Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 01:01 GMT+7

Kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2023):

Ngọn cờ cổ vũ tinh thần dân tộc Việt Nam muôn đời sau

Biên phòng - Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam). Bản Tuyên ngôn Độc lập đã đưa ra các cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn vững chắc cho nền độc lập của dân tộc Việt Nam và tính chính danh của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Ngày 9/2/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc. Ảnh: Tư liệu

Cách mạng Tháng Tám vĩ đại đã đưa dân tộc Việt Nam vào kỷ nguyên mới và tinh thần độc lập - tự do - hạnh phúc của Tuyên ngôn Độc lập đã phát triển thành thành ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, góp phần xây dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nói về Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định: “Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công. Đó là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. Cách mạng đã đập tan xiềng xích của thực dân Pháp và phát xít Nhật, Bé nhà chế độ quân chủ phong kiến ​​sắt trên đất nước ta, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước nông công đầu tiên ở Đông Nam châu Á”(*).

Nói về việc thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (ngày 2/11/1951), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc lại: “Ngày 9/2/1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thành lập, đã tuyên bố trước thế giới quyền độc lập của Việt Nam và thực hiện các quyền tự làm dân chủ ở trong nước”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước đã sống hàng nuôi năm ở các nước tư bản tiên tiến nhất là Mỹ, Anh, Pháp..., biết quá rõ về tình hình dân chủ ở các nước tư bản. Do đó, nền dân chủ mà người dân Việt Nam khát sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là nền dân chủ XHCN, trong đó, Quần chúng nhân dân lao động vừa là đối tượng sáng tạo của nền dân chủ XHCN, vừa là tranh luận icon bị ảnh hưởng bởi các quyền dân chủ đó. Đất hạn, trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nông dân Việt Nam sử dụng tới 95% dân số và đa phần không có “mảnh đất cắm dùi”, phải đi cày kế cuốc mướn cho các địa chủ và đám điền điền Pháp.

Điều nghịch lý: Người nông dân - giai cấp nuôi sống xã hội với người nông dân - giai cấp bị bong tróc vòng trong xã hội cũ Việt Nam là biểu hiện cho sự mất dân chủ trầm trọng nhất. Như vậy, vấn đề dân chủ ở Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám 1945 chính là vấn đề “Người cày có ruộng”. Kết quả là hiện nay, Việt Nam trở thành một trong những nước xuất khẩu bình hàng đầu của thế giới và đời sống của người nông dân nước ta không ngừng được nâng cao.

Tinh thần khởi đầu, giá trị lớn và những bài học quý của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã khơi nguồn, bồi đắp sức mạnh cho toàn Đài, toàn dân và an toàn quân ta vững bước trên đường mới, viết tiếp những trang sử hào hùng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954), cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975), cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, cuộc chiến bảo vệ tổ quốc ở biên giới phía Bắc bên dưới lãnh đạo Đảng đã bảo vệ và phát triển thành quả của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, để giành lại độc lập dân tộc, thực hiện thống nhất đất nước, cung cấp non sông gấm, xây đắp nền thái bình thời thơ ấu và đưa đất nước tiến lên hùng cường.

Quảng trường Ba Đình - nơi tổ chức Lễ tuyên bố độc lập vào ngày 9/2/1945 Ảnh: NEWS

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đã giành được những thắng lợi lớn, có ý nghĩa lịch sử và phản diện trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại trừ, xây dựng bảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN... Năm 2020, Việt Nam đứng trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Năm 2021, Việt Nam thuộc top 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất thế giới. Theo công bố của Tổng thống Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định GDP của Việt Nam năm 2022 đạt 9.513 triệu tỷ đồng, tương đương 409 tỷ USD; GDP bình quân đầu người của nước ta năm 2022 tương đương 4.110 USD.

Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 192 quốc gia trên thế giới (bao gồm 190/193 nước thành viên Liên hợp quốc) thuộc tất cả các châu lục, trong đó, 3 nước có quan hệ đặc biệt, 17 đối tác chiến lược (4 đối tác chiến lược toàn diện, 13 đối tác toàn diện); có quan hệ kinh tế thương mại với hơn 230 nước và lãnh thổ. Việt Nam cũng đang là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong ASEAN và nhiều cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc.

Công cuộc đổi mới có ý nghĩa như một cuộc cách mạng trong thời kỳ mới, khẳng định con đường đi lên CNXH của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước) sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trong bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” vào năm 2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có Có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm năng, vị trí và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành phần đó là sản phẩm kết tinh sức lực sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên CNXH của chúng tôi là đúng, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường đổi mới của Đảng ta là đúng, sáng tạo; lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi lợi ích của cách mạng Việt Nam”.

​​​​​​Nguyễn Văn Toàn

(*) Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 4, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr. 544.

Bình luận

ZALO