Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 10/08/2022 06:47 GMT+7

Một số vấn đề về tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở trong BĐBP

Biên phòng - Chấp hành Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Chỉ thị số 464-CT/QUTW ngày 4/7/2014 của Thường vụ QUTW về đại hội các cấp trong Đảng bộ Quân đội; sau khi hoàn thành việc chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo Đảng bộ Cục Trinh sát và phối hợp với các Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng bộ BĐBP Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh tiến hành đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở trước để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Qua theo dõi và dự chỉ đạo đại hội tại các đảng bộ trên, chúng tôi xin nêu ra một số vấn đề để rút kinh nghiệm:

4ac6_6a-1.jpg
Trung tướng Phạm Huy Tập, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Hoàng Anh

Quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các đảng ủy đã quán triệt, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên, phát huy được trách nhiệm của tập thể đảng ủy, cơ quan chính trị và các cơ quan chức năng trong chuẩn bị văn kiện đại hội, nhân sự cấp ủy, nhân sự đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên và các mặt công tác khác.

Các đảng bộ cũng làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, tổ chức đại hội chặt chẽ, hoàn thành tốt các nội dung theo quy định, bảo đảm nguyên tắc, thủ tục. Đồng thời phát huy được dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các văn kiện của Trung ương và Báo cáo chính trị của Đảng ủy BĐBP, của Tỉnh ủy (đối với đảng bộ BĐBP các tỉnh).

Báo cáo chính trị tại đại hội đã nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 - 2015; đề xuất được các chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 sát thực, có tính khả thi cao; tổ chức bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, đúng số lượng, có cơ cấu hợp lý, các đồng chí cán bộ chủ trì đều trúng cử cấp ủy, đại biểu với số tín nhiệm cao.

Tuy nhiên, trong chuẩn bị và tiến hành đại hội còn bộc lộ một số mặt hạn chế là: Việc thảo luận, đóng góp vào văn kiện của cấp trên một số ý kiến chưa sâu, xuôi chiều, chưa có ý kiến tranh luận trong đại hội. Việc thảo luận, đóng góp vào văn kiện của cấp mình chưa có sự cân đối giữa các nhiệm vụ, chưa đề xuất được các giải pháp, nhất là các giải pháp có tính đột phá trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ, ít có ý kiến tham gia vào Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy.

Điều hành của đoàn chủ tịch đại hội có nội dung còn lúng túng, phân công nhiệm vụ chưa hợp lý, kết luận chưa khái quát được đầy đủ các ý kiến phát biểu trong đại hội, có nơi khi thông qua biên bản bầu cử không lấy biểu quyết. Chuẩn bị phiên họp đầu tiên của đảng ủy chưa thực sự chu đáo. Việc bồi dưỡng nội dung, phương pháp tiến hành bầu cử cho các tổ (ban) kiểm phiếu chưa được chú trọng, có nơi còn lúng túng, nhầm lẫn, sai sót.

Để các đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở còn lại tiến hành đại hội đạt kết quả tốt, Thường vụ, đảng ủy các đơn vị cần tiếp tục quán triệt, nắm vững, thực hiện đúng các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên về đại hội Đảng để lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đạt kết quả tốt, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Chuẩn bị Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của đảng ủy

Bố cục Báo cáo chính trị cần nghiên cứu, vận dụng theo đề cương Báo cáo chính trị và dự thảo nghị quyết đại hội đảng bộ (ban hành kèm theo Hướng dẫn số 991/HD-CT ngày 24/9/2014 của Cục Chính trị BĐBP), dung lượng khoảng 17-20 trang. Nắm vững chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, đơn vị, tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy BĐBP, của các Tỉnh, Thành ủy (đối với đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố) để hoàn chỉnh dự thảo báo cáo.

Trong đó, tập trung đánh giá nghiêm túc thực chất kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu xác định trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua; những chỉ tiêu nào đạt và vượt; những chỉ tiêu nào chưa đạt; chỉ rõ khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân; rút ra những kinh nghiệm lãnh đạo có tính thực tiễn cao.

