Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 14/04/2021 02:00 GMT+7

Mỗi đảng viên phải tự soi chiếu để sửa mình như "rửa mặt hàng ngày" (*)

Biên phòng - Nhằm làm cho cán bộ, đảng viên trong lực lượng BĐBP hiểu, nắm vững và quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), ngày 16-2-2017, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã mời Giáo sư - Tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đến nói chuyện chuyên đề "Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" cho toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh. Phóng viên Báo Biên phòng lược ghi bài nói chuyện của Giáo sư.

58bcd56d6b71fa6fd0004c57
Giáo sư - Tiến sĩ Phùng Hữu Phú nói chuyện tại Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Hoàng Hiền

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta và Bác Hồ quan tâm, chỉ đạo

Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Với cương vị lãnh đạo hệ thống chính trị, Đảng phải xứng danh là người lãnh đạo, phải là một Đảng trí tuệ, đạo đức, văn minh. Là thành viên của hệ thống chính trị, Đảng phải hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, không được đứng trên, đứng ngoài pháp luật; không được đứng trên Nhà nước và nhân dân. Đảng phải xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân; chống mọi biểu hiện tiêu cực của bộ máy nhà nước, như bệnh quan liêu, lãng phí, tham nhũng; xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị và uy tín của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Uy tín này chủ yếu nằm ở đạo đức cách mạng, bản lĩnh và trí tuệ; ở sức cảm hóa, thuyết phục nhân dân, với tinh thần hiểu dân, học dân, hỏi dân, tin dân, thật sự là người đày tớ trung thành của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân".

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: Mỗi cán bộ, đảng viên trong bất kỳ môi trường xã hội nào cũng đều chịu sự tác động của những cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu. Để loại bỏ cái xấu, cái dở cần phải rèn luyện thường xuyên, trong đó, biện pháp quan trọng là đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉnh đốn Đảng là để cán bộ, đảng viên khi gặp khó khăn thì củng cố quan điểm, lập trường, tư tưởng, bình tĩnh sáng suốt, không bi quan, không chủ quan, tự mãn. Chỉnh đốn, xây dựng Đảng là để khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, làm cho Đảng mạnh lên.

Bác Hồ từng nhấn mạnh: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính".

Trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta từ khi ra đời đến nay, đã luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, những năm gần đây, Đảng đã có nhiều nghị quyết, như Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VII), Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII,  Nghị quyết Trung ương 9 (khóa IX, X), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đặc biệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã coi công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện toàn diện, từ chính trị, tư tưởng đến công tác tổ chức và công tác cán bộ, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên.

Trong tình hình hiện nay, công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng còn yếu. Tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Nhiều đảng viên và tổ chức đảng tính chiến đấu chưa cao, nhất là ở tổ chức cơ sở đảng. Việc xây dựng quy chế và hoàn thiện quy chế theo hướng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng còn hạn chế và có nhiều lúng túng... càng đòi hỏi phải coi trọng, đẩy mạnh và quyết tâm chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa trong toàn Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Để phòng ngừa, ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng, đòi hỏi những người cộng sản không bao giờ được chủ quan, mất cảnh giác. Từ Đại hội XI trở về trước, nói về xây dựng Đảng, Đảng ta đều nhấn mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Đó là ba mục tiêu và ba nội dung cơ bản nhất của xây dựng Đảng. Đến Đại hội XII, Đảng ta tiếp tục nhấn mạnh và bổ sung mục tiêu, nội dung xây dựng Đảng về đạo đức.

Đây là điểm mới nhất trong công tác xây dựng Đảng của chúng ta hiện nay. Đồng thời, Đại hội XII cũng bổ sung thêm hai nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng đó là, đặt nhiệm vụ đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, tiêu cực lên hàng đầu; nhấn mạnh việc xây dựng và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đó là hai điểm mới cơ bản trong nội dung xây dựng Đảng của Đại hội XII. Trên cơ sở những tư tưởng chỉ đạo về xây dựng Đảng của Đại hội XII, sau đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã triển khai và cụ thể hóa thành Nghị quyết Trung ương 4. Điều này cho thấy, tầm quan trọng của việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng ta hiện nay càng cấp bách hơn bao giờ hết.

Mọi đảng viên phải tự soi chiếu để sửa mình như "rửa mặt hàng ngày"

Nghị quyết Trung ương 4 nêu 27 biểu hiện suy thoái, trong đó có 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống, 9 biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa". Mỗi đảng viên căn cứ vào 27 biểu hiện đó mà tự kiểm điểm, tự soi chiếu để sửa mình giống như "rửa mặt hàng ngày", từ đó tự giác điều chỉnh hành vi, nhận thức, hoàn thiện bản thân mình.

