Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 13/07/2024 01:52 GMT+7

Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2019):

“Ngọn đuốc” soi đường cho cách mạng Việt Nam

Biên phòng - Cách đây 102 năm, ngày 7-11-1917 (theo lịch cũ nước Nga là ngày 25-10-1917), dưới sự lãnh đạo của V.I. Lênin và Đảng Bolshevik, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đứng lên lật đổ chế độ Sa hoàng, lập nên nhà nước vô sản đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử phát triển của nhân loại.

asyn_5a
Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I.Lênin và Đảng Bolshevik lãnh đạo thành công đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Ảnh: Tư liệu

Trong quá trình đi tìm đường cứu nước, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa Mác-Lênin, vượt qua những hạn chế của các phong trào yêu nước trước đây, Người đã chỉ ra con đường cứu nước duy nhất đúng cho dân tộc mình.

Đi theo con đường Lênin vạch ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi to lớn: Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chiến thắng thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ đi lên CNXH; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng. Đặc biệt, phải kể tới những thành tựu của công cuộc đổi mới đưa nước ta từ nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình và phấn đấu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại...

Nhìn lại lịch sử, đêm 25-12-1991, khi lá cờ đỏ búa liềm trên nóc Điện Kremlin bị hạ xuống, đánh dấu sự tan rã của Liên bang Xô Viết sau 74 năm tồn tại, đã gây ra “một tổn thất nặng nề của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như đã gây nên những biến động lớn trong nền chính trị thế giới”. Chính vào thời điểm đó, trong khi nhiều đảng cộng sản bế tắc, mất phương hướng, các thế lực thù địch tấn công quyết liệt; ở trong nước, kinh tế-xã hội khủng hoảng, “một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động niềm tin, Việt Nam vẫn kiên trì mục tiêu, lý tưởng và con đường Cách mạng Tháng Mười Nga.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH, trong đó khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (năm 2011), trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011), Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”... 

Đánh giá, ghi nhận về thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Nhờ Cách mạng Tháng Mười thành công mà một thế giới mới đã ra đời và ngày càng phồn vinh, càng mạnh mẽ như hoa nở mùa Xuân”. Ngày nay, những giá trị của Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa Mác-Lênin đã và đang được khẳng định trong sự phát triển đi lên của các nước XHCN, trong đó, thành tựu của sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam là một minh chứng sống động. 

Nhờ vận dụng đúng đắn và sáng tạo lý luận Mác-Lênin; kế thừa và vận dụng có hiệu quả những bài học thành công và thất bại của CNXH hiện thực nên cách mạng nước ta tiếp tục giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Mô hình CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam ngày càng được sáng tỏ hơn. Ðất nước giữ vững ổn định chính trị-xã hội; dân chủ được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, tạo ra động lực mạnh mẽ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Kinh tế vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô và tiềm lực được nâng lên. An sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn và cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng cao... 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (năm 2016) đã khẳng định: “Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 30 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử”.

Tận dụng thời cơ, đẩy lùi thách thức, biến thách thức thành cơ hội phát triển đất nước nhanh, bền vững theo con đường XHCN không chỉ là nhiệm vụ của Đảng mà là nhiệm vụ của toàn dân. Cách mạng Tháng Mười Nga mãi mãi là một trong những cội nguồn của động lực, sức mạnh và nguồn cảm hứng; là ánh mặt trời chói lọi soi sáng con đường cách mạng mà Đảng Cộng sản, Chủ tịch Hồ Chí Minh và toàn thể dân tộc Việt Nam đã lựa chọn, phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hải Hà

Bình luận

ZALO