Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 06:13 GMT+7

Hội thảo khoa học “30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng - Thành tựu và kinh nghiệm"

Biên phòng - Ngày 16-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng - Thành tựu và kinh nghiệm (1986 - 2016)”.

ra3dih0lfq-56891_11024130341044865926_H4
 Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hồng Pha

Hội thảo tiến hành dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm: Trung tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Trần Hoài Trung, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng Hồ Thanh Tự, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu; Thiếu tướng Nguyễn Văn Bạo, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Cách đây tròn 3 thập niên, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (tháng 12-1986) đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Cùng với thời gian, chủ trương đổi mới về quân sự, quốc phòng tiếp tục được các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng (từ Đại hội VII đến Đại hội XII của Đảng) nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện và trở thành bộ phận cấu thành quan điểm, đường lối đổi mới nhất quán của Đảng ta. Trải qua 30 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu bước đầu rất quan trọng trên tất cả các mặt.

Đặc biệt, trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, trên cơ sở điều chỉnh thế bố trí phòng thủ đất nước, chúng ta đã tiến hành chấn chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng thường trực theo hướng tin gọn, mạnh, đồng bộ, chính quy; xây dựng các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, tăng cường thế trận quốc phòng và an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân kết hợp kinh tế với quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân được xây dựng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn kiên định mục tiêu lý tưởng chiến đấu, vững vàng về chính trị tư tưởng, nỗ lực phấn đấu; thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Những kết quả đạt được trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng cùng với thành tựu trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; tạo động lực mới để chúng ta tiếp tục xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ hội nhập.

huqavjk1nd-56891_162169689430298704_H1
Các đại biểu dự hội thảo. Ảnh: Hồng Pha

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung phân tích, chứng minh, khẳng định làm sâu sắc thêm những thành tựu và kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng; làm sáng tỏ quá trình thực hiện đường lối đổi mới quân sự, quốc phòng và quan điểm của Đảng từ Đại hội VI đến nay.

Các tham luận khẳng định, quá trình đổi mới quân sự, quốc phòng, Đảng ta luôn luôn bám sát sự phát triển của thực tiễn đất nước, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong từng thời kỳ, xây dựng đường lối quân sự, quốc phòng toàn diện, có trọng điểm, giải quyết có hiệu quả các thách thức về quân sự, quốc phòng trong tình hình mới. Trong 30 năm tiến hành đổi mới, căn cứ vào tình hình thế giới, khu vực, trong nước và xu thế của thời đại, Đảng ta đã có nhận thức và đổi mới tư duy trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có tư duy mới về quân sự, quốc phòng.

Đó là, phát triển nhận thức từ tư duy quân sự đến tư duy quốc phòng; từ xác định “bạn”, “thù” đến tư duy biện chứng về “đối tượng”, “đối tác”; về xây dựng lực lượng vũ trang ba thứ quân, trong đó, xây dựng Quân đội nhân dân theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, xác định một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kết hợp kinh tế với quốc phòng và an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế và đối ngoại… Đây là bước phát triển tất yếu và phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn; là cơ sở chủ yếu chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng.

Bằng cách nhìn nhận khách quan, toàn diện, các tham luận khoa học của Đại tướng Ngô Xuân Lịch; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tá, TS Lê Đức Hạnh; Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên; Trung tướng Trần Quang Phương; Trung tướng Võ Minh Lương… đã nêu bật và khẳng định những thành tựu to lớn của 30 năm đổi mới quân sự, quốc phòng. Đó là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, lợi ích quốc gia - dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước; nền quốc phòng toàn dân được xây dựng ngày càng vững mạnh toàn diện; có bước phát triển mới cả về bề rộng và chiều sâu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là Quân đội nhân dân không ngừng được nâng cao; hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng không ngừng được đẩy mạnh, có bước phát triển đột phá cả về nhận thức và hành động; góp phần nâng cao vị thế của đất nước, Quân đội và xây dựng lòng tin chiến lược giữa các quốc gia, thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác trong khu vực và trên thế giới; từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ Tổ quốc, đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất, tập trung của Nhà nước và sự tham gia của toàn dân đối với lĩnh vực quốc phòng…

Có thể khẳng định, Hội thảo là một hoạt động chính trị quan trọng, góp phần tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trong lực lượng vũ trang và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ tin tưởng tuyệt đối vào công cuộc đổi mới đất nước của Đảng, sự nghiệp xây dựng Quân đội trong thời kỳ mới, tạo nên sự thống nhất cao về tư tưởng, ý chí và hành động trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO