Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 21/02/2024 07:05 GMT+7

Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng”

Biên phòng - Sáng 23-9, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự (KHXHNV QS), Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII của Đảng”.

Quán triệt, thực hiện Chỉ thị 35 ngày 30-6-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Viện KHXHNV QS tổ chức hội thảo nhằm đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng; đồng thời tập trung làm rõ những vấn đề mới, cơ bản trong Dự thảo các văn kiện trình đại hội... Hội thảo nhằm tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức về nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng lý luận, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Trình bày đề dẫn hội thảo, Đại tá, PGS, TS Võ Văn Hải, Phó viện trưởng Viện KHXHNV QS nhận định: Trong những năm qua, nhất là trong thời gian gần đây, lợi dụng sự kiện chính trị Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, các phần tử bất mãn, cơ hội về chính trị trong và ngoài nước liên tiếp tung tin, tuyên truyền, xuyên tạc, đẩy mạnh các hoạt động chống phá về công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng. Các thế lực thù địch không chỉ xuyên tạc, phủ nhận mọi thành quả mà Đảng đã lãnh đạo đất nước và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn xuyên tạc những thành tựu trong công cuộc đổi mới đất nước 35 năm qua, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết của Đại XII của Đảng...

Quang cảnh hội thảo.

Trên cơ sở những nghiên cứu khoa học, kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn chứng minh, các tham luận đã làm rõ và khẳng định những giá trị và thành tựu lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH mà Đảng ta đã đúc kết, nhất là trong suốt 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020. Đó vẫn là tiền đề lý luận và thực tiễn khoa học nhất, chắc chắn nhất cho Đại hội XIII xác định: Định hướng phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn ở chặng đường tiếp theo.

Bằng cơ sở khoa học, các tham luận đã phản bác lại những tư tưởng, quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch và cơ hội về chính trị khi tìm cách xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta, nhất là trong Dự thảo văn kiện Đại hội XIII; qua đó khẳng định: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi là ngọn cờ dẫn dắt dân tộc vững bước trên con đường đi lên CNXH; độc lập dân tộc và CNXH vẫn là tôn chỉ, mục đích, ngày càng thể hiện rõ hơn trong chủ trương đường lối trong các Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu, tham luận, khẳng định và làm rõ giá trị và thành tựu về lý luận, thực tiễn trong các văn kiện trình Đại hội XIII; phê phán, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về Đại hội XIII và khẳng định: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ thể hiện sâu sắc trong đường lối chung, mà còn thể hiện trong đường lối, nhiệm vụ cụ thể về CNXH, con đường đi lên CNXH; về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; về kinh tế thị trường định hướng XHCN; về văn hóa, xã hội, đạo đức; về giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ; về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; về quốc phòng, an ninh, đối ngoại bảo vệ Tổ quốc...

Theo QĐND

Bình luận

ZALO