Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 11:31 GMT+7

Nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội hiện nay

Biên phòng - QĐND Việt Nam luôn được xác định là một mục tiêu chống phá trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, trong đó, “phi chính trị hóa” quân đội là một thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi, xảo quyệt, thâm độc. Đấu tranh phòng, chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội trở thành tất yếu khách quan, một nội dung đặc biệt quan trọng trong quá trình xây dựng quân đội về chính trị trong giai đoạn hiện nay.

“Phi chính trị hóa” quân đội là thủ đoạn nguy hiểm mà các thế lực thù địch thực hiện nhằm vô hiệu hóa công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN ở Việt Nam. Trong ảnh: Các học viên Học viện Biên phòng tham gia huấn luyện võ thuật. Ảnh: Thùy Chi

Học thuyết chiến tranh và quân đội đã khẳng định vai trò quyết định của yếu tố chính trị tinh thần đối với sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Quân sự không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Quan điểm trên là khẳng định đúng đắn tầm quan trọng đặc biệt của chính trị đối với quân sự và Quân đội ta, đồng thời cũng bác bỏ quan điểm: “Quân đội sinh ra là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ, không phải là để bảo vệ bất cứ một đảng phái nào”.

Thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch đã coi QĐND Việt Nam là một trọng điểm để chống phá. Mưu đồ này được chúng tiến hành từ những năm 90 của thế kỷ XX. Mục đích là làm cho Quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, phân rã về tư tưởng, lỏng lẻo về tổ chức, mơ hồ về đối tượng, đối tác; gây hoang mang, dao động trong nội bộ dẫn tới cán bộ, chiến sĩ xa rời mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, “chán Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị”, làm giảm sức mạnh chiến đấu. Các thế lực thù địch đã hình tượng hóa mô hình quân đội một số nước tư bản trên thế giới và viện dẫn “lý luận” để chứng minh quân đội không liên quan đến chính trị. Chúng lý giải: QĐND Việt Nam là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; vì thế, QĐND Việt Nam là của chung quốc gia, dân tộc và chỉ cần trung thành, bảo vệ lợi ích của nhân dân, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng yêu cầu các vấn đề liên quan đến quân sự, quốc phòng phải được nhân dân bàn bạc công khai và quyết định, thông qua diễn đàn Quốc hội.

Trong thời gian vừa qua, lợi dụng chủ trương tinh giản biên chế, sáp nhập, cơ cấu lại các đơn vị, doanh nghiệp quân đội, chúng ra sức xuyên tạc, chia rẽ, kích động, quy chụp... cho đó là biểu hiện tham nhũng, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi, đấu đá nội bộ, phe cánh, lợi ích nhóm của một bộ phận cán bộ trong Quân đội. Đồng thời, lợi dụng những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội để kích động, gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, phá hoại khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Quân đội.

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và các mạng xã hội, các thế lực thù địch, chống phá đã sử dụng internet như một công cụ đắc lực để tán phát những bài viết, clip, thổi phồng, xuyên tạc sự thật, khoét sâu mâu thuẫn nhằm kích động tư tưởng công thần, địa vị, bè phái, cục bộ địa phương, đòi hưởng thụ đãi ngộ; kêu gọi Quân đội ta từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, liên minh với quân đội một số nước để tiến lên hiện đại, trở thành quân đội “nhà nghề” như quân đội các nước tư bản. Bên cạnh đó, kẻ thù còn xuyên tạc, bôi nhọ phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hạ thấp vai trò của QĐND Việt Nam.

Cần khẳng định thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội rất nguy hiểm và sẽ còn được tiến hành lâu dài cả về trước mắt lẫn tương lai. Do đó, cần trang bị những kiến thức, kỹ năng phòng, chống làm thất bại âm mưu thâm hiểm này của kẻ thù.

Chủ nghĩa đế quốc, các thế lực thù địch luôn coi Việt Nam là một trong những mục tiêu trọng điểm chống phá. Chúng đã và đang tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội. Do đó, chống “diễn biến hòa bình” thực sự là “cuộc chiến” không khoan nhượng, mọi lúc, mọi nơi hết sức quyết liệt và phức tạp. Một khi mục tiêu của chúng thành công sẽ làm cho Quân đội tách rời khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho Quân đội đứng ngoài chính trị, Đảng Cộng sản mất chỗ dựa vững chắc, mất vai trò lãnh đạo đối với Quân đội, dẫn tới mất vai trò lãnh đạo đối với Nhà nước và xã hội. Do đó, để chống mưu đồ “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch đạt hiệu quả cao thì trước hết và quan trọng nhất là phải chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội, cốt yếu là nền tảng tư tưởng của Đảng...

