Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 05/12/2023 06:26 GMT+7

Nâng cao vị thế cầm quyền của Đảng

Biên phòng - Diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc.

Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội, nhất là mục tiêu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Sau gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả rõ rệt. Nhưng theo nhiều đại biểu, hiện nay, công tác xây dựng Đảng đứng trước những thách thức ảnh hưởng trực tiếp tới năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sức mạnh của Đảng, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự tồn vong của chế độ và vận mệnh của dân tộc.

Trong nhiệm kỳ qua, trước tình hình trong nước và thế giới có nhiều biến động, Đảng ta đã nhận thức được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc...

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là những người đứng đầu các cấp; phát huy dân chủ; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, góp phần nâng cao vị thế cầm quyền, khẳng định vai trò lãnh đạo, đường lối đúng đắn của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, trực tiếp là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các đại biểu đồng tình cao với quan điểm chỉ đạo: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Theo đó, chú trọng đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Toàn Đảng kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng vận dụng và phát triển sáng tạo phù hợp với thực tiễn Việt Nam trong từng giai đoạn. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH. Kiên định đường lối đổi mới vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nâng cao bản lĩnh, năng lực dự báo của Đảng trong hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại...

Hơn 90 năm qua, trải qua nhiều thăng trầm, thách thức, Đảng ta không ngừng rèn luyện và trưởng thành, đất nước Việt Nam không ngừng lớn mạnh, ngày càng khẳng định vị thế và uy tín trên trường quốc tế, đúng như lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đảng ta thật là vĩ đại, nhân dân ta thật là anh hùng”.

Xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh mãi là một nhiệm vụ trọng yếu để Đảng luôn là “Đảng cầm quyền”, đội tiên phong giàu sức chiến đấu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc, vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua các khó khăn, thách thức, xứng danh Đảng “là đạo đức, là văn minh”, là hiện thân của trí tuệ và lương tri của dân tộc, của thời đại.

Thanh Thảo

Bình luận

ZALO