Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 04:48 GMT+7

Nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

Biên phòng - Cải cách hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN luôn là nội dung được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 cũng đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém: Bộ máy Nhà nước ở một số nơi còn cồng kềnh; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái, BĐBP Quảng Ninh ứng dụng kiểm soát bằng mã vạch giúp công dân rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh qua biên giới. Ảnh: Trần Đức

Dịch vụ hành chính công trong một số lĩnh vực vẫn còn phiền hà; năng lực, phẩm chất, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, việc tham gia ý kiến góp ý, bổ sung để đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN là vấn đề mang tính cấp bách, chiến lược.

Năm 2011, sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020 tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP với trọng tâm cải cách hành chính là cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương nhằm tạo động lực thực sự để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng và hiệu quả cao; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công, trong những năm qua đạt được đó là: “Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên.

Vai trò của Nhà nước và nội dung, phương thức quản lý Nhà nước đã từng bước được điều chỉnh phù hợp hơn với yêu cầu phát triển đất nước và thông lệ quốc tế. Tổ chức bộ máy Nhà nước được kiện toàn; tinh giản biên chế được đẩy mạnh; kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước đạt những kết quả tích cực. Xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến được đẩy nhanh”.

Tuy nhiên, dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 cũng đã chỉ ra một số hạn chế, yếu kém: “Bộ máy Nhà nước ở một số nơi còn cồng kềnh; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, hiệu quả chưa cao... Tổ chức và hoạt động của chính quyền một số địa phương chậm đổi mới. Hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập còn lớn, hiệu quả chưa cao. Dịch vụ hành chính công trong một số lĩnh vực vẫn còn phiền hà; năng lực, phẩm chất, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Tham nhũng, lãng phí một số nơi còn nghiêm trọng”.

Dự thảo Báo cáo cũng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, đó là: “Tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo đột phá trong cải cách hành chính”.

Để triển khai, thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ nêu trên về đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, ngoài các nội dung được nêu tại dự thảo Báo cáo, xin có một số ý kiến tham gia, đề nghị bổ sung như sau:

Về thể chế: Tiếp tục xâv dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế, thiết chế, cơ chế bảo vệ luật pháp; xây dựng và hoàn thiện cải cách thể chế hành chính trên cơ sở Hiến pháp năm 2013. Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật. Chú trọng công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền, nhất là những văn bản có tác động trực tiếp rộng rãi đến đời sống xã hội, người dân và doanh nghiệp, đẩy mạnh xử lý văn bản trái pháp luật đã được phát hiện, kết luận. Tập trung cho việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, xác định rõ văn bản, quy định không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Về thủ tục hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết cắt giảm những thủ tục rườm rà không cần thiết để đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, góp phần nâng cao năng lực. Đẩy mạnh rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, giải trình các hồ sơ sai hẹn, hồ sơ phải yêu cầu bổ sung; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân đối với cán bộ, công chức. Đổi mới hình thức công khai thủ tục hành chính, thực hiện việc niêm yết công khai, minh bạch các quy định, thủ tục hành chính; nghiên cứu hình thức sơ đồ hóa quy trình các bước thực hiện thủ tục hành chính để người dân, doanh nghiệp dễ hiểu, dễ tiếp cận.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xây dựng, hoàn thiện, chia sẻ các cơ sở dữ liệu tập trung, chuyên ngành phục vụ cho việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trong các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, tư pháp... Ban hành quy định công khai, khai thác sử dụng chung các dữ liệu quốc gia.

Về tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước: Tiếp tục đẩy mạnh việc rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ giống nhau sáp nhập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh xã hội hóa và gắn kết chặt chẽ với tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đạo đức công vụ tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng và cơ cấu hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức gắn với thực hiện tốt việc quy hoạch, bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động.

Chú trọng công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quá trình, đảm bảo tính liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí và mức độ hoàn thành công việc được giao. Tăng cường kiểm tra và nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm. Nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức công vụ và trách nhiệm giải trình trước xã hội và nhân dân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công.

Về tài chính công: Tiếp tục thực hiện giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công, trong đó, từng bước cơ cấu lại chi ngân sách Nhà nước theo hướng tăng hợp lý tỉ trọng chi đầu tư, giảm dần tỉ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới mạnh mẽ khu vực sự nghiệp công lập theo cơ chế tự chủ và tinh giản bộ máy, biên chế, thực hiện cải cách tiền lương theo lộ trình đã xác định.

Về hiện đại hóa hành chính: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ để xây dựng chính quyền điện tử, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành, tham mưu; chuẩn hóa thành các quy trình theo công tác chuyên môn như công tác thanh tra, kiểm tra, công tác tài chính, công tác tổ chức...; thực hiện tốt việc trao đổi văn bản điện tử, hạn chế dần sử dụng văn bản giấy; tạo chuyển biến ngay trong chính nội bộ các cơ quan Nhà nước cũng như trong việc cung cấp dịch vụ công, tương tác với người dân, doanh nghiệp.

Chuẩn hóa và đổi mới chế độ báo cáo, thống kê; ứng dụng công nghệ thông tin, lưu trữ điện tử, số hóa dữ liệu; đảm bảo chính xác trong việc thống kê số liệu, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ, góp phần giảm thiểu thời gian trong việc báo cáo, thống kê; hỗ trợ cho công tác dự báo, đánh giá, đề ra phương hướng điều hành hoạt động. Xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ ứng dụng, dịch vụ Chính phủ số trong nội bộ của địa phương, bảo đảm không trùng lặp, cập nhật, kết nối, chia sẻ với các Cơ sở dữ liệu quy mô quốc gia theo yêu cầu và thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Đại tá Lương Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Cửa khẩu BĐBP

Bình luận

ZALO