Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 02/04/2023 01:17 GMT+7

Nhận diện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội trước thềm Đại hội Đảng các cấp

Biên phòng - “Phi chính trị hóa” quân đội là âm mưu cực kỳ nham hiểm, nằm trong tổng thể chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta. Mục tiêu của chúng là làm thay đổi bản chất giai cấp công nhân của quân đội nhằm vô hiệu hóa quân đội; biến quân đội không còn là quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, quân đội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

ncpt_6a
Đồng bào dân tộc thiểu số cần nâng cao cảnh giác trước các thông tin trên mạng Internet, tránh các luồng thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch. Ảnh: CTV

Trước các sự kiện chính trị quan trọng mang tính dấu mốc, các thế lực thù địch thực hiện chống phá quân đội ta một cách toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Từ các vấn đề cơ bản về chính trị, bản chất giai cấp, hệ tư tưởng, sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến những vấn đề về chức năng, nhiệm vụ, về cơ cấu, tổ chức, vũ khí trang bị... Toàn bộ các hoạt động của chúng đều chống phá trực diện vào “gốc” chính trị của quân đội ta, âm mưu làm cho quân đội mất phương hướng về chính trị, xa rời về bản chất cách mạng, rệu rã về tổ chức, mơ hồ về bạn thù, dẫn đến tê liệt, mất sức chiến đấu.

Nguy hiểm hơn, các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau hòng làm cho cán bộ, chiến sĩ khó nhận diện và đề phòng. Khi thì chúng đứng hẳn về phía đối lập, ra mặt chống phá ta, có thời điểm lại như người trong cuộc, thể hiện “thiện chí”, “tâm huyết”, “trách nhiệm” của mình đối với các vấn đề thuộc vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Từ đó, cố gắng khuyên nhủ “tư vấn” quân đội phải thực hiện cái chúng cho là “giải pháp” và “kế sách”.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, cũng là năm các đơn vị trong toàn quân tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Trước vấn đề đó, các thế lực thù địch ráo riết chống phá, triệt để lợi dụng mọi vấn đề để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội. Chúng ta dễ dàng nhận thấy sự chống phá của chúng trên các nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, tăng cường xuyên tạc, phủ định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu và bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội. Chúng nhận thấy rằng, vấn đề bản chất giai cấp là vấn đề cốt tử của mọi quân đội, chỉ “phi chính trị hóa” quân đội khi đã xóa bỏ bản chất giai cấp của quân đội ta. Bởi vì, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng chiến đấu, thể hiện tập trung chính trị của quân đội ta trong thực tiễn. Nguy hiểm hơn, chúng đòi xóa bỏ yếu tố “cách mạng” của quân đội. Sở dĩ, nội hàm “cách mạng” là bản chất “trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân”.

Thứ hai, chúng tăng cường phá hoại nền tảng tư tưởng của quân đội. Chúng biết rõ rằng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng vững chắc của QĐND Việt Nam. Trên cơ sở nền tảng tư tưởng ấy, quân đội ta ngày càng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Để “phi chính trị hóa” quân đội, các thế lực thù địch điên cuồng xuyên tạc, bôi nhọ, công kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng. Với mục tiêu chỉ cần tạo ra được “không gian rỗng” về tư tưởng, sau đó nhồi nhét lý luận phản động, chủ nghĩa tư sản vào quân đội, gây hoang mang, dao động về nhận thức, mất phương hướng về hành động, mơ hồ về mục tiêu và lý tưởng chiến đấu.

Thứ ba, phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội. Bởi lẽ, sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của QĐND Việt Nam. Để “phi chính trị hóa” quân đội ta, thì vấn đề xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội chúng xem là vấn đề cốt tử. Để thực hiện ý đồ, chúng đưa ra nhiều luận điệu tuyên truyền, lừa dối, triệt để lợi dụng những khuyết điểm, hạn chế của ta trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách để xuyên tạc đường lối. Chúng chỉ cần tạo tâm lý bất mãn, chống đối trong một bộ phận nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả trong một bộ phận cán bộ, chiến sĩ quân đội để chính lực lượng này “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là đạt mục đích đề ra.

Thứ tư, chúng ra sức tìm cách can thiệp sâu rộng việc xây dựng đội ngũ cán bộ và chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Những vấn đề cơ bản trong quá trình xây dựng quân đội là một trong những hướng quan trọng mà các thế lực thù địch thường chú ý khai thác, lợi dụng để chống phá, làm suy yếu, rệu rã quân đội từ bên trong tiến tới “phi chính trị hóa”. Bên cạnh đó, chúng tìm mọi thủ đoạn để “can dự” nhằm làm cho công tác cán bộ của quân đội có sự sai lệch, là cơ sở cho sự chuyển hóa về chính trị của quân đội sang hướng chính trị tư sản. Cá biệt, chúng còn mua chuộc, lôi kéo những cán bộ quân đội từng bị xử lý kỷ luật để thúc đẩy quá trình chuyển hóa về chính trị, tạo ra lực lượng nòng cốt thực hiện ý đồ nham hiểm.

Thứ năm, chúng tìm mọi cách phá hoại mối quan hệ mật thiết giữa quân đội với nhân dân. Bản chất truyền thống của QĐND Việt Nam là đoàn kết quân dân, đây là mối quan hệ máu thịt không thể tách rời, đặc biệt đối với đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Hơn 75 năm qua, nhân dân luôn che chở đùm bọc quân đội, ngược lại, quân đội ra sức chiến đấu để bảo vệ nhân dân. Vì thế, trong âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội, các thế lực thù địch luôn tìm cách phá vỡ mối quan hệ mật thiết đó. Chúng ta dễ dàng nhận thấy, việc tìm cách chia rẽ mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân để triệt tiêu nguồn sức mạnh vô tận “từ nhân dân mà ra”. Đây là thủ đoạn hết sức nham hiểm và tinh vi, do đó, cần hết sức cảnh giác, đồng thời, không ngừng vun xới cho mối quan hệ máu thịt này.

Thứ sáu, triệt để tận dụng không gian mạng để kích động chống phá. Trước sự phát triển vũ bão của cuộc cách mạng 4.0, chúng lợi dụng các phương tiện thông tin, đặc biệt là các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube... để chống phá, sử dụng các thủ đoạn “gợi nhưng không tả”, nêu vấn đề để cho người đọc tự suy ngẫm, thay đổi suy nghĩ của một bộ phận quần chúng và cán bộ, chiến sĩ quân đội. Một mặt, chúng lợi dụng không gian mạng để thực hiện chiến tranh tâm lý, gây hoang mang, móc nối với cán bộ của ta trước đây vi phạm để lôi kéo, khai thác thông tin làm cơ sở chống phá. Mặt khác, làm suy giảm hiệu lực công tác tư tưởng của quân đội, làm nhiễu loạn thông tin, lái tư tưởng của quân đội sang chiều hướng có lợi cho chúng.

Âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội rất rõ ràng và nguy hiểm, sự tác động và ảnh hưởng của vấn đề này là rộng lớn và ngày càng mạnh mẽ trên các vấn đề xây dựng quân đội. Do đó, việc định hướng tốt về tư tưởng và nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị là cấp thiết và quan trọng hàng đầu. Thực hiện đồng thời việc định hướng tư tưởng và đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là nhiệm vụ cấp bách hơn bao giờ hết, đặc biệt trước thềm Đại hội Đảng các cấp đang chuẩn bị diễn ra.

 Viết Nhân

Bình luận

ZALO