Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 03:26 GMT+7

Ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Biên phòng - Trong công cuộc đổi mới đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, chúng ta tự hào và phấn khởi về những thành tựu kinh tế - xã hội bao nhiêu thì càng lo lắng về sự xuống cấp của đạo đức xã hội bấy nhiêu. Đây là nguyên nhân dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, một bộ phận quan trọng trong âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động và thù địch.

h8zc_anh-minh-hoa
Ảnh minh họa.

Đại hội lần thứ XII của Đảng đánh giá: “...Nhìn lại 30 năm đổi mới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi...”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước... Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong xã hội là một vấn đề phức tạp. Nguyên nhân sâu xa là sự chuyển đổi cơ chế, sự tác động ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, sự tác động của quá trình toàn cầu hóa... Song, nguyên nhân chính là một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên, bị những cám dỗ và ham muốn tầm thường lay chuyển; tôn sùng lối sống thực dụng, hưởng thụ, thu vén lợi ích cá nhân, gia đình mà quên đi bổn phận và trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chủ yếu diễn ra về mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là quá trình cá nhân tự thay đổi nhận thức theo chiều hướng tiêu cực, từ tin tưởng đến hoài nghi, dần dần đi đến phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chuyển sang tin theo những luận điệu sai trái, phản động; sùng bái một chiều chủ nghĩa tư bản; đề cao chủ nghĩa cá nhân... 

Kiên quyết thực hiện với quyết tâm chính trị cao, bằng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý, trước hết là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, để củng cố niềm tin của nhân dân “không có vùng cấm cho nạn suy thoái, tham nhũng”, đó là quyết tâm của Đảng và Nhà nước ta. 

Trong giai đoạn hiện nay, cần tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong Đảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy và Ban Thường vụ cấp ủy các cấp. Giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; thượng tôn pháp luật. Chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội bất mãn chính trị. 

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, mỗi cán bộ đảng viên phải tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện bản thân mình. Phải luôn ghi nhớ lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống mà phải thường xuyên phấn đấu rèn luyện cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Trong cuộc sống, cũng như trong công tác luôn luôn ghi nhớ 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra.

Các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt hơn nữa công tác quản lý, rèn luyện cán bộ đảng viên mọi lúc, mọi nơi. Làm tốt công tác này chính là xây dựng được thể chế để phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, từ cơ sở đến Trung ương, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đối với công tác bảo vệ nội bộ phải gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện cục bộ, bè phái,  “lợi ích nhóm”, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng.

Theo báo cáo của Chính phủ về kết quả xử lý vi phạm đạo đức, lối sống, tội tham nhũng và các loại tội phạm khác, trong năm 2019, cơ quan điều tra đã khởi tố mới 214 vụ, 487 bị can về tội tham nhũng; thu hồi 615.06 tỷ đồng và 11.867m2 đất; kê biên trên 795 tỷ đồng; kết luận điều tra đề nghị truy tố 217 vụ, 653 bị can. Tòa án nhân dân các cấp thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 344 vụ, 849 bị cáo (tăng 31 vụ so với năm 2018); xét xử sơ thẩm 240 vụ, 517 bị cáo về các tội danh tham nhũng; có 9 bị cáo bị tuyên phạt mức án tử hình, tù chung thân.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện từ gốc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ đảng viên, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt, tạo môi trường trong sạch, lành mạnh ở mọi lúc, mọi nơi. Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ vụ lợi, "lợi ích nhóm". Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng; công tác cán bộ, công tác kiểm tra; công tác giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của báo chí, của công luận ở tất cả các cấp.

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, đảng viên phần lớn là cán bộ, công chức Nhà nước. Do vậy, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ đảng viên chính là quan tâm đến sức chiến đấu của Đảng. Đẩy mạnh cải cách tiền lương, thu nhập, chính sách nhà ở bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, đảng viên, công chức để góp phần phòng, chống tham nhũng...

PGS, TS  Vũ Đăng Hiến

Bình luận

ZALO