Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 17/10/2021 06:20 GMT+7

Kế tục và phát huy tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội

Biên phòng - Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến hết sức mình, để lại nhiều di sản tư tưởng rất có giá trị đối với cách mạng Việt Nam. Một trong những tư tưởng có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc đến tận bây giờ là quan điểm tổ chức, xây dựng sức mạnh quân đội. Trong bài giảng của Người tại trường quân sự của những người cộng sản Đức ở Mát-xcơ-va cuối năm 1927, Người nhấn mạnh tính cấp thiết, vai trò của Đảng Cộng sản, của đường lối chính trị, vai trò của hoạt động quân sự trong cách mạng vô sản, từ đó, Người yêu cầu những người cộng sản phải tổ chức ra lực lượng quân sự. Trong Hội nghị thành lập Đảng (năm 1930), Người nhấn mạnh vấn đề cấp thiết lúc này là nhanh chóng xây dựng, phát triển lực lượng cách mạng quần chúng, phải “tổ chức ra quân đội công nông”(1). Để tiến tới thành lập quân đội, Người chỉ đạo chọn lọc những đội viên kiên quyết, hăng hái nhất trong các đội du kích địa phương lập ra đội chủ lực. Do nhu cầu của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đến cuối năm 1944, Người viết bản chỉ thị thành lập quân đội. Thực hiện chỉ thị này, đồng chí Võ Nguyên Giáp tiến hành tổ chức thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (tháng 12-1944).

 716.gif
 Bác Hồ thăm đơn vị bộ đội diễn tập tại Bắc Giang.  Ảnh: TƯ LIỆU

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam là tổ chức bạo lực cách mạng, thực thi các nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực quân sự. Để quân đội hoàn thành tốt các nhiệm vụ ấy, Người xác định phải xây dựng, tăng cường sức mạnh cho quân đội, làm cho quân đội luôn “tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, xứng đáng là đội quân cách mạng chiến đấu vì “độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội”. Sức mạnh quân đội là sức mạnh tổng hợp các yếu tố, trong đó, sức mạnh con người và vũ khí có ý nghĩa quyết định.

Nhằm nâng cao chất lượng xây dựng quân đội, Hồ Chí Minh yêu cầu phải luôn tuân thủ nguyên tắc theo “con đường chính trị đúng”(2). Con đường chính trị đúng trong xây dựng quân đội là phải “đi đúng đường lối quần chúng”(3) - phải luôn quán triệt, vận dụng sáng tạo nguyên lý xây dựng quân đội vô sản kiểu mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào thực tiễn xây dựng quân đội, phải làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng bao trùm lên đời sống tinh thần của bộ đội, điều này cũng có nghĩa là quân đội phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.

Xa rời nguyên lý, lập trường giai cấp công nhân, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ dẫn quân đội xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng - chệch hướng chính trị, quân đội sẽ đối lập với Đảng, nhân dân. Quán triệt và vận dụng sáng tạo quan điểm của Lênin về xây dựng quân đội vô sản kiểu mới, Hồ Chí Minh rất chú trọng xây dựng, phát triển sức mạnh tổng hợp của quân đội, nhất là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”(4).

Với phương pháp tư duy khoa học “lý luận phải gắn liền thực tiễn, cải biến thực tiễn”, Người đã cùng với Đảng ta theo sát, nắm chắc yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn cách mạng Việt Nam, chỉ đạo xây dựng quân đội phát triển từng bước. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta, quân đội không ngừng phát triển về số lượng, từ khởi đầu 34 chiến sỹ, đã nhanh chóng phát triển thành các đại đoàn, binh đoàn hùng mạnh, theo tiến trình đó, chất lượng huấn luyện tổng hợp, nhất là chất lượng chính trị của quân đội ngày càng củng cố, phát triển, cán bô, chiến sỹ quân đội đoàn kết, thống nhất, một lòng xả thân vì nước, vì dân.

