Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 18/04/2024 05:51 GMT+7

Làm thất bại âm mưu phá hoại của địch đối với lực lượng vũ trang trên trận địa tư tưởng

Biên phòng - Sự nghiệp đổi mới của Đảng ta đã và đang giành được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh. Một đất nước Việt Nam giàu mạnh là điều mà các thế lực phản động và thù địch không mong muốn. Vì vậy, chúng đã, đang và sẽ tiếp tục chống phá công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Mũi nhọn tấn công của địch là mặt trận “tư tưởng”, đối tượng tấn công chủ yếu là lực lượng vũ trang nhân dân. Vì vậy, chúng ta phải nêu cao cảnh giác, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị.

6m4q_6a
Tăng cường đưa thông tin về cơ sở giúp nâng cao sức đề kháng của bộ đội và người dân trước những thông tin xấu, độc. Ảnh: Bích Nguyên

Tính chất nguy hiểm của “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng thể hiện ở chỗ: Kẻ địch tập trung phá nền tảng tư tưởng, xuyên tạc quá khứ, bôi đen lãnh đạo để phá niềm tin của quần chúng vào Đảng và chế độ, làm cho toàn xã hội hỗn loạn về tư tưởng, mất định hướng chính trị, tạo thế đứng cho các lực lượng phản động trong nước, gây áp lực chính trị cho quần chúng đòi thay đổi chế độ XHCN.

Với chiến thuật “mưa dầm thấm lâu” thông qua tác động trên lĩnh vực tư tưởng bằng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, với những luận điểm mị dân, lừa bịp, dễ làm cho ta mất cảnh giác, mất phương hướng chính trị, không phân biệt đúng sai, thật giả, tạo ra “khoảng trống” về chính trị, tinh thần để dễ dàng tuyên truyền các quan điểm tư sản và đánh thẳng vào nội bộ ta, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kích động lật đổ và bạo loạn chính trị.

Với nhiều thủ đoạn khác nhau, các thế lực thù địch, phản động làm mê muội con người, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên bằng các loại văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy, lối sống hưởng lạc, thực dụng, quên quá khứ, bàng quan, xa rời chính trị, xa rời lý tưởng cách mạng; tạo ra một tầng lớp  “phi chính trị”, để khi có điều kiện thì tập hợp lực lượng xấu, gây áp lực chính trị, dùng bạo loạn lật đổ và cướp chính quyền.

Thực hiện chính sách lôi kéo, thông qua các phe phái đồng minh, các tổ chức phi chính phủ, qua giao lưu, hợp tác về văn hóa, giáo dục, khoa học, nghệ thuật, báo chí... để thâm nhập, thu thập thông tin tình báo, mua chuộc cán bộ, chuyển hóa tư tưởng, cài cắm người vào các tổ chức của ta, móc nối với các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị để chống phá Đảng và Nhà nước.

Với các hình thức hoạt động phong phú đa dạng như: Tung tin đồn nhảm, tạo dư luận và áp lực xã hội, dưới chiêu bài “chống tham nhũng”, “bảo vệ tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”..., chúng đưa ra những lời hứa mị dân để gây tâm trạng mơ hồ, mất cảnh giác, cả tin của một số người; từ đó cô lập các lực lượng cách mạng trung kiên, phân hóa những người dao động thiếu chính kiến, thiếu thông tin; lôi kéo, kích động những người có tâm trạng bất mãn, những phần tử xấu trong xã hội để gây bạo loạn lật đổ chính quyền...     

Thực tế trong những năm vừa qua, để chống phá công cuộc đổi mới của ta, địch đã sử dụng trên 40 đài phát thanh,  truyền hình và gần 400 tờ báo, tạp chí tiếng Việt (trong đó có 10 tờ rất phản động), 66 nhà xuất bản để tuyên truyền chống phá Việt Nam. Núp bóng nhiều hình thức, chúng đã đưa một số lượng lớn tài liệu, sách báo, truyền đơn, băng hình, băng nhạc... có nội dung phản động, đồi trụy vào Việt Nam; chỉ đạo bọn “bồi bút”, cơ hội chính trị viết nhiều bài xuyên tạc, bôi nhọ tình hình Việt Nam.

Đồng thời, khuyến khích tư tưởng hẹp hòi, tâm lý kỳ thị dân tộc, hướng đồng bào về cái gọi là “Vương quốc Mông tự trị”, “Nhà nước Đề ga Mông-ta-nha”, “Vương quốc Khmer Crôm”...; đặc biệt gần đây cái gọi là “Chính phủ quốc gia lâm thời” đã bị lật tẩy, đó là một tổ chức khủng bố đã được đưa ra xét xử. Hoạt động của các tổ chức này là đẩy mạnh các hoạt động tài trợ, đào tạo, nhen nhóm chuẩn bị lực lượng chống đối, thúc đẩy di cư tự do, vượt biên trái phép, khiếu kiện đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, hoạt động của các phần tử đội lốt tôn giáo... gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên nhiều địa bàn.

Đối với lực lượng vũ trang, các thế lực thù địch luôn cho rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam còn đứng vững là do nắm chắc các lực lượng vũ trang. Nếu làm cho lực lượng vũ trang yếu đi, mất mục tiêu lý tưởng, phương hướng hành động thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất chỗ dựa, khi đó chế độ Cộng sản ở Việt Nam sẽ tan rã giống như Đông Âu và Liên Xô trước đây. Từ đó, chúng vào hùa với nhau, lớn tiếng  đòi “phi chính trị hóa quân đội”. Chúng tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang, làm suy giảm lòng tin, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng chiến đấu; kích động gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ lực lượng vũ trang với nhân dân, Quân đội với Công an và các tổ chức, đoàn thể xã hội khác.

Không những thế, chúng còn đòi xóa bỏ Điều 4 của Hiến pháp, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, từng bước thực hiện “dân sự hóa Bộ Quốc phòng”, “hành chính hóa quân sự”, nhằm biến Quân đội thành đội quân chuyên nghiệp, nhà nghề, phi chính trị. Cùng với đó, chúng đẩy mạnh tuyên truyền, xâm nhập các loại văn hóa độc hại, lối sống cơ hội, thực dụng, ích kỷ, hẹp hòi, vô cảm vào tầng lớp chiến sĩ trẻ trong các đơn vị, đầu độc đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, với mục đích hình thành lối sống tiêu cực, đi ngược thuần phong mỹ tục của dân tộc và bản chất, truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trước tình hình thực tế đó, chúng ta cần tỉnh táo nhận diện đúng bộ mặt kẻ thù, tăng cường cảnh giác và vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, không bất ngờ, bị động, mất cảnh giác trước sự tấn công trên mặt trận chính trị, tư tưởng của chúng.

Đối với các đơn vị Quân đội, cần làm tốt việc quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ của đơn vị; nắm vững định hướng chính trị, tư tưởng; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, cán bộ chủ trì và vai trò của ban chỉ đạo chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng ở từng cấp. Nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên và lâu dài là tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định cho cán bộ, chiến sĩ; giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, truyền thống vẻ vang Bộ đội Cụ Hồ, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, môi trường văn hóa phong phú, lành mạnh; góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

PGS, TS Vũ Đăng Hiến

Bình luận

ZALO