Đồng thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu trong dự thảo báo cáo chính trị của Đảng ủy BĐBP; của Tỉnh, Thành ủy (đối với đảng bộ BĐBP tỉnh, thành) sát tình hình nhiệm vụ của đảng bộ, đơn vị để xác định phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, nhất là những giải pháp đột phá thực hiện những nội dung trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, xây dựng đảng bộ.

Báo cáo kiểm điểm của đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 cần đề cao trách nhiệm tự phê bình và phê bình nghiêm túc, xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể cấp ủy, tập thể thường vụ, cá nhân cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu trong quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và cấp mình; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo và phân công cá nhân phụ trách; phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ tập thể và cá nhân trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, khắc phục các khâu yếu theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng.

Thảo luận các văn kiện tại đại hội

Trước khi đại hội chính thức, đại biểu phải được tiếp xúc nghiên cứu trước các văn kiện của cấp trên và cấp mình; cấp ủy đương nhiệm cần chỉ đạo chặt chẽ việc bồi dưỡng, hướng dẫn đại biểu phương pháp tiếp cận nghiên cứu các văn kiện và chuẩn bị tốt ý kiến phát biểu ngắn gọn, rõ nội dung, chỉ lựa chọn từ 1 đến 2 vấn đề, tránh trùng lặp, thể hiện rõ chính kiến, tinh thần tự phê bình, phê bình; khuyến khích tranh luận thẳng thắn trước những vấn đề có ý kiến khác nhau hoặc những vấn đề mới. Trong đó:

- Việc thảo luận văn kiện Đại hội XII của Đảng: Đại hội cấp trên cơ sở thảo luận văn kiện toàn văn của Trung ương. Trên cơ sở kết quả thảo luận của đại hội cấp dưới, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, những vấn đề mới, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những vấn đề mà đại hội cấp dưới quan tâm, những vấn đề liên quan trực tiếp đến quốc phòng, an ninh và trực tiếp là nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện. Khi thảo luận nên thảo luận cùng lúc cả 2 văn kiện, nhưng khi kết luận thì tách riêng từng văn kiện và chỉ lấy biểu quyết 1 lần. Nếu có vấn đề thảo luận trái ngược nhau thì phải lấy biểu quyết trước khi kết luận chung.

- Đối với báo cáo chính trị của Đảng ủy BĐBP và Báo cáo Chính trị của các Tỉnh, Thành ủy: Trong đại hội, đoàn chủ tịch điều hành đại biểu thảo luận toàn diện, nhưng phải dành thời gian để tập trung vào những chủ trương định hướng lớn; mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, nhất là những nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của đảng bộ, đơn vị, làm cơ sở cho đại biểu tham gia thảo luận báo cáo chính trị cấp mình. Cần chú ý việc thảo luận văn kiện cấp trên là nhằm giúp cấp trên tiếp thu sửa đổi, bổ sung các nội dung trong dự thảo để hoàn thiện văn kiện.

- Đối với báo cáo chính trị cấp mình: Đoàn chủ tịch định hướng những vấn đề cần tập trung thảo luận những nhận định đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, xây dựng đảng bộ; làm rõ nguyên nhân yếu kém, khuyết điểm, trách nhiệm của từng cấp, rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực trong nhiệm kỳ. Tập trung nhiều thời gian thảo luận phương hướng, mục tiêu và các giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới, nhất là biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, xác định các khâu đột phá và biện pháp xây dựng đảng bộ, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Về bầu cử cấp ủy và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên

Để việc bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, UBKT, chủ nhiệm UBKT và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên đạt kết quả tốt, cấp ủy phải làm tốt công tác nhân sự đại hội đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình hướng dẫn của trên, chú ý những điểm mới trong công tác chuẩn bị nhân sự khi số dư vượt quá 30% so với số lượng cấp ủy cần bầu. Chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng trách nhiệm chính trị cho đại biểu, nhất là những nơi có vướng mắc, bất cập.

