Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 30/05/2024 08:15 GMT+7

Giữ vững trận địa tư tưởng trong BĐBP

Biên phòng - Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, những năm qua, Đảng ủy BĐBP luôn chú trọng lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ trước xu thế hội nhập quốc tế, khi mà các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội chính trị trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa Quân đội” trong điều kiện nhiệm vụ của BĐBP có sự phát triển mới, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Qua đó, đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ, đảng viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Bài 1: Giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thời kỳ 4.0

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, nhất là Internet phát triển mạnh mẽ đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng khi được tiếp cận với đủ loại thông tin, nội dung phong phú, đa dạng, mang lại hiệu quả lớn trong học tập, sinh hoạt và đời sống.

Internet cũng là công cụ hữu hiệu góp phần quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích do Internet, mạng xã hội mang lại thì mặt trái của nó không hề nhỏ khi nhiều thông tin xấu, độc cũng được phát tán lên các trang thông tin điện tử, blog, Facebook.

6ey1_8c
Học viện Biên phòng bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, giảng viên. Ảnh: Phùng Thành

Hiện nay, các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị đang triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội như một phương tiện truyền thông đắc lực để đăng tải thông tin xấu, độc, bóp méo sự thật; hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và hướng lái dư luận bằng luận điệu sai trái, thù địch.

Trong đó, trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, chúng đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm tạo ra sự đối lập tư tưởng để phủ nhận cả hai; về vấn đề dân chủ nhân quyền thì chúng vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo; cổ súy cho các văn nghệ sĩ viết, phát tán những tác phẩm văn học nghệ thuật kích động chính trị, đề cao lối sống bản năng thực dụng, vô cảm. Đồng thời sử dụng các “khoảng trống thông tin” để tấn công vào sự hiếu kỳ của công chúng, phát tán những tin bài bóp méo sự thật với tiêu đề giật gân, câu khách; hoặc sử dụng livestream trực tiếp kêu gọi cộng đồng mạng tham gia bình luận trái chiều trên mạng. 

Các đối tượng thù địch cũng không ngừng kích động dư luận xã hội đòi “phi chính trị hóa Quân đội” và nhiệm vụ quốc phòng, đòi Quân đội từ bỏ chức năng, nhiệm vụ lao động sản xuất làm kinh tế; hoặc mạo danh, nhân danh một số cán bộ tướng lĩnh Quân đội đã nghỉ hưu để xuyên tạc nói xấu. Bản chất, mưu đồ của các thế lực thù địch hòng làm cho nội bộ Đảng, Quân đội ta và nhân dân từng bước biến chất về chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” dẫn tới làm mất phương hướng và mục tiêu chiến đấu, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng lung lạc niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Trong khi đó, BĐBP với chức năng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, các đơn vị BĐBP thường phải đóng quân phân tán trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hoạt động độc lập, xa chỉ huy, đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ phải chủ động, linh hoạt, tinh thần vượt khó, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, khu vực biên giới, biển đảo là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc nhưng đời sống kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn; trình độ dân trí, nhận thức về chính trị, pháp luật của người dân còn hạn chế, phong tục tập quán còn lạc hậu; hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp.

Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị không ngừng đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thúc đẩy các yếu tố tiêu cực nhằm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tìm mọi cách lôi kéo, kích động đồng bào, gây chia rẽ mối đoàn kết giữa các dân tộc... ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức và hành động của một bộ phận người dân, thậm chí là cả cán bộ, chiến sĩ BĐBP. 

Chính vì vậy, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng và nhân dân khu vực biên giới, biển đảo nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được Đảng ủy BĐBP xác định là nhiệm vụ hàng đầu để trang bị cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ sức “đề kháng” trước thông tin xấu, độc, âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, nhất là khi tham gia mạng xã hội; phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Những năm qua, Đảng ủy BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý và định hướng tư tưởng, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương xây dựng đơn vị đảm bảo an toàn, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị từ Bộ Tư lệnh đến cơ sở và mọi cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong đơn vị. 

Hàng năm, căn cứ vào các chỉ thị, quyết định của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Thường vụ Đảng ủy BĐBP ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung bồi dưỡng báo cáo viên và chủ động hướng dẫn các đơn vị tiến hành công giáo dục chính trị tư tưởng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Trong đó, phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đóng vai trò tiên phong, nòng cốt trên mặt trận tư tưởng văn hóa, khơi dậy tinh thần ý thức cảnh giác cách mạng, ý thức tự giác hành động trong nhận diện, trong phê bình, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, tham ô, lãng phí, lợi ích nhóm, mất dân chủ... Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị đã chủ động bám sát hoạt động, sinh hoạt của bộ đội để nắm, dự báo tình hình tư tưởng trong đơn vị, có biện pháp kịp thời, phù hợp ngăn chặn các luồng tư tưởng xấu có thể “thẩm thấu” làm phức tạp tình hình nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện tiêu cực, thiếu lành mạnh trong cán bộ, chiến sĩ. 

Định kỳ, hàng tháng, quý, cấp ủy, tổ chức đảng các đơn vị phân công cán bộ theo dõi dự sinh hoạt với cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc quyền để nắm tình hình, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, khắc phục tồn tại, hạn chế, nhất là việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, quản lý duy trì các chế độ, điều lệnh, kỷ luật Quân đội, pháp luật của Nhà nước và đảm bảo an toàn đơn vị. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị nhằm nâng cao trình độ, nhận thức toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ, xác định tốt trách nhiệm của người quân nhân cách mạng trước Đảng, trước nhân dân, kiên trì bám trụ nơi biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cấp trong BĐBP đã có những chủ trương, biện pháp chỉ đạo sát đúng, vận dụng linh hoạt các hình thức giáo dục để định hướng cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận diện sâu sắc bản chất, âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch. 

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP nhấn mạnh: Để giữ vững trận địa tư tưởng trong BĐBP, cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ huy các cấp trong BĐBP phải chủ động nắm, quản lý, kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Qua đó, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... tạo sự chuyển biến rõ nét về nhân cách quân nhân theo các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Các đơn vị cũng chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là cơ sở quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng có đủ kiến thức “nền” tự nhận diện, sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, “miễn dịch” với những thông tin xấu độc và xây dựng cho mình tinh thần cảnh giác cách mạng cao, không tin, không truy cập, phát tán và chia sẻ thông tin xấu độc; chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh và đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Vì vậy, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ BĐBP luôn nêu cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Đảng, kỷ luật Quân đội, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, trung thành với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không có luồng tư tưởng trái chiều, tư tưởng tiêu cực, chống đối để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc làm ảnh hưởng đến hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động đối thoại, kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực biên giới, biển, đảo (thông qua Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật) để định hướng dư luận, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, tăng “sức đề kháng” trước âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng tới hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

Cùng với đó, thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” trong BĐBP (2018-2023), Đảng ủy BĐBP cũng chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức đảng tập trung tăng cường công tác giáo dục bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; về mục tiêu lý tưởng, bản chất, truyền thống, chức năng nhiệm vụ của Quân đội, của BĐBP trong thời kỳ mới. Thông qua giáo dục chính trị làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội, xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; không mơ hồ, mất cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Bài 2: Giữ vững phẩm chất, nhân cách "Bộ đội Cụ Hồ"

Hương Mai

Bình luận

ZALO