Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/07/2024 12:10 GMT+7

Chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu":

Nền móng vững chắc để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được giao

Biên phòng - Thời gian qua, BĐBP Thừa Thiên Huế đã đưa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05) đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Đại tá Phạm Tùng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Thừa Thiên Huế về công tác này.

Đại tá Phạm Tùng Lâm. Ảnh: Thùy Trang

- Thưa đồng chí, thời gian qua, BĐBP Thừa Thiên Huế đã đạt được những kết quả nổi bật nào trong thực hiện Chỉ thị 05?

- Với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ đánh giá kết quả”, phù hợp với tình hình đơn vị và địa bàn, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 05 trở thành một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo ra phong trào học tập và làm theo Bác sâu rộng và hiệu quả trong đơn vị.

Tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị BĐBP Thừa Thiên Huế đã xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả nhiều mô hình như “Ngôi nhà xanh”, “Tiết kiệm tiền lẻ chia sẻ yêu thương”, “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”, “Con nuôi đồn Biên phòng”… Cùng với đó, tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị được thể hiện rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi tập thể, cá nhân.

Ngoài ra, đơn vị đã ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, viết bài thu hoạch, xây dựng kế hoạch cá nhân và ký cam kết thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và các nghị quyết, chỉ thị, quy chế các cấp đề ra. Các cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện Chỉ thị 05 vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, giám sát hàng năm của cấp ủy.

Các đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Việc thực hiện các chuẩn mực về đạo đức, lối sống, tác phong của cán bộ, đảng viên đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung chuyên đề luôn được đổi mới về nội dung và hình thức.

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần giúp đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội địa bàn hai tuyến biên giới.

- Qua quá trình thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ BĐBP Thừa Thiên Huế đã có được những bài học kinh nghiệm quý báu nào, thưa đồng chí?

- Từ thực tiễn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế nhận thấy, để tổ chức tốt Chỉ thị 05, cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương, ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”. Đây là yếu tố mang tính quyết định để tạo ra phong trào và đảm bảo sự thành công trong việc thực hiện Chỉ thị 05. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tuyên truyền; công tác thi đua khen thưởng, phát hiện các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong và ngoài đơn vị.

Cùng với đó, cần tiếp tục làm tốt hơn công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kết hợp giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, đồng thời, “chống” phải rất quyết liệt, kiên quyết, kiên trì. Phải làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; coi việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW, ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiết thực học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy, Đồn Biên phòng Vinh Xuân, BĐBP Thừa Thiên Huế triển khai mô hình “Tiết kiệm tiền lẻ chia sẻ khó khăn” để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Thuỳ Trang

- Trong thời gian tới, Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên Huế và cấp ủy các đơn vị trong BĐBP Thừa Thiên Huế có những giải pháp trọng tâm nào để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thưa đồng chí?

- Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh những nội dung đã triển khai, tạo bước chuyển biến đột phá trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới trong BĐBP.

Cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp sinh hoạt của các chi bộ, đảng bộ; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo, rà soát, xây dựng tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của từng chi, đảng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký một việc làm cụ thể phấn đấu thực hiện nghiêm túc, báo cáo trong chi, đảng bộ mình sinh hoạt. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện là tiêu chí bình xét thi đua, khen thưởng, đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của cá nhân và tập thể. Các cấp ủy, chi bộ, đảng bộ phải xác định được những vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để có biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm; tổ chức sơ kết đánh giá những chuyển biến, mức độ khắc phục và đề ra kế hoạch năm tiếp theo.

Đảng ủy BĐBP Thừa Thiên Huế và cấp ủy các đơn vị cũng tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cụ thể hóa sát với đặc điểm, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị và phổ biến công khai để cán bộ, chiến sĩ giám sát.

Đồng thời, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, chấn chỉnh kịp thời những biển hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, làm hình thức, nói không đi đôi với làm, tạo không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng tin tưởng thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với BĐBP.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thùy Trang (thực hiện)

Bình luận

ZALO