Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 01:33 GMT+7

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1172/KL-QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương

Biên phòng - Ngày 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 1172/KL-QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội thời kỳ mới” (sau đây gọi tắt là Kết luận số 1172). Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Thành

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh BĐBP có Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Quán triệt quan điểm của Đảng về xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ngày 16/6/2022, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã ban hành Kết luận số 1172. Sau đó, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 1349 ngày 15/8/2022 về việc thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong QĐND Việt Nam (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 1349).

Đây là những nội dung quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò quan trọng của văn hóa trong xây dựng quân đội. Trên cơ sở đó, tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được đối với lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật; khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; xây dựng, phát triển văn hóa trong Quân đội theo hướng bản sắc, hiện đại, hội nhập và bền vững.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trọng Thành

Qua đó, làm cho văn hóa quân sự luôn là nền tảng tinh thần của Quân đội, vừa là mục tiêu, động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần xây dựng BĐBP nói riêng và xây dựng Quân đội nói chung vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Tại hội nghị, các đại biểu ở 44 điểm cầu đã được nghe Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP quán triệt Kết luận số 1172; Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP quán triệt Kế hoạch số 1349.

Bên cạnh việc quán triệt những nội dung trọng tâm Kết luận, Kế hoạch của trên, các đồng chí báo cáo viên cũng lồng ghép đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 355, ngày 20/4/2017 của Quân ủy Trung ương “Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật trong Quân đội giai đoạn hiện nay”, định hướng trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng BĐBP vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn quán triệt Kết luận số 1172. Ảnh: Trọng Thành

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp cần: tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy trong tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trong QĐND Việt Nam; bám sát kết luận, kế hoạch của trên và chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế đơn vị, địa bàn để cụ thể hóa, ban hành chủ trương, biện pháp lãnh đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng quán triệt Kế hoạch số 1349. Ảnh: Trọng Thành

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên và Đảng ủy BĐBP về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa, văn học nghệ thuật trong BĐBP giai đoạn hiện nay”; các nội dung về thực hiện văn hóa công sở trong BĐBP; củng cố, đầu tư xây dựng các chương trình văn hóa phục vụ quân dân khu vực biên giới, phục vụ công tác tuyên truyền, giao lưu văn hóa đối ngoại với các nước láng giềng; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác văn hóa cơ sở; củng cố, phát huy hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, vật tư, trang thiết bị công tác Đảng, công tác chính trị...

Trọng Thành

Bình luận

ZALO