Cần nắm vững nguyên tắc, thủ tục, phương pháp, cách tiến hành bầu cử, dự kiến các tình huống và cách xử lý để bầu cử đạt kết quả tốt. Ban kiểm phiếu (kể cả ban kiểm phiếu của đại hội và ban kiểm phiếu của hội nghị đảng ủy phiên thứ nhất) nên có số lượng phù hợp theo quy định, phải được hướng dẫn, bồi dưỡng kỹ về nội dung, phương pháp tiến hành bảo đảm kết quả trung thực, chính xác, khoa học; tránh sai sót, nhầm lẫn. Nên thực hiện kiểm phiếu bằng phương pháp công nghệ thông tin.

Về điều hành đoàn chủ tịch

Cơ quan chức năng phải giúp cấp ủy chuẩn bị tốt văn bản trình tự điều hành của đoàn chủ tịch. Đoàn chủ tịch cần phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, tuân thủ quy chế làm việc, bám sát chương trình, thời gian, xử lý đúng, nhanh nhạy, linh hoạt những vấn đề mới phát sinh. Kịp thời tranh thủ ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên đến dự đại hội và thường xuyên trao đổi thống nhất trong đoàn chủ tịch để gợi ý thảo luận, tạo không khí tranh luận sôi nổi trong đại hội. Động viên tinh thần xung phong phát biểu, ưu tiên các ý kiến tranh luận, trao đổi những vấn đề mới, có ý kiến khác nhau.

Khi kết luận đoàn chủ tịch cần nêu khái quát chất lượng ý kiến của các đại biểu, sau đó kết luận gọn, rõ nội dung từng văn kiện và phải bao quát được các ý kiến phát biểu. Những vấn đề lớn có ý kiến khác nhau phải biểu quyết riêng từng vấn đề trước khi kết luận. Những ý kiến phát biểu có nội dung sâu sắc phải được phản ảnh lên trên đầy đủ.

Đoàn chủ tịch báo cáo với đại hội yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy khóa mới do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị và tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu được cấp trên phân bổ, dự kiến số lượng đại biểu dự khuyết vào cùng một thời điểm. Đồng thời hướng dẫn các tổ (đoàn) đại biểu họp ứng cử, đề cử một lần cả hai danh sách (để tiết kiệm thời gian), nhưng phải ứng cử, đề cử cấp ủy trước, đoàn đại biểu sau. Khi tổ chức cho đại hội bầu cử cũng tiến hành bầu cấp ủy trước, công bố kết quả xong mới bầu cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Việc họp các tổ (đoàn) đại biểu được tiến hành sau khi đoàn chủ tịch báo cáo yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy khóa mới; tiêu chuẩn, cơ cấu số lượng đại biểu được cấp trên phân bổ và đề cử danh sách nhân sự do cấp ủy triệu tập đại hội chuẩn bị. Nội dung họp là để ứng cử và đề cử nhân sự bầu vào cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Tăng cường công tác tư tưởng và bảo vệ chính trị nội bộ

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến để mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp. Qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của đại hội. Chủ động đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" và âm mưu của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội phản động lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội.

Kiên quyết đấu tranh phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu ý thức trách nhiệm trong quá trình tổ chức đại hội. Tổ chức tốt đợt thi đua cao điểm "70 ngày đêm hành động kiểu mẫu" chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là quá trình chuẩn bị các văn kiện, nhân sự cấp ủy, nhân sự đại biểu. Chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Quân đội thường xuyên nắm chắc tình hình âm mưu thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và phần tử xấu; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện những biểu hiện cơ hội chính trị, những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội; những vi phạm về chủ trương, đường lối của Đảng, vi phạm Điều lệ Đảng và các quy định về chính trị nội bộ Đảng trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội để tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn và bảo vệ Đại hội Đảng.
Đại tá Đỗ Danh Vượng, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP

Bình luận

ZALO