Suy thoái về tư tưởng chính trị có thể khái quát ở 6 điểm như sau:

1. Phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, làm giảm sút niềm tin của nhân dân; hoài nghi thiếu niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

2. Nhận thức sai lệnh về tầm quan trọng của lý luận chính trị, lười học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

3. Không chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc tổ chức của Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, trung bình chủ nghĩa, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, không làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao.

4. Trong phê bình và tự phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. Coi phê bình là dịp để lấy lòng nhau, nịnh bợ cấp trên, hoặc nhân dịp phê bình để phê phán, tấn công hạ bệ nhau.

5. Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói một đằng làm một nẻo.

6. "Tư duy nhiệm kỳ", tranh thủ bổ nhiệm người thân, người quen, người nhà dù không đủ tiêu chuẩn, điều kiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, hoặc bố trí, sắp xếp vào vị trí có nhiều lợi ích.

Từ những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị sẽ dẫn đến suy thoái về đạo đức, lối sống. Có thể khái quát thành 6 nội dung cơ bản của những suy thoái này như sau:

1. Cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; chỉ lo thu vén cá nhân, không quan tâm đến lợi ích tập thể; ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình.

2. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức; cục bộ, bè phái, kèn cựa địa vị, tranh chức, tranh quyền; độc đoán, gia trưởng, thiếu dân chủ trong chỉ đạo, điều hành.

3. Mắc bệnh thành tích, háo danh, phô trương, che giấu khuyết điểm, thổi phồng thành tích, "đánh bóng" tên tuổi; thích được đề cao, ca ngợi; chạy thành tích, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu.

4. Quyết định hoặc tổ chức thực hiện gây lãng phí, thất thoát tài chính, tài sản, ngân sách nhà nước, đất đai, tài nguyên...; đầu tư công tràn lan, hiệu quả thấp hoặc không hiệu quả; mua sắm, sử dụng tài sản công vượt quy định; chi tiêu công quỹ tuỳ tiện, vô nguyên tắc. Sử dụng lãng phí nguồn nhân lực, phí phạm thời gian lao động.

5. Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với doanh nghiệp, với đối tượng khác để trục lợi. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực.

6. Thao túng trong công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội... Sử dụng quyền lực được giao để phục vụ lợi ích cá nhân hoặc để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.

Từ suy thoái về đạo đức, lối sống sẽ dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đây là điều tất yếu, kẻ địch rất mong đợi điều này sẽ xảy ra trong nội bộ Đảng ta. Những biểu hiện của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Nghị quyết Trung ương 4, có thể khái quát thành 6 vấn đề cơ bản sau:

1. Phản bác, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng".

2. Phản bác, phủ nhận nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đòi thực hiện thể chế "tam quyền phân lập", phát triển "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chế độ sở hữu toàn dân về đất đai.

3. Kích động tư tưởng bất mãn, bất đồng chính kiến, chống đối trong nội bộ. Lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội để nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

4. Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi phi chính trị hóa quân đội và công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với công an và quân đội.

5. Móc nối, cấu kết với các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị để truyền bá tư tưởng, quan điểm đối lập; vận động, tổ chức, tập hợp lực lượng để chống phá Đảng và Nhà nước.

6. Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với báo chí, văn học - nghệ thuật. Tác động, lôi kéo, lái dư luận xã hội không theo đường lối của Đảng; cổ suý cho quan điểm, tư tưởng dân chủ cực đoan; thổi phồng mặt trái của xã hội. Sáng tác, quảng bá những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật lệch lạc, bóp méo lịch sử, hạ thấp uy tín của Đảng.

Với 27 biểu hiện ở ba nhóm: Tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, "tự diễn biến, tự chuyển hóa" có quan hệ mật thiết với nhau. Suy thoái về tư tưởng chính trị chủ yếu là suy thoái về nhận thức. Suy thoái về đạo đức lối sống đã chuyển từ nhận thức sang hành động. Suy thoái về đạo đức cộng với hành động đến một mức nào đó dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gây nên sự sụp đổ từ bên trong. Đây là điều cực kỳ nguy hiểm, không một Đảng Cộng sản cầm quyền chân chính nào muốn xảy ra...

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra 10 giải pháp cơ bản, trong đó đặc biệt nhấn mạnh phải "kiên quyết, kiên trì" tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Trọng tâm là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau: Giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình, tạo môi trường để đảng viên tự rèn luyện; rà soát lại các cơ chế chính sách; kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí truyền thông trong việc kiểm tra, giám sát, góp phần chỉnh đốn Đảng.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức Đảng ở Trung ương và trực thuộc Trung ương; phân công cụ thể và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, thể chế hoá, cụ thể hoá nội dung Nghị quyết thành các văn bản pháp luật để thực hiện. Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, cơ quan trực thuộc Trung ương tổ chức học tập, quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết.

* Tít bài và các tít phụ do Báo Biên phòng đặt.

Hoàng Hiền (Lược ghi)

Bình luận

ZALO