Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 02:06 GMT+7

Nâng cao chất lượng học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trong BĐBP

Biên phòng - Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học. Là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng, nhằm làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động, là tiền đề thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đề ra.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng. Ảnh: Văn Hóa

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; thực hiện quản lý nhà nước về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chủ trì, phối hợp với các lực lượng duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Địa bàn công tác chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, môi trường khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt có nhiều khó khăn; lực lượng hoạt động tương đối phân tán, độc lập.

Để hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải quán triệt, nắm vững chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, biên phòng; đồng thời, còn phải nắm chắc chủ trương, chính sách của địa phương để tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Vì vậy, những năm vừa qua, Đảng ủy BĐBP đã đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và tạo nhiều chuyển biến tích cực. Sau khi nghị quyết, chỉ thị của Đảng được ban hành, căn cứ vào chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP ban hành kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt trong toàn lực lượng; phối hợp chặt chẽ với các Tỉnh, Thành ủy chỉ đạo Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt của cơ quan, đơn vị mình.

Đồng thời, đã có nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện như: Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt nghị quyết; nội dung, phương pháp tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết từng bước được đổi mới, đảm bảo sâu rộng, kịp thời, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng; sát với thực tiễn và yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là đối với đồn Biên phòng có các trạm, tổ, chốt hoạt động phân tán, hải đoàn, hải đội Biên phòng có các biên đội tàu công tác dài ngày trên biển.

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, tài liệu nghiên cứu được thực hiện chu đáo, đầy đủ; số lượng cán bộ, đảng viên tham gia học tập đảm bảo đúng đối tượng, thành phần, đạt tỷ lệ cao. Đội ngũ báo cáo viên các cấp chủ yếu là các đồng chí bí thư cấp ủy, các đồng chí trong ban thường vụ, các đồng chí báo cáo viên có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn, cập nhật kiến thức mới; phương pháp, cách thức truyền đạt nghị quyết được đổi mới theo hướng cụ thể, sát với thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết, Đảng ủy BĐBP chỉ đạo cơ quan chức năng, các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ vào tính chất, nội dung, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong từng nghị quyết để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động gắn với chức năng, nhiệm vụ; phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa bàn công tác; bảo đảm rõ mục tiêu, nhiệm vụ trước mắt và thường xuyên, lâu dài; có lộ trình rõ ràng, phân công cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện; trong đó, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; các chương trình, kế hoạch bảo đảm tính toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực, bám sát mục tiêu, chỉ tiêu hướng vào giải quyết vấn đề mới, những vấn đề cấp thiết; thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình, kế hoạch hành động, đưa hoạt động này vào nền nếp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần tiếp tục khắc phục, đổi mới. Đó là một số cấp ủy, bí thư cấp ủy chưa quan tâm đúng mức công tác chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chưa thực sự nêu gương; nội dung, hình thức học tập còn đơn điệu, thời gian, chất lượng chưa bảo đảm.

Khả năng truyền đạt nghị quyết của một số đồng chí bí thư cấp ủy còn hạn chế; đội ngũ báo cáo viên kiêm nhiệm chưa đủ mạnh, còn hạn chế về kinh nghiệm, phương pháp truyền đạt, mới chỉ dừng lại trình bày nội dung nghị quyết theo đề cương, ít liên hệ đến thực tiễn cơ quan, đơn vị; một bộ phận cán bộ, đảng viên ý thức học tập, nghiên cứu nghị quyết của Đảng chưa cao...

Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn chậm, mang tính hình thức, chưa khoa học, chưa cụ thể và chưa thực sự bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ, chưa đánh giá đúng thực chất hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt ở mỗi cấp.

Để nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, đưa nghị quyết đi vào thực tiễn hoạt động công tác và đời sống của cán bộ, chiến sĩ; các cấp ủy, tổ chức đảng trong BĐBP cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập nghị quyết của Đảng; mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, xác định việc tham gia học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi của bản thân.

Phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là vai trò của bí thư cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; bảo đảm thực hiện nghiêm túc, tránh đối phó, hình thức và giao khoán cho cơ quan chức năng.

Hai là, đổi mới, sáng tạo nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức học tập nghị quyết của Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tình hình địa bàn và từng đối tượng người học; theo đó, nội dung quán triệt cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt cần có sự phân tích sâu về mặt lý luận và thực tiễn; đối với cán bộ, đảng viên, báo cáo viên cần chú trọng biên tập, xây dựng nội dung cốt lõi, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu.

Tăng cường tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến, nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí; sử dụng được đội ngũ báo cáo viên có trình độ và phương pháp truyền đạt tốt, đồng thời, mở rộng được đối tượng tham gia. Sau học tập cần tổ chức cho cán bộ, đảng viên thảo luận, viết thu hoạch để đánh giá, kiểm soát chất lượng học tập.

Ba là, đối với cấp ủy, tổ chức đảng ở đơn vị cơ sở của BĐBP cần vận dụng linh hoạt việc tổ chức học tập phù hợp với thực tiễn tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, vừa đảm bảo quân số tham gia học tập, vừa đảm bảo quân số thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, không để trống biên giới, địa bàn. Bên cạnh đó, cũng cần quán triệt, nắm vững chủ trương, chính sách của địa phương để tham mưu và trực tiếp tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng khu vực biên giới, biển, đảo vững mạnh toàn diện.

Bốn là, phải cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng thành các chương trình, kế hoạch hành động sát hợp với thực tiễn tình hình, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đây là nội dung quan trọng, đòi hỏi các cấp ủy đảng cần nghiên cứu, nắm chắc nội dung, quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nghị quyết; đồng thời, căn cứ vào kế hoạch, chương trình hành động của cấp trên trực tiếp và thực tế của cơ quan, đơn vị để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cấp mình bảo đảm tính kịp thời, cụ thể, khả thi trong tổ chức thực hiện.

Phát huy trí tuệ tập thể của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường đối thoại dân chủ, trao đổi, thảo luận, nhất là những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn để góp ý xây dựng chương trình, kế hoạch hành động. Phân công cụ thể và phát huy tốt vai trò nòng cốt của cơ quan chủ trì, các cơ quan phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết của Đảng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động; chủ động, sáng tạo lồng ghép những nội dung của nghị quyết trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức chuyên trang, chuyên mục “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” trên Báo, Tạp chí Khoa học Biên phòng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời biểu dương những cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên thực hiện tốt; đồng thời, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với những cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có biểu hiện lơ là, chưa nghiêm túc hoặc chấp hành không nghiêm việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng.

Kịp thời sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm phát huy những mặt đã đạt được; khắc phục những khâu yếu, mặt yếu, đưa chất lượng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng và việc chấp hành học tập nghị quyết của đảng viên thành tiêu chí để đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.n

Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP

Bình luận

ZALO