Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 04/03/2024 08:52 GMT+7

Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 3:

Lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Biên phòng - Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, khoa giáo viên, đơn vị luôn quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu về nhiệm vụ giáo dục-đào tạo, nhất là Nghị quyết 765-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương, nghị quyết 280-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu, nghị quyết số 182-NQ/ĐU của Đảng ủy Nhà trường về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”.

Đại tá Lưu Phong Thao, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 3 chúc mừng chiến sĩ mới bắn giỏi năm 2020.

Để nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng- An ninh đối tượng 2 cho Quân đội và lực lượng vũ trang Quân khu 3, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường đổi mới và điều chỉnh nội dung theo hướng phù hợp, sát với đặc điểm địa bàn, mục tiêu đào tạo; chú trọng tăng thời gian thực hành, nội dung huấn luyện đêm, luyện tập các tình huống chiến thuật.

Trong quá trình giáo dục, huấn luyện các đối tượng, đã coi trọng truyền thụ những bài học kinh nghiệm đúc rút qua thực tiễn hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vào quá trình giảng dạy. Bên cạnh đó, Nhà trường còn chủ động phối hợp với các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn đóng quân tổ chức các cuộc hội thảo, giảng mẫu…Do đó, những năm qua, chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường có chuyển biến tích cực; tỷ lệ học viên tốt nghiệp khá, giỏi bình quân hằng năm đạt 85% trở lên. Các đối tượng cán bộ được đào tạo từ Nhà trường luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng; có năng lực, trình độ, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao và có xu hướng phát triển tốt.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao; bên cạnh đó, các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá, thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đã và đang tác động không nhỏ đến nhiệm vụ giáo dục - đào tạo của Nhà trường. Do vậy, để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã, đang triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp, cụ thể là:

Một là, chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên “vừa hồng vừa chuyên”, có trình độ, năng lực, phẩm chất, chuyên môn sư phạm tốt. Đây là nhân tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường. Do vậy, hằng năm nhà trường tiến hành làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cử giáo viên đi thực tế, tham quan diễn tập khu vực phòng thủ của các đơn vị, địa phương từ đó học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm từ thực tiễn vào công tác giảng dạy. Đến nay, 100% giáo viên có trình độ đại học và sau đại học (trong đó sau đại học chiếm 27,95%), có 7 đồng chí được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, 4 Nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng, 20 giáo viên dạy giỏi cấp Bộ Quốc phòng.

Với phương châm “Yếu khâu nào, bồi dưỡng khâu đó”, hằng năm Nhà trường đều tổ chức tập huấn cho 100% cán bộ, giáo viên; thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp, chế độ thông qua bài giảng theo phân cấp, dự giảng, bình giảng, rút kinh nghiệm, phân công các đồng chí có kinh nghiệm bồi dưỡng, giúp đỡ giáo viên mới ra trường; thường xuyên quan tâm tổ chức, hướng dẫn cho giáo viên học ngoại ngữ, tin học; hiện nay 100% giáo viên sử dụng công nghệ thông tin vào biên soạn giáo án, xây dựng giáo trình điện tử và giảng dạy; đặc biệt là ứng dụng phầm mềm tương tác thông minh Bignote, IPRO vào quá trình giảng dạy, vì vậy chất lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng lên.

Hai là, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chương trình, nội dung đào tạo cho các đối tượng, bảo đảm học viên khi ra trường có trình độ, năng lực, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, có khả năng phát triển tốt. Điều chỉnh theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành. Hiện nay, nhà trường đã xây dựng 11 bộ chương trình, đào tạo, bồi dưỡng, bổ túc, huấn luyện cho 13 đối tượng, với 36 chuyên ngành.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác của người học; xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả “Giảng đường thông minh - Thao trường sáng tạo”; tiếp cận cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng, các trang thiết bị hiện đại vào dạy học. Đồng thời, đổi mới, nâng cao chất lượng giờ tự học, phương pháp thi, kiểm tra, kiểm huấn, đánh giá kết quả, diễn tập; coi trọng truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu, gắn đào tạo tại Nhà trường với huấn luyện tại đơn vị, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

Ba là, tăng cường giáo dục, quản lý rèn luyện học viên, xây dựng cho người học có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch, phương pháp làm việc khoa học. Đây là mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Vì vậy, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định, trước hết phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, trọng tâm là nâng cao chất lượng dạy - học các môn khoa học xã hội và nhân văn, làm cho người học thấm nhuần sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, kiên định mục tiêu, lý tưởng “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội”.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan, khoa giáo viên, tăng cường công tác quản lý, nắm tình hình tư tưởng, đề ra biện pháp giáo dục, rèn luyện học viên một cách hiệu quả, xây dựng động cơ học tập đúng đắn, không để các tệ nạn xã hội thâm nhập vào Nhà trường. Kiên quyết đấu tranh, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền sai trái, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong quá trình đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn lãnh đạo, chỉ đạo và duy trì thực hiện tốt việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên tổ chức tốt các phong trào, mô hình, hoạt động thực tiễn.

Qua đó, xây dựng môi trường văn hóa, sư phạm lành mạnh để giáo dục, rèn luyện học viên trở thành người cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, có phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, năng lực quản lý, chỉ huy tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Đại tá Lưu Phong Thao, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 3 kiểm tra diễn tập Tiểu (khẩu) đội trưởng năm 2019.

Bốn là, với sự nỗ lực, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất trang - thiết bị; đầu tư, nâng cấp, xây dựng thao trường tổng hợp, bãi tập đa năng, hồ bơi huấn luyện, lắp đặt các phòng học chuyên dùng, hệ thống máy trình chiếu, ứng dụng các phần mềm và sáng kiến vào giảng dạy, trang bị máy tính xách tay, máy để bàn đến từng tổ của các khoa giáo viên; sửa chữa, xây mới nhà ở, nhà làm việc, mua sắm đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt của cán bộ, giáo viên…cảnh quan môi trường, diện mạo thay đổi toàn diện, đây là điều kiện quan trọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo của Nhà trường.

Tăng cường tổ chức kiểm tra, kiểm huấn đột xuất thay cho xây dựng kế hoạch, qua đó đánh giá đúng thực chất trình độ, năng lực huấn luyện của giáo viên, khả năng tiếp thu, lĩnh hội kiến thức của học viên và hiệu quả quản lý của cán bộ chỉ huy đơn vị. Chính vì vậy, trong suốt những năm qua chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo được giữ vững và nâng lên (kết quả kiểm tra các nội dung khoa mục 100% đạt yêu cầu, trong đó có 86,27% khá, giỏi. Học viên tốt nghiệp ra trường 100% hoàn thành nhiệm vụ, có 83,98% khá, giỏi).

Phát huy truyền thống Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Đảng bộ Trường Quân sự Quân khu 3 tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo nghị quyết của Đảng bộ Quân đội, Quân khu và kinh nghiệm thực tiễn những năm qua vào nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội vững mạnh, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nhà trường ngày một chính quy, mẫu mực; trở thành trung tâm giáo dục - đào tạo uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại tá Lưu Phong Thao, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Quân sự Quân khu 3

Bình luận

ZALO