Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 24/06/2024 04:39 GMT+7

Nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Biên phòng - Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, chế độ XHCN ở nước ta là một phương thức đấu tranh trong điều kiện mới; là nhiệm vụ hệ trọng, cấp thiết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nói chung, BĐBP nói riêng để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ta trong tình hình mới.

Với phương thức chống phá mới là chủ yếu sử dụng không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động lập ra hàng trăm trang web, các blog (phần lớn các máy chủ đặt ở nước ngoài); thông qua các dịch vụ hội thoại (chát, game, Facebook,Twitter, Email, Forum...) để tuyên truyền dối trá, lừa bịp, bịa đặt, thổi phồng, bóp méo sự kiện, nhào nặn, trộn lẫn thông tin tốt - xấu, thật - giả, đưa ra những bình luận thâm độc, vu cáo, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo, tán phát tới cộng đồng, phá hoại niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta. 

Nội dung chủ yếu mà chúng tập trung chống phá ta là tấn công, phủ định, hoặc bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; phủ nhận những thành tựu to lớn do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo; kích động đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; đòi tam quyền phân lập, “phi chính trị” hóa quân đội; phủ nhận kinh tế thị trường định hướng XHCN; tấn công vào nền dân chủ XHCN, đòi thực hành theo kiểu dân chủ tư sản.

Đối với lực lượng vũ trang nói chung, BĐBP nói riêng, chúng tán phát nhiều thông tin, hình ảnh, clip trên internet có liên quan đến cán bộ, chiến sĩ rồi đưa ra những bình luận xuyên tạc, bôi nhọ, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với quân đội; chia rẽ sự đoàn kết máu thịt giữa BĐBP với đồng bào các dân tộc nơi biên giới, biển đảo.

Đặc biệt, chúng khai thác triệt để những thời điểm có các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước để tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch, tạo sự phân tâm, dao động, thiếu đồng thuận trong xã hội... nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là lật đổ chế độ XHCN, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để đấu tranh phản bác có hiệu quả, thiết nghĩ, cần phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính. Để “xây” tốt, phải đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Giáo dục mọi người trong việc khai thác, sử dụng Internet một cách thiết thực và lành mạnh, nhằm nâng cao “sức đề kháng”, khả năng chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. 

Bên cạnh đó, phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, xuất bản, truyền thông trong việc chủ động cung cấp đầy đủ thông tin chính thống, kịp thời định hướng tư tưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên hệ thống mạng Internet và các kênh truyền thông khác. Qua đó, tăng cường khả năng “tự đề kháng”, “tự miễn dịch” đối với các quan điểm sai trái, thù địch trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. 

Để “chống” có hiệu quả, cần phải phát hiện kịp thời, kiên quyết đấu tranh, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, kỷ luật phát ngôn dưới mọi hình thức. Mặt khác, cũng cần nghiên cứu một cách có hệ thống những luận điểm sai trái, thù địch để xác định đúng đối tượng, nội dung, giải pháp, đấu tranh, phản bác sắc bén có cơ sở lý luận, thực tiễn đảm bảo tính thuyết phục cao. 

Đối với các đơn vị BĐBP, cần nghiên cứu, nắm bắt và thực hiện đúng đắn các chủ trương, giải pháp, đối sách của Đảng, Nhà nước trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cần có quy định rõ những cấp nào, tổ chức nào, cá nhân nào được sử dụng Internet phục vụ mục đích của công việc chuyên môn; xây dựng quy chế sử dụng Internet; có sự giám sát theo dõi chặt chẽ của cơ quan an ninh quân đội và BĐBP.

Bộ Chỉ huy BĐBP cấp tỉnh, thành phố và tương đương trở lên cần chỉ đạo và triển khai xây dựng kế hoạch đấu tranh xử lý những thông tin xấu, độc, thù địch thẩm thấu vào BĐBP. Chủ động cung cấp thông tin chính thống một cách kịp thời, giữ vững định hướng tư tưởng trong BĐBP. Kiên quyết không để xảy ra “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ. 

Các cấp, các đơn vị tuyệt đối không để cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện công nghệ thông tin, điện thoại thông minh viết, tán phát những thông tin, hình ảnh, clip có nội dung tiêu cực, phản cảm liên quan đến đơn vị, cá nhân trên mạng Internet. Điều đó sẽ góp phần phòng tránh việc các thế lực phản động, thù địch có thể lợi dụng khai thác bình luận bịa đặt, xuyên tạc, gây tâm lý hoang mang, làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Quân đội nói chung, BĐBP nói riêng, làm phai nhạt truyền thống anh hùng, vẻ vang và hình ảnh cao đẹp của người lính mang quân hàm xanh...

 Mai Trí 

Bình luận

ZALO