Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 16/05/2021 06:21 GMT+7

Nhiều thành tựu nổi bật trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Biên phòng - Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, mặc dù với bao khó khăn, thách thức và đầy lực cản, song với ý chí đoàn kết một lòng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra cả về kinh tế, chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ẩn nổi bật.

Việt Nam đã nỗ lực vượt qua khó khăn và trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới.

Trong 5 năm qua, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN tiếp tục phát triển; kinh tế vĩ mô ổn định, tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao; chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế tăng lên. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát triển. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển con người; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu ngày càng được coi trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Cụ thể là trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu suy giảm, sau đó, lại rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế nước ta vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, nếu tính trung bình cả nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt bình quân khoảng 6,8%/năm (trong khi đó, nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (2011-2015) đạt bình quân 5,9%/năm). GDP bình quân đầu người tăng từ 1.332USD năm 2010 lên khoảng 3.000USD năm 2020. Việt Nam trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực và thế giới.

Thực tế cho thấy, tỉ lệ hộ nghèo của nước ta giảm nhanh từ 14,2% năm 2010 xuống còn 7% năm 2015 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015) và giảm từ 9,2% năm 2016 xuống dưới 3% năm 2020 (theo chuẩn nghèo đa chiều). Bình đẳng giới được thực hiện có hiệu quả; công tác bảo vệ trẻ em được quan tâm.

Mạng lưới y tế được mở rộng, nhất là y tế cơ sở. Năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh và y đức được nâng lên. Nhiều dịch vụ y tế kỹ thuật cao, tiên tiến được áp dụng. Nhiều chỉ tiêu về y tế đạt và vượt mục tiêu đề ra. Số bác sĩ/1 vạn dân tăng từ 7,2 năm 2010 lên khoảng 9 năm 2020. Số giường bệnh/1 vạn dân tăng từ 21,9 năm 2010 lên 28 năm 2020; tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng nhanh từ 60,9% dân số năm 2010 lên 90,7% vào năm 2020.

Cùng với kinh tế, xã hội, chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững và tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố; dân chủ XHCN tiếp tục được phát huy. Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN có nhiều tiến bộ, hoạt động hiệu lực và hiệu quả hơn; tổ chức bộ máy lập pháp, hành pháp và tư pháp tiếp tục được hoàn thiện. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả rõ rệt.

Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng lần lượt được phát hiện, điều tra, tiến hành khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh rất lớn, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Những bài học kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua là cơ sở quan trọng để Đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy trong lãnh đạo, chỉ đạo, giúp chúng ta có thêm bản lĩnh và tự tin trước nhiều khó khăn, thách thức mới, nặng nề hơn do tác động của đại dịch Covid-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu khi bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng không chỉ là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; mà còn là kết quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy Đảng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Cùng với đó là sự quản lý, điều hành nhạy bén, quyết liệt của Chính phủ và chính quyền các cấp; sự nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội và sự đoàn kết thống nhất, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và tinh thần lao động tích cực, sáng tạo, trách nhiệm của nhân dân, cũng như sự tín nhiệm, đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế, góp phần tạo nên những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của dân tộc.

Có thể khẳng định, những thành tựu đó có ý nghĩa lịch sử to lớn, tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới; tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước ta hướng đích mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” theo định hướng XHCN, thực hiện tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nguyện của dân tộc xây dựng nước Việt Nam to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Đại tá, Tiến sĩ Hà Đức Long, Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Bình luận

ZALO