Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 13/04/2024 11:08 GMT+7

Nâng cao nhận thức, đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Biên phòng - Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đã và đang ráo riết sử dụng mọi lực lượng, phương tiện tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, từng bước tạo sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đường lối chính trị, chế độ xã hội theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản...

6hpg_4a
Cán bộ BĐBP An Giang tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho đồng bào dân tộc Chăm ở xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang. Ảnh: Minh Quân

Vì thế, để ngăn chặn, đẩy lùi và tiến tới vô hiệu chiến lược “Diễn biến hòa bình” trong đời sống xã hội ở Việt Nam, cần thiết phải nâng cao nhận thức về chiến lược “Diễn biến hòa bình” cho cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng trận địa tư tưởng vững chắc trong toàn Đảng, kịp thời ứng phó trước những âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch và bọn phản động.

Mục đích của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là chống CNXH đến cùng; phương thức, thủ đoạn thực hiện “Diễn biến hòa bình” là tạo ra một “trận chiến” không cần súng đạn, ngay trong lòng các nước XHCN; thậm chí, trong chính các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội XHCN - thực chất, là tạo ra cuộc chiến ngầm giữa ta với ta... Trước mắt, chúng tập trung làm suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nhất là, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, tạo ra sự “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và tự sụp đổ.

Thực hiện “Diễn biến hòa bình” chống Việt Nam, các thế lực thù địch đã sử dụng tổng hợp các lực lượng, phương tiện, tiến hành đồng bộ các phương thức, thủ đoạn phá hoại trên tất cả các lĩnh vực của đời sống chính trị - xã hội; trong đó, tư tưởng chính trị được xác định là mặt trận hàng đầu, là khâu đột phá, có ý nghĩa quyết định trong tổng thể chiến lược này. Các thế lực thù địch đã và đang triệt để sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng ở nước ngoài, ứng dụng công nghệ trên mạng internet và các trang mạng xã hội để đăng tải, phát tán các bài viết với nội dung phê phán, phủ định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cũng như khoét sâu những khuyết điểm, yếu kém của một số cán bộ, đảng viên hay đời tư của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước; phủ nhận thành tựu của sự nghiệp đổi mới, cường điệu hóa những bất cập, yếu kém và khuyết điểm của nền kinh tế - xã hội...

Ngoài ra, các thế lực thù địch, phản động còn mua chuộc, lôi kéo các đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị ở trong nước; thậm chí, khống chế cán bộ, đảng viên, trí thức, chức sắc tôn giáo nhằm tạo dựng “ngọn cờ” hậu thuẫn cho việc hình thành và công khai hóa các “chủ thuyết” và các tổ chức phản động với các tên gọi như “xã hội dân sự”, “những người yêu nước”, “phản biện xã hội”... để thực hiện mưu đồ chính trị của chúng. Lợi dụng các sự kiện chính trị - xã hội, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp (như: Hội nghị Trung ương, Kỳ họp Quốc hội và phiên tòa xét xử các vụ án tham nhũng...) để lồng ghép các nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, tác động xấu đến dư luận và hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế... Những hành vi đó đều hướng tới mục đích hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, từng bước tạo “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tiến tới chuyển hóa Đảng, chuyển hóa chế độ XHCN ở Việt Nam...

Để đẩy lùi các nguy cơ đó, Đảng ta xác định phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: “Nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết phải học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”. Nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng và hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay, nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên thế giới quan, phương pháp luận khoa học phù hợp với tình thế mới của cách mạng, củng cố trận địa tư tưởng vững chắc trong toàn Đảng; mặt khác, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chính trị và quyết tâm làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Hai yêu cầu trên có mối quan hệ biện chứng, gắn bó chặt chẽ với nhau được thể hiện trong tư duy của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn bộ hoạt động thực tiễn của đất nước. Bởi vì, mục đích cơ bản, xuyên suốt của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là chống CNXH đến cùng, với phương thức, thủ đoạn mới - “chiến thắng không cần chiến tranh”, “không đánh mà thắng” nhằm thủ tiêu các nước XHCN và phong trào độc lập dân tộc tiến bộ trên phạm vi toàn thế giới. Để đạt được mục đích của chiến lược, các thế lực thù địch đã xác định mục tiêu cơ bản là: Xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (hệ tư tưởng Mác xít) để thay thế bằng hệ tư tưởng tư sản trong đời sống chính trị - xã hội ở nước ta. Trong cuốn “1999 - chiến thắng không cần chiến tranh”, nguyên Tổng thống Mỹ R.Nixon viết: “Mặt trận tư tưởng là mặt trận quyết định nhất, toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đi đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt trận tư tưởng”... Suy cho cùng, mục tiêu của chúng là tước bỏ vũ khí tư tưởng của “đối phương” và coi đó là khâu đột phá của chiến lược “Diễn biến hòa bình”...

Vì vậy, hơn lúc nào hết, cần nâng cao nhận thức cho mỗi cán bộ, đảng viên về bản chất thâm độc, tính chất nguy hiểm và phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao cảnh giác, mài sắc vũ khí tư tưởng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, bọn phản động và các phần tử cơ hội về chính trị, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và những thành quả cách mạng của nhân dân ta. Nhận thức đúng bản chất thâm độc, tính chất nguy hiểm của chiến lược “Diễn biến hòa bình” là đòi hỏi cấp thiết hiện nay để mỗi cán bộ, đảng viên tự trang bị cho mình những kiến thức cơ bản, kỹ năng cần thiết, coi đó là thứ vũ khí sắc bén, sức đề kháng mạnh trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Phạm Công Chiển

Bình luận

ZALO