Trong thời gian qua, việc đấu tranh phòng, chống thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội đã được triển khai một cách đồng bộ, rộng khắp trong tất cả các cơ quan, đơn vị và đã đạt được những kết quả cao. Điều đó được khẳng định, Quân đội ta dù ở điều kiện hoàn cảnh nào vẫn luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, luôn phấn đấu hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, là công cụ sắc bén, lực lượng chính trị đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. QĐND Việt Nam ngày càng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức chiến đấu cao, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Mỗi người lính không bao giờ quên lời hứa thiêng liêng đã khắc ghi trong tim mình trước Đảng, Bác Hồ và nhân dân về sự tự nguyện dâng hiến, tận trung với Đảng, trọn hiếu với dân, không quản gian khổ, hy sinh, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì dân, vì nước. Những hình ảnh bộ đội giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; cùng nhân dân vượt qua thảm họa thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, làm tròn nghĩa vụ quốc tế... còn đọng mãi trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP Bình Phước tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Hồng Ánh

Tuy nhiên, trước những diễn biến mau lẹ của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; trước những nguy cơ thách thức và sự chống phá của kẻ thù; để xây dựng Quân đội ta vững mạnh về chính trị, đập tan âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của kẻ thù trong thời gian tới, cần tập trung một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, âm mưu thủ đoạn, đặc biệt là những thủ đoạn mới của các thế lực thù địch chống phá Quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp phải tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị - tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ đảng viên và cán bộ chủ chốt các cấp. Đây là vấn đề cốt yếu nhất, là cơ sở nền tảng vững chắc đảm bảo cho Quân đội bất luận trong hoàn cảnh nào, dù khó khăn phức tạp đến đâu cũng vững vàng, không bị “diễn biến, chuyển hóa”, “phi chính trị hóa”, luôn trung thành, kiên định với sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện Đảng. Đồng thời, góp phần trang bị “vũ khí luận” cho cán bộ, đảng viên trong công cuộc đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Hai là, tập trung xây dựng các tổ chức, trước hết là tổ chức đảng các cấp trong Quân đội trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp, kiện toàn cấp ủy gắn với tổ chức chỉ huy đảm bảo chất lượng, số lượng và cơ cấu; gắn xây dựng cấp ủy viên với cán bộ chủ chốt các cấp; chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất, năng lực, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải phát huy dân chủ, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, đi đôi với phân công cá nhân phụ trách; đồng thời, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; giải quyết kịp thời, minh bạch các đơn thư tố cáo, khiếu nại và xử lý nghiêm các vi phạm.

Ba là, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức tốt phong trào thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động, nhất là Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp và là nguồn động lực tinh thần to lớn cho toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng chính quy, nêu cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng ngừa những phát sinh phức tạp về tư tưởng trong cán bộ, chiến sĩ.

Bốn là, thường xuyên chăm lo kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị các cấp và các tổ chức quần chúng, đoàn thể, Hội đồng quân nhân. Đây là các tổ chức, cá nhân trực tiếp chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị - yếu tố quyết định chất lượng xây dựng Quân đội về chính trị, góp phần làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội.

Năm là, xây dựng và ban hành cơ chế phù hợp để tập hợp tối đa lực lượng, phương tiện; chính sách hợp lý và phương pháp hiệu quả trong đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Trước hết, xác định lực lượng đấu tranh là toàn dân và lực lượng nòng cốt được tổ chức thành hệ thống trong các bộ, ban, ngành, đoàn thể chính trị, MTTQ từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là các viện, trung tâm nghiên cứu, học viện, nhà trường...; trong đó Quân đội, Công an giữ vai trò nòng cốt...

Bài học từ sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu; và gần đây là những sự kiện ở bất ổn chính trị - xã hội liên miên, kéo dài làm suy yếu đất nước đang diễn ra ở một số nước châu Á, châu Âu và hàng loạt nước theo thể chế đa nguyên, đa đảng ở Trung Đông, Bắc Phi, khiến chúng ta phải hết sức cảnh giác đề phòng không để bị lợi dụng chống phá. Một mặt, cần tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, trong đó, lấy xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị làm trọng tâm, đồng thời tăng cường các biện pháp đấu tranh làm thất bại mọi thủ đoạn chống phá của kẻ thù.

Nguyễn Tiến Anh

Bình luận

ZALO