Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 31/01/2023 01:01 GMT+7

Kiên định với bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Biên phòng - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã coi chủ nghĩa Mác-Lênin như “cẩm nang thần kỳ”, “mặt trời chói lọi” soi sáng con đường cách mạng Việt Nam, con đường phát triển của đất nước. Gần 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lập trường, trung thành tuyệt đối với bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam một cách toàn diện trên cả phương diện lý luận và thực tiễn. Nhờ đó, quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam đạt được những thắng lợi vô cùng to lớn.

vabc_3a
Chương trình nghệ thuật “Lời Bác dặn trước lúc đi xa” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tối 25-8, tại Nhà hát lớn Hà Nội. Ảnh: T.L

Khi nhân loại bước vào thế kỷ XX, chưa có một học thuyết nào vạch ra được con đường giải phóng cho các dân tộc thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên đã đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và đã tìm thấy ở đấy “cái cần thiết” cho dân tộc ta, “con đường giải phóng chúng ta”. Trong tác phẩm “Đường kách mệnh”, Người viết: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lênin”. Thật vậy, chủ nghĩa Mác-Lênin là học thuyết chính trị, xã hội duy nhất từ trước tới nay đặt ra mục tiêu giải phóng triệt để giai cấp vô sản, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức bóc lột, nô dịch, có cuộc sống hạnh phúc, tự do và làm chủ.

Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, giữ vững chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, sau hơn 30 năm đổi mới, Đảng ta đã lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam chỉ đạo mọi hoạt động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đảng và Nhà nước ta vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra nhiều chủ trương, đường lối đúng đắn, tạo ra các đòn bẩy kinh tế thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.

Đến nay, đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử cả về nhận thức lý luận và về thực tiễn. Nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH của nước ta ngày càng sáng tỏ hơn, ngày càng được bổ sung, phát triển qua các kỳ Đại hội Đảng. 

Đảng ta xác định mục tiêu, đặc trưng tổng quát của XHCN mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ...; hình thành, phát triển quan niệm về kinh tế thị trường định hướng XHCN, về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, kinh tế tri thức; về Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về Đảng cầm quyền và đổi mới, chỉnh đốn Đảng; về dân chủ XHCN và thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc; về gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; về chính sách xã hội và quản lý phát triển xã hội; về chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; về quan hệ giữa xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN... 

Để vượt qua được thử thách trong mọi hoàn cảnh, tiếp tục đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa đến thắng lợi cuối cùng, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) đã chỉ rõ: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là di sản tư tưởng và lý luận vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta...”.

Trong những năm vừa qua, lợi dụng những khó khăn, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, những khó khăn của tình hình trong nước, các thế lực thù địch càng ra sức chống phá cách mạng Việt Nam, công kích, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cùng với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, thì những diễn biến trong đời sống xã hội, sự tác động từ mặt trái của cơ chế thị trường, mở cửa, hội nhập đã làm cho một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân phai nhạt mục tiêu, lý tưởng XHCN, chạy theo lối sống thực dụng, giảm sút niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự tất yếu thắng lợi của CNXH. 

Trước tình hình đó, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII cũng đã đề ra nhiệm vụ phải đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó có nhiệm vụ phải kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với bối cảnh mới của tình hình thế giới và trong nước. 

Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin chính là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam. Từ đó, nâng cao niềm tin vào lý tưởng cộng sản, nâng cao sức đề kháng chống tự diễn biến hòa bình; quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát.

Kiên quyết bảo vệ di sản tư tưởng lý luận, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin phải với tinh thần cách mạng, khoa học, vừa có tính phủ định; vừa bảo vệ những giá trị tích cực, vừa tiếp tục phát triển những giá trị ấy. Các nhà sáng lập ra chủ nghĩa Mác-Lênin đã không bao giờ cho tư duy của mình là tối cao, tối thượng, là đỉnh tột cùng của trí tuệ nhân loại. Bởi điều đó như Lênin đã từng khẳng định:  “Chúng ta không hề coi lý luận của Mác như là một cái gì đó xong xuôi hẳn và bất khả xâm phạm; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người XHCN cần phải phát triển hơn nữa về mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống”. 

Kiên định với bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta xây dựng thành công một nước Việt Nam XHCN “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nguyễn Văn Thanh

Bình luận

ZALO