Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 26/03/2023 07:12 GMT+7

Một số vấn đề rút ra từ Đại hội trước cấp cơ sở trong BĐBP

Biên phòng - Đến nay, các đơn vị được lựa chọn đại hội trước cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn lực lượng đã cơ bản hoàn thành tổ chức đại hội. Bên cạnh những mặt thành công, các đại hội vẫn còn có một số hạn chế nhất định. Những vấn đề rút ra qua đại hội trước của cơ sở có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tổ chức đại hội các cấp trong thời gian tới.

q43h_6
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì buổi làm việc thông qua đề án Đại hội trước của Đảng bộ Hải đoàn 38 BĐBP. Ảnh: Viết Hà

Chấp hành Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-CT/QUTW ngày 23/7/2019 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Hướng dẫn số 2008/HD-CT ngày 26/10/2019 của Tổng cục Chính trị, Đảng ủy BĐBP đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, hướng dẫn để chỉ đạo đại hội đảng các cấp trong BĐBP, trong đó có Kế hoạch số 905-KH/ĐU ngày 25/11/2019 về chỉ đạo đại hội trước ở các cấp trong BĐBP để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn lực lượng. Đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố và trực thuộc đã quán triệt và chấp hành nghiêm túc chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy và các cơ quan chức năng cấp trên về đại hội đảng các cấp; đồng thời, cũng có kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo đại hội trước cấp cơ sở để rút kinh nghiệm trong đảng bộ mình, đến nay, trong toàn lực lượng đã có 29/891 chi bộ, đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội. 

Từ kết quả chỉ đạo, hướng dẫn đại hội trước cho thấy, ban thường vụ đảng ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng đã tập trung chỉ đạo sâu sát kế hoạch đại hội trước nên công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội được thực hiện chu đáo, chất lượng, đúng quy định. Công tác chuẩn bị đại hội được thực hiện nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của cấp ủy cơ sở, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi, dân chủ, đoàn kết trước, trong và sau đại hội. Việc chuẩn bị văn kiện trình đại hội, nhất là báo cáo chính trị được chuẩn bị khá tốt, tiếp thu được chỉ đạo của cấp trên, ý kiến tham gia của các chi bộ trực thuộc; đã khẳng định rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; phần phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp khá rõ và toàn diện. Nhiều báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã chỉ ra khuyết điểm và đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Các cấp ủy cơ sở đều chuẩn bị chương trình chi tiết để điều hành đại hội. Hầu hết đại biểu dự đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các văn kiện của đại hội và thực hiện quyền, trách nhiệm trong bầu cử với trách nhiệm cao. Công tác nhân sự trước, trong đại hội được chuẩn bị chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương và cấp ủy cấp trên. Công tác bầu cử cấp ủy và đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên đảm bảo đúng nguyên tắc, quy chế, quy định; nhân sự cán bộ chủ trì đều trúng cử với số phiếu tín nhiệm cao. Việc tuyên truyền, cổ động chào mừng đại hội, công tác phục vụ đại hội được thực hiện chu đáo, bảo đảm an ninh, an toàn đã góp phần thành công của đại hội, đặc biệt đã làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.  

Tuy nhiên, một số ít cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, nhất là phương pháp tiến hành đại hội. Một số báo cáo chính trị chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của đảng bộ, đơn vị; nội dung còn chung chung, lý luận nhiều, thiếu trọng tâm, trọng điểm... chưa chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; trong đánh giá thiếu sự so sánh, chưa làm nổi bật những thành tựu, kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua; chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp, nhất là các khâu đột phá để khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy ở một số nơi chưa khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, không chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của tập thể, cá nhân; nội dung kiểm điểm còn trùng với báo cáo chính trị. Không khí thảo luận tại đại hội chưa thực sự sôi nổi, ít ý kiến thảo luận báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Nội dung tham luận còn nặng liệt kê, nêu nhiều thành tích, chưa nêu rõ những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện thời gian qua, tính chiến đấu chưa cao, chưa đề xuất được nhiều giải pháp có tính khả thi trong nhiệm kỳ tới. Công tác điều hành có nơi còn lúng túng do sự phân công trong đoàn chủ tịch chưa hợp lý, chuẩn bị chương trình điều hành không chi tiết, nhất là khâu bầu cử; kết luận chưa khái quát được các ý kiến phát biểu tại đại hội. Công tác tuyên truyền, cổ động của một số đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, thiếu khẩu hiệu hành động của đảng bộ.