Với nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo rất độc đáo, sáng tạo của Đảng ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã sát cánh cùng Đảng, nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh “một mất, một còn”, trường kỳ, khốc liệt, đập tan nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, lật đổ ách thống trị bạo ngược của các tập đoàn đế quốc, giải phóng dân tộc, thống nhất tổ quốc, đưa cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Những cống hiến của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt 69 năm qua (1944 - 2013) đối với cách mạng Việt Nam là to lớn, góp phần tô thêm truyền thống yêu nước, anh hùng của dân tộc. Sự trưởng thành, chiến thắng của quân đội ta trong suốt hơn nửa thế kỷ qua càng khẳng định giá trị “bất biến” của tư tưởng Hồ Chí Minh “quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản”.

Kiên định nguyên lý Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng quân đội đủ sức bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong khi Đảng ta đang thực thi vai trò lãnh đạo của mình đối với cách mạng, các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá ráo riết, không ít quan điểm không thừa nhận, phủ nhận vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng.

Từ đầu năm 2013, Đảng ta triển khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào bản Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhiều kiến nghị đòi Đảng ta phải “từ bỏ nguyên tắc lãnh đạo quân đội”, họ lập luận rằng “quân đội là của nhân dân, do đó phải do nhân dân lãnh đạo chứ không phải chỉ do Đảng Cộng sản lãnh đạo”…, các luận điểm ấy của họ được phát tán trên nhiều phương tiện thông tin, với tần suất ngày càng gia tăng. Xét về thực chất thì các quan điểm ấy đều nhằm tách rời Đảng với quân đội, từng bước làm thay đổi bản chất quân đội, làm cho quân đội đối lập với Đảng và nhân dân.

Lịch sử nhân loại cuối thế kỷ XX từng diễn ra sự kiện chấn động, các thế lực thù địch đã thực thi nhiều thủ đoạn chống phá cách mạng xã hội chủ nghĩa, làm biến dạng công cuộc cải tổ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, Liên Xô, làm cho quá trình cải tổ ở các nước đó lâm vào khủng hoảng, sụp đổ. Sự kiện chấn động này được các nhà chính trị phân tích, luận giải về nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân chủ quan thuộc về sai lầm của các Đảng Cộng sản cả về tư duy, lập trường và phương pháp cải tổ, từ đó bị kẻ địch lợi dụng, tấn công quyết liệt, biến quân đội vô sản “đứng ngoài chính trị”. Đối với kẻ địch, việc lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô được chúng coi là “thành công không cần súng đạn”. Nhưng đối với nhân loại tiến bộ và những người cộng sản chân chính thì đây là tổn thất lớn, rất đau đớn.

Đối với Đảng, quân đội và nhân dân Việt Nam thì sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở các nước đó là bài học đắt giá. Để tiến tới xóa bỏ các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, các thế lực thù địch đang triển khai nhiều thủ đoạn, chúng rất coi trọng mục tiêu phá hoại tư tưởng, chính trị. Các quan điểm đòi Đảng ta nhường quyền lãnh đạo, đòi tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một trong những nội dung trong lộ trình “hành động xóa bỏ chủ nghĩa xã hội” của chúng. Đó là quan điểm phản động, phản lại lịch sử, phản lại ý nguyện của toàn thể nhân dân Việt Nam, là mưu đồ lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến mau lẹ, chứa đựng nhiều tác động khôn lường, công cuộc đổi mới đất nước đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực phản động, thù địch. Để tiếp tục đưa công cuộc đổi mới phát triển, cần động viên và phát huy cao độ vai trò các động lực của đất nước, trong đó, nguyên tắc “bất biến” bảo đảm cho đất nước ổn định, phát triển bền vững là giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng, quân đội.

Bất luận chiều hướng biến đổi nào, dù khó khăn đến mấy, Đảng luôn phải nắm quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện trên cơ sở vững mạnh về chính trị, làm cho quân đội luôn là công cụ bạo lực trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, đủ sức ngăn chặn và làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

1. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 3, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 2002, trang 1.

2. Hồ Chí Minh, sđd, tập 3, trang 469.

3. Hồ Chí Minh, sđd, tập 7, trang 137.

4. Hồ Chí Minh, sđd, tập 6, trang 318.

Đại tá Chế Đình Quang (Học viện Chính trị Quân sự)

Bình luận

ZALO