Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Chủ nhật, 21/04/2024 06:05 GMT+7

Khơi dậy niềm tin và sức mạnh

Biên phòng - Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Sáng tạo-Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra.

Các văn kiện được thông qua tại Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đồng thời, biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu đưa nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Một trong những bài học quan trọng được Đại hội đúc kết là: “Phải luôn quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “dân là gốc”; nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN”.

Đây là kinh nghiệm mới được các đại biểu sôi nổi thảo luận và khẳng định: Tiếp tục khơi dậy sức mạnh lòng dân để thực hiện tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh, bền vững, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử suốt mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam minh chứng, sự nghiệp dựng nước và giữ nước là sự nghiệp của cả dân tộc. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm xác định cách mạng không phải là công việc của bất cứ cá nhân anh hùng hoặc của bất cứ nhóm người nào mà là công việc của nhân dân, của toàn dân. Người khẳng định chân lý: “Gốc có vững cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”. Sự thành bại của cách mạng đều gắn với vai trò của quần chúng nhân dân lao động - “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Nhận rõ trách nhiệm to lớn trước nhân dân và đất nước, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục xác định: “Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân. Giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng đặc biệt quan tâm phát huy sức mạnh của tất cả các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động như công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân... Đặc biệt, “tiếp tục cụ thể hóa, hoàn thiện thể chế thực hành dân chủ theo tinh thần Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và Hiến pháp năm 2013, bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân. Thực hiện đúng đắn, hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở. Thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Với hướng đi đúng đắn và quyết tâm chính trị cao, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước tin tưởng Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Đáp lại lời kêu gọi của Đại hội, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, quyết vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, hoàn thiện thể chế, khơi dậy ý chí, tiềm năng, nguồn lực cho phát triển. Phát huy cao độ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, để lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường, thịnh vượng.

Thanh Thảo

Bình luận

ZALO