Để tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, trước hết là đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025, ban thường vụ đảng ủy BĐBP các tỉnh, thành phố và trực thuộc cần sớm tổ chức rút kinh nghiệm đại hội trước để chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt nhất công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, tập trung vào một số nội dung sau:  

Một là, các cấp ủy cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp. Tập trung rà soát, bổ sung dự thảo văn kiện trình đại hội bảo đảm nghiêm túc, chu đáo, có chất lượng. Trước hết, báo cáo chính trị phải bám sát chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đảng bộ, đơn vị, đánh giá đúng tình hình; làm rõ ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng đơn vị và xây dựng đảng bộ, có đầy đủ số liệu để chứng minh; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm lãnh đạo sát với chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, đơn vị. Xác định rõ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ tới; trong đó, xác định các khâu đột phá thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của đảng bộ phải sát thực, tránh chung chung, không có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy trong xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo; trong tổ chức điều hành, triển khai thực hiện nghị quyết của cấp mình, các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm...  

Hai là, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội cần coi trọng toàn diện các nội dung của đại hội, tránh tình trạng quá chú trọng vào công tác bầu cử cấp ủy, xem nhẹ việc thảo luận văn kiện của cấp mình và tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện của cấp ủy cấp trên. Quá trình thảo luận tại đại hội, đoàn chủ tịch cần thực sự phát huy dân chủ, chủ động gợi mở những vấn đề quan trọng và khuyến khích việc tranh luận trực tiếp tại đại hội, nhất là những vấn đề lớn, quan trọng đang còn có ý kiến khác nhau; khắc phục tình trạng thảo luận một chiều hoặc kể lể thành tích của đơn vị. Đặc biệt, phải tiếp thu những ý kiến thảo luận có chất lượng để bổ sung vào dự thảo nghị quyết đại hội. Các ý kiến thảo luận phải được chuẩn bị kỹ, ngắn gọn cả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, xây dựng đảng bộ, thể hiện rõ chính kiến, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình, phê bình.

Ba là, công tác nhân sự đại hội cần được chuẩn bị dân chủ, thực hiện đầy đủ các bước, đúng nguyên tắc, quy trình, khách quan, đúng hướng dẫn của trên; chỉ đạo làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng trách nhiệm chính trị cho đại biểu (đảng viên) trong quá trình bầu cử, nhất là những nơi có vướng mắc, bất cập. Cần nắm vững nguyên tắc, thủ tục, phương pháp, cách tiến hành bầu cử, dự kiến các tình huống và cách xử lý để bầu cử đạt kết quả tốt. Làm tốt việc tập huấn, bồi dưỡng cho các đồng chí dự kiến tham gia ban kiểm phiếu để điều hành bầu cử đúng nguyên tắc, quy chế, quy định. Phấn đấu các đồng chí cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì trúng cử vào cấp ủy, bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra và đại biểu đi dự đại hội cấp trên có số phiếu tín nhiệm cao; không để phiếu bầu không hợp lệ, đặc biệt là phiếu trắng; hạn chế thấp nhất phiếu bầu thiếu số lượng. 

Bốn là, các cấp ủy chuẩn bị tốt các văn bản phục vụ cho công tác tổ chức, điều hành của đoàn chủ tịch và các cơ quan giúp việc đại hội đảm bảo chặt chẽ; tổ chức bồi dưỡng và tập huấn cán bộ trước khi bước vào đại hội để tránh sự lúng túng, nhầm lẫn, sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện; phân công cụ thể nhiệm vụ từng người, tuân thủ quy chế làm việc; bám sát chương trình, thời gian, xử lý chính xác, nhanh nhạy, linh hoạt những vấn đề mới phát sinh. Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của đại biểu cấp trên đến dự đại hội và thường xuyên trao đổi thống nhất trong đoàn chủ tịch để điều hành, gợi ý thảo luận, tạo không khí tranh luận sôi nổi trong đại hội. Trước khi kết luận, đoàn chủ tịch nên bố trí thời gian để hội ý, thống nhất nội dung kết luận. Kết luận cần gọn, rõ, khái quát được các ý kiến phát biểu trong đại hội. Những vấn đề có ý kiến khác nhau phải biểu quyết riêng từng vấn đề trước khi kết luận. 

Năm là, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền cả trước, trong, sau đại hội; trang trí, khánh tiết đại hội đúng quy định, tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, tổ chức tốt các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với các sự kiện chính trị lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, BĐBP và địa phương. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay, quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp phải làm tốt công tác phòng, chống và đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với dịch bệnh Covid-19.
Sáu là, đối với các đơn vị đã tổ chức đại hội, sớm hoàn thành các thủ tục đề nghị cấp ủy cấp trên quyết định chuẩn y cấp ủy khóa mới, xây dựng quy chế làm việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên; tổ chức triển khai quán triệt văn kiện và kết quả đại hội; hoàn thiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng chương trình làm việc toàn khóa của ban chấp hành để cụ thể hóa nghị quyết và phân công tổ chức thực hiện.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP

Bình luận

ZALO