Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 23/03/2023 06:53 GMT+7

Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là nhiệm vụ hàng đầu

Biên phòng - Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Đảng ủy BĐBP xác định là nhiệm vụ hàng đầu để toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, trước thềm đại hội Đảng các cấp, sự chống phá của các thế lực thù địch càng gia tăng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong BĐBP là một yêu cầu cấp bách. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP về vấn đề này.

cemt_5
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP.

- Tiến tới đại hội Đảng các cấp, công tác giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng BĐBP là một yêu cầu cấp bách. Thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã quán triệt và triển khai công tác lãnh đạo, chỉ đạo về vấn đề này như thế nào, thưa đồng chí Chính ủy?

- Phải khẳng định rằng, phòng, chống "diễn biến hòa bình", "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa quân đội" để giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định là nhân tố quyết định đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nói chung, BĐBP nói riêng, là nhiệm vụ hàng đầu để xây dựng BĐBP vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. 

Trong những năm qua, các thế lực phản động, thù địch luôn tìm cách chống phá sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, trước thời điểm đại hội Đảng các cấp đang đến gần, sự chống phá của chúng sẽ càng gia tăng quyết liệt hơn. BĐBP là một thành phần của QĐND Việt Nam, cũng là đối tượng chống phá của các thế lực phản động, thù địch trong sự chống phá của chúng đối với cách mạng Việt Nam và QĐND Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội, tách Quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Các thế lực thù địch sẽ sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn làm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và BĐBP từng bước phai nhạt lý tưởng cách mạng, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, Cương lĩnh của Đảng. Từ đó, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phủ nhận sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội nói chung và BĐBP nói riêng. 

Là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, các đơn vị BĐBP chủ yếu đóng quân phân tán trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, hoạt động độc lập, phân tán, xa chỉ huy, chỉ đạo. Khu vực biên giới, biển đảo là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh; kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn; định cư ở đây, chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số, đời sống vật chất, tinh thần, nhận thức về chính trị, pháp luật còn hạn chế. Cùng với đó là hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp. Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng, khoét sâu vào những tồn tại, hạn chế của ta ở khu vực biên giới để đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” trên mọi lĩnh vực, nhất là tư tưởng, văn hóa nhằm kích động, gây chia rẽ mối đoàn kết giữa các dân tộc, giữa nhân dân với BĐBP. 

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp, cả về chính trị tư tưởng, tổ chức lực lượng, phương tiện, để nâng cao hiệu quả đấu tranh bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt những nội dung cơ bản: 

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên và bộ đội nhận thức sâu sắc những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Quân đội nói chung và BĐBP nói riêng; làm nổi bật bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tình đoàn kết quân dân. Đồng thời, vạch trần những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội và BĐBP. 

Tiến hành công tác bảo vệ, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trên tinh thần gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm chính trong công tác tư tưởng, lý luận, tạo ra sức “đề kháng” cho cán bộ, chiến sĩ trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch; tổ chức triển khai đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. 

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tổng thể các chủ trương, giải pháp đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

- Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ là một trong những nội dung quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội nói chung và BĐBP nói riêng. Đồng chí có thể cho biết những nét mới của quá trình triển khai nội dung này của lực lượng BĐBP trong giai đoạn hiện nay? 

- Trong suốt thời gian qua, bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy BĐBP đã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp xác định chủ trương, giải pháp, xây dựng kế hoạch tiến hành công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Trước yêu cầu thực tế, Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo triển khai Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” trong BĐBP (2018-2023). Thực hiện Đề án, Đảng ủy BĐBP chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức đảng tập trung tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội; về mục tiêu lý tưởng, bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, của BĐBP trong thời kỳ mới; chỉ đạo các đơn vị chú trọng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở; xây dựng tổ chức đảng trong sạch, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đây là cơ sở quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng có đủ “kiến thức nền” tự nhận diện, sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống, “miễn dịch” với những thông tin xấu, độc và chủ động đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. 

Chủ động nắm bắt các mối quan hệ xã hội, giữ liên lạc khăng khít với gia đình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những tư tưởng, hành động tiêu cực của quân nhân. 

Triển khai sâu rộng thực hiện Kết luận của Quân ủy Trung ương về tình hình chấp hành kỷ luật của toàn quân, các mô hình “Mỗi tuần một câu hỏi, một đáp án”; sinh hoạt “Tổ 3 người” trong BĐBP. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng tập trung chỉ đạo từ cơ quan Bộ Tư lệnh đến Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố và các đồn Biên phòng phải xây dựng được môi trường lành mạnh để cán bộ, đảng viên, quần chúng phấn đấu, góp phần hoàn thiện phẩm chất, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

- Công tác giúp nhân dân phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống là một nhiệm vụ quan trọng của lực lượng BĐBP. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ có cơ hội rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững, phát triển phẩm chất anh “Bộ đội Cụ Hồ”. Đồng chí có đánh giá như thế nào về vấn đề này?

- Trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng BĐBP luôn tỏ rõ bản chất của một đội quân cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dựa vào dân, lấy dân làm gốc, quần chúng nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân là một cột mốc sống” để tạo nên thế trận Biên phòng toàn dân quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trên cơ sở đó, các đơn vị BĐBP đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên, tích cực tham mưu và tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở khu vực biên giới; tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò đội ngũ cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, xóm, bản. 

Từ cuối năm 2018, Đảng ủy BĐBP đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 08/10/2018 về việc “Phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”. Đến nay, BĐBP đã tăng cường 332 cán bộ cho các xã biên giới; giới thiệu 1.560 đảng viên đồn Biên phòng về sinh hoạt tạm thời tại chi bộ thôn, bản biên giới; phân công hơn 9.600 cán bộ, đảng viên phụ trách 42.247 hộ gia đình ở khu vực biên giới.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh trên địa bàn biên giới, tiêu biểu như: Phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”; chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; “Nâng bước em tới trường”; “Hãy làm sạch biển”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng”... góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào khu vực biên giới, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc ở khu vực biên giới.

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, Bộ Tư lệnh BĐBP luôn xác định công tác giúp dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là một trong những nhiệm vụ quan trọng; thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giúp dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Chỉ tính trong năm 2019, các đơn vị BĐBP ven biển đã phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm đếm, hướng dