Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 18/10/2021 02:19 GMT+7

Nhớ mùa xuân Bác Hồ trở về Tổ quốc

Biên phòng - Trong bóng đêm của khoảng trời Đông Dương những năm cuối thế kỷ XIX bỗng xuất hiện một ngôi sao và ngôi sao đó dịch chuyển sang khoảng trời phương Tây để gom những tia sáng. Và khi thời cơ đến, ngôi sao đó bỗng tỏa sáng, rọi ánh bình minh về phương Đông, đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi đêm trường nô lệ bước vào một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngôi sao đó là Nguyễn Ái  Quốc - Hồ Chí Minh. 

552x435_3-1.jpg
Bác Hồ làm việc tại chiến khu Việt Bắc những ngày đầu trở về Tổ quốc. Ảnh: Tư liệu

Lịch sử dân tộc Việt Nam cuối thế kỷ XIX và những năm đầu thế kỷ XX chìm trong đêm trường nô lệ. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp đã làm cho người dân đất Việt "Thân một cổ hai tròng nô lệ". Nhiều cuộc khởi nghĩa chống Pháp nổ ra, nhưng đã bị kẻ thù dìm trong biển máu. Nhiều nhà yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh... muốn cứu nước, giải phóng dân tộc nhưng đều thất bại bởi bế tắc về đường lối.

Trong bối cảnh đó, năm 1911, từ bến Nhà Rồng, một người thanh niên yêu nước bước xuống một chiếc tàu buôn của Pháp đi ra nước ngoài mang trong mình một tư tưởng lớn tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc thoát khỏi ách áp bức nô lệ. Sau 30 năm bôn ba, tìm kiếm, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm đấu tranh của nhân dân thế giới và khi tìm thấy ánh sáng Luận cương chính trị của Lênin, mùa xuân năm 1941, lần đầu tiên Người trở về Tổ quốc, trực tiếp chỉ đạo cách mạng Việt Nam, đại bản doanh của Người đặt ở Pác Bó -  Cao Bằng.

Nhiệm vụ quan trọng của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh ngay sau khi trở về Tổ quốc là tiến hành xây dựng các đoàn thể cứu quốc, tổ chức xây dựng mặt trận Việt Minh, mở các lớp đào tạo cán bộ cách mạng ngắn ngày và nhiều vấn đề quan trọng khác. Thực hiện sứ mệnh cao cả đó, Người trực tiếp triệu tập và chủ trì Hội nghị Trung ương 8 (khóa I).

Trong Hội nghị, Người đã phân tích và đưa ra những nhận định sáng suốt về tình hình quốc tế và trong nước. Người cho rằng, cách mạng Việt Nam đang đứng trước những thời cơ có lợi, phải tranh thủ thời cơ để xây dựng lực lượng cách mạng. Trên cơ sở những phân tích, nhận định sáng suốt của Người, Hội nghị đã nhanh chóng thống nhất quan điểm về tình hình quốc tế, đồng thời, xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng Dân chủ thế giới chống phát xít. Giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam.

Hội nghị nhất trí thành lập "Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh", gọi tắt là Việt Minh. Sau Hội nghị, Người chỉ đạo soạn thảo các văn kiện của Mặt trận Việt Minh như Tuyên ngôn, Chương trình và Điều lệ mặt trận. Những văn kiện này thể hiện đầy đủ sự thống nhất quan điểm của Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng về những vấn đề chiến lược của cách mạng Việt Nam. Sức mạnh và vai trò to lớn của Mặt trận Việt Minh được thể hiện ở khả năng lôi cuốn và tập hợp lực lượng quần chúng đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Chủ trương thành lập Mặt trận Việt Minh là một quyết định sáng suốt của Hồ Chí Minh, nó đáp ứng đúng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh cách mạng đang lên cao như triều dâng, thác đổ. Với Hội nghị Trung ương 8, đặc biệt là quyết định thành lập Mặt trận Việt Minh, đánh dấu một bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Hồ Chí Minh và Đảng ta về vấn đề giải phóng dân tộc thông qua con đường vũ trang cách mạng.

Từ sau Hội nghị Trung ương 8, lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang được xây dựng rộng khắp, Việt Minh và phong trào cách mạng phát triển mạnh mẽ khắp trong cả nước. Tình hình thế giới có nhiều chuyển biến nhanh chóng, có lợi cho lực lượng dân chủ. Với tầm nhìn chiến lược, Hồ Chí Minh đã nhìn thấy khả năng thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong một bức thư gửi đồng bào toàn quốc, Người chỉ rõ: "Phe xâm lược gần đến ngày bị tiêu diệt. Đồng minh sắp giành được sự thắng lợi cuối cùng. Cơ hội để dân tộc ta giải phóng chỉ trong một, hoặc một năm rưỡi nữa. Thời gian rất gấp, chúng ta phải làm nhanh...".

Với tầm nhìn thiên tài của một nhà chính trị, quân sự và ngoại giao, Người nhận định: Tuy phong trào Việt Minh phát triển mạnh mẽ, nhưng Việt Minh chưa có vị trí trên trường quốc tế; chưa có quan hệ chính thức với nước nào trong phe Đồng minh. Do đó, để bảo đảm cho cách mạng giải phóng dân tộc thành công, tháng 8-1942, Người quyết định trở lại Trung Quốc để tìm kiếm sự hậu thuẫn của Đồng minh.

Với tầm nhìn nhãn quan chiến lược, Người quyết định gặp chính quyền Tưởng Giới Thạch và đại diện Mỹ ở Côn Minh. Đối với chính quyền Tưởng Giới Thạch, Người  phân tích cho chính quyền Tưởng thấy, ở Việt Nam, chỉ có Việt Minh là tổ chức duy nhất có lực lượng, có quần chúng. Đồng thời, Người cũng không ngần ngại nhấn mạnh vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người khẳng định: Mặt trận Việt Minh là lực lượng dân chủ chống phát xít, sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ của Đồng minh, chính quyền Tưởng muốn "tiếp xúc với Việt Nam" nhất thiết phải hợp tác với Việt Minh.

Đối với Mỹ, Người thông báo cho đại diện Mỹ về tình hình quân Nhật ở Việt Nam và phân tích cho đại diện Mỹ hiểu tình hình Việt Minh đã lớn mạnh. Việt Minh muốn hợp tác với Mỹ để chống Nhật và mong Chính phủ Mỹ sớm công nhận, ủng hộ và hợp tác với Việt Minh. Đại diện Mỹ vui vẻ cảm ơn, tặng quà và hứa sẽ sớm trả lời.

Như vậy, sự kiện Hồ Chí Minh chủ động gặp chính quyền Tưởng Giới Thạch và đại diện Mỹ là một bước đi táo bạo trong việc tạo thế và lực cho Việt Minh trên trường quốc tế. Điều này, một lần nữa khẳng định thiên tài ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những bước ngoặt lịch sử.

Ngày 9-3-1945, Nhật tiến hành đảo chính Pháp ở Đông Dương, Mỹ không còn khả năng nắm tình hình ở chiến trường Đông Dương. Lo ngại trước tình hình đó, đại diện Mỹ ở Côn Minh phải nhiều lần cử đại diện đến gặp Hồ Chí Minh để bàn phương thức hợp tác giữa Việt Minh với Mỹ. Mở đầu cho sự hợp tác, Mỹ đã tặng Việt Minh một số vũ khí, thuốc chữa bệnh, phương tiện thông tin liên lạc. Chuyến trở lại Trung Quốc của người thắng lợi, thế và lực của Việt Minh bước đầu được xác lập, thời cơ giải phóng dân tộc đã điểm.

Tháng 5-1945, Người quyết định trở về Tân Trào chuẩn bị cho việc Tổng khởi nghĩa và triển khai kế hoạch tiếp nhận hàng viện trợ quân sự của Mỹ cho Việt Minh. Sự kiện Hồ Chí Minh chủ động gặp đại diện Mỹ và nhận được sự giúp đỡ của phe Đồng minh có thể nói là một thành công rất lớn của Người sau chuyến trở lại Trung Quốc.

Qua những cuộc tiếp xúc với Mỹ, Hồ Chí Minh đã làm cho thế giới hiểu được mục đích, tổ chức hoạt động của Việt Minh. Đây là một minh chứng điển hình về tư tưởng đại đoàn kết, tranh thủ mọi lực lượng có thể tranh thủ được, nhằm thực hiện cho kỳ được mục tiêu giành độc lập cho dân tộc Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại chiến thế giới lần thứ hai sắp đến ngày kết thúc, lực lượng dân chủ thế giới liên tiếp giành được nhiều thắng lợi quan trọng, chủ nghĩa phát xít đã đến giờ tận số. Trước tình hình đó, Hồ Chí Minh ra chỉ thị thành lập "Khu giải phóng" và cử ra Ủy ban cách mạng để lãnh đạo các hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao, kinh tế, văn hoá, xã hội, chuẩn bị điều kiện để tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Tháng 8-1945, phát xít Đức đầu hàng Đồng minh. Quân Nhật ở Đông Dương hết sức hoảng loạn. Khí thế của phong trào cách mạng trong nước bừng bừng, thời cơ Tổng khởi nghĩa đã chín muồi. Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng quyết định triệu tập "Hội nghị toàn quốc của Đảng" và "Đại hội đại biểu quốc dân" ở Tân Trào.

Tại Hội nghị, Người nhấn mạnh: "Thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập"; "Cần tranh thủ từng giây, từng phút, tình hình sẽ chuyển biến nhanh chóng, không thể để lỡ cơ hội".

Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc. Hội nghị nhất trí phát động toàn dân Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trước khi quân Đồng minh vào nước ta để giải giáp quân Nhật. Hội nghị đang tiến hành thì ngày 15-8, được tin Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện, Người đề nghị kết thúc Hội nghị sớm để các đại biểu trở về địa phương phát động quần chúng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền.

Chiều ngày 16 và ngày 17-8, Người chủ trì "Đại hội đại biểu quốc dân". Đại hội tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa giành chính quyền và thông qua 10 chính sách lớn của Việt Minh và bầu ra Ủy ban dân tộc giải phóng. Ngay sau khi Đại hội kết thúc, Người gửi thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa đến toàn thể đồng bào cả nước. "Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta".

Đáp lời kêu gọi của lãnh tụ Hồ Chí Minh, dưới ngọn cờ Việt Minh, nhân dân ta khắp cả nước, không kể già, trẻ, gái, trai, triệu người như một đã đứng lên tiến hành Tổng khởi nghĩa tháng Tám thành công trên phạm vi cả nước. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa, trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với thế giới rằng: "Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy".

Như vậy, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, mùa xuân năm 1941, Người trở về Tổ quốc, con thuyền cách mạng Việt Nam do người chèo lái đã vượt qua bao thác ghềnh, giông bão để cập bến vinh quang. Cách mạng tháng Tám thành công, đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Sự thành công của Cách mạng tháng Tám gắn liền với những quyết định táo bạo nhưng hết sức sáng suốt của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứng minh tính đúng đắn và khoa học của những tư tưởng cách mạng vĩ đại của Người trong thời đại mới.

PGS, TS Vũ Đăng Hiến

Bình luận

ZALO