Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 31/03/2023 03:37 GMT+7

Kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình “Những vấn đề cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách đân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”

Biên phòng - Ngày 19-11, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã có quyết định kiện toàn ban chỉ đạo chương trình khoa học “Những vấn đề cơ bản, cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”.

Theo quyết định của Chủ nhiệm UBDT, ông Lê Sơn Hải, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm UBDT sẽ làm Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo. Ông Phan Văn Hùng, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT làm thành viên ban chỉ đạo.

Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030” nhằm cung cấp luận cứ khoa học để giải quyết các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến các dân tộc thiểu số, từ đó thực hiện đổi mới chính sách dân tộc đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thành công Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Nội dung chương trình tập trung vào 5 vấn đề lớn: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam từ đổi mới (1986) đến nay, để nhận diện các vấn đề cơ bản mang tính chiến lược và thực tiễn cấp bách liên quan đến dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc, đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển bền vững; Đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc từ đổi mới (1986) đến nay; Nghiên cứu xây dựng các khung chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số đến năm 2030; Nghiên cứu đề xuất quan điểm, giải pháp phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030; Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc phục vụ công tác hoạch định và thực hiện hiệu quả, lâu dài chính sách dân tộc.

Ông Lê Sơn Hải (SN 1962), dân tộc Nùng, quê quán xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Ông Lê Sơn Hải là Tiến sĩ Luật, từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ pháp chế, Tổng Biên tập Báo Khoa học và Phát triển, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ); Vụ trưởng Vụ Kinh tế và Đối ngoại, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, UBDT.

Bình Minh

Bình luận

ZALO