Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 31/03/2023 04:21 GMT+7

Nhân dân làm chủ thể xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Biên phòng - Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 8/8/1995 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về xây dựng BĐBP trong tình hình mới đã khẳng định: “BĐBP cần phải liên hệ chặt chẽ với quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện nhiệm vụ, đồng thời, phải tích cực xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên vùng biên giới”. Nhân dịp Chương trình “Điểm tựa của bản làng” do Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Dân tộc và Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp tổ chức, phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP.

5c1ca619455714adb9003ac3
Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP. Ảnh: Bích Nguyên

- Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, BĐBP luôn phối hợp và dựa vào dân để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng. Đề nghị Thiếu tướng cho biết những giải pháp quan trọng, xuyên suốt có ý nghĩa quyết định tới công tác vận động quần chúng (VĐQC) của BĐBP?

- Công tác VĐQC bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của BĐBP là nhiệm vụ cơ bản, có tính chiến lược. Để làm tốt công tác VĐQC, BĐBP phải thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, nắm vững và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/01/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, Nghị quyết số 702-NQ/ĐU ngày 29/6/2015 của Đảng ủy BĐBP về “Tăng cường và đổi mới công tác VĐQC của BĐBP trong tình hình mới”; đặc biệt là phải quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và phương châm chỉ đạo của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” trong tiến hành công tác VĐQC ở khu vực biên giới (KVBG).

Hai là, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, nhất là với các nội dung liên quan trực tiếp đến công tác VĐQC ở KVBG. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác VĐQC có đủ trình độ, năng lực, hiểu biết về công tác dân vận, có phương pháp và tác phong công tác gần gũi với quần chúng nhân dân, hiểu và nói được tiếng đồng bào các dân tộc, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, VĐQC tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Tổ quốc; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, luật pháp quốc tế và các điều ước quốc tế có liên quan đến biên giới quốc gia; nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, xâm hại lợi ích quốc gia, dân tộc.

Bốn là, huy động, phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các tầng lớp xã hội tham gia vào sự nghiệp bảo vệ biên giới. Thực hiện đúng cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, BĐBP làm chuyên trách trong tổ chức thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở KVBG vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước ở địa phương; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân ở KVBG; triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, lồng ghép, kết hợp chặt chẽ với việc triển khai các phong trào, cuộc vận động của địa phương, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Năm là, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; coi trọng công tác dân vận, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở KVBG. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện những vấn đề nổi lên và những mâu thuẫn trong nhân dân ở một số địa bàn trọng điểm, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có chủ trương, đối sách xử lý kịp thời các tình huống; đồng thời kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, các hành vi chống phá, chia rẽ của các thế lực thù địch, giải quyết tốt các điểm nóng, những bức xúc của quần chúng nhân dân ở cơ sở. Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và ngoại giao nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

- Hiện nay, các thế lực thù địch đang tăng cường đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, kết hợp với bạo loạn lật đổ để chống phá cách mạng nước ta, trong đó, KVBG là một trong những địa bàn trọng điểm. Đề nghị Thiếu tướng cho biết vai trò của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con các dân tộc ở KVBG?

- Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các tuyến biên giới cơ bản ổn định; tuy nhiên, vẫn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng công tác VĐQC, các đơn vị BĐBP đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn, tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mọi mặt cho cán bộ, nhân dân KVBG, bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả, nổi bật là: Tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng đấu tranh với các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, phá hoại sự nghiệp cách mạng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống của Việt Nam với các nước láng giềng, phát triển đạo trái pháp luật, kích động di, dịch cư tự do nhằm gây chia rẽ, làm mất lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước. Thông qua những việc làm trên, nhận thức của quần chúng nhân dân KVBG về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc có chuyển biến rõ rệt, quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia cùng BĐBP quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

skfhs
Cán bộ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, BĐBP Bình Định tuyên truyền ngư dân không vi phạm vùng biển nước ngoài đánh bắt hải sản. Ảnh: Công Cường

- Có ý kiến cho rằng, để nâng cao hiệu quả công tác VĐQC đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ làm công tác VĐQC phải có uy tín cao, thuyết phục giỏi, “khéo” tuyên truyền. Đề nghị Thiếu tướng cho biết tiêu chí đối với một cán bộ VĐQC giỏi?

- Trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BĐBP, mọi cán bộ, chiến sĩ luôn nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác VĐQC, đây là biện pháp cơ bản, là cơ sở, nền tảng để thực hiện các biện pháp công tác biên phòng. Đội ngũ cán bộ làm công tác VĐQC đã được đào tạo cơ bản tại các học viện, nhà trường trong Quân đội, được bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, quản lý Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng...

Đối với đội ngũ cán bộ làm công tác VĐQC không chỉ có chuyên môn giỏi, hiểu biết sâu, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong lời nói và hành động, mà còn phải có khả năng tuyên truyền, vận động, có uy tín, lòng nhiệt huyết, tính kiên trì, trách nhiệm cao, hiểu được ngôn ngữ, phong tục tập quán của đồng bào, gần gũi, gắn bó “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng địa phương” và phải thực hiện tốt phương châm “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt. Đây là tiêu chí cơ bản của người cán bộ làm công tác VĐQC.

Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp, các địa phương biên giới và BĐBP đã xây dựng được khoảng 4 nghìn người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số. Đồng thời, bồi dưỡng, phát huy vai trò của người có uy tín làm nòng cốt trong việc vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động ở khu vực biên giới.

Bảo Ngọc (thực hiện)

Bình luận

ZALO