn chiến lược về quốc phòng, an ninh của cả nước, những năm qua chịu tác động rất lớn bởi hiểm họa từ thiên tai, bão lụt, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch lợi dụng những khó khăn, bất cập, các vấn đề nhạy cảm, tăng cường hoạt động chống phá, tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào còn nhiều khó khăn. Từ thực tiễn giải quyết những vấn đề trên của Đảng, Nhà nước và địa bàn quân khu, tôi đề xuất một số giải pháp để chủ động, ứng phó hiệu quả với những thách thức ANPTT thời gian tới.

Trước hết, phải nắm chắc, dự báo tình hình, địa bàn, kịp thời chia sẻ thông tin, đưa ra cảnh báo sớm về những vấn đề ANPTT. Chủ động xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn, chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức, lực lượng tạo nguồn lực và sức mạnh tổng hợp; thường xuyên luyện tập, diễn tập các phương án, sẵn sàng đối phó khi có tình huống. Như thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở TP Đà Nẵng đã cho chúng ta bài học về tinh thần chủ động và phương châm “4 tại chỗ”, không chỉ riêng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, mà có ý nghĩa rất lớn trong phòng, chống thiên tai, bão lụt...

Một vấn đề cũng cần phải lưu ý và ưu tiên là tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho mọi tầng lớp nhân dân về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới nói chung, về ANPTT nói riêng, nhất là những mối đe dọa và tính chất nguy hiểm, khó lường đối với các lĩnh vực đời sống xã hội. Từ đó, nâng cao cảnh giác, xác định tốt trách nhiệm của cá nhân, tổ chức và toàn xã hội để phòng, chống hiệu quả. Tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phát triển văn hóa, giáo dục, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe cho nhân dân, tăng cường quốc phòng, an ninh. Đây là yếu tố quan trọng nhằm “giữ vững bên trong” để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, cũng như đối phó với các thách thức ANPTT hiện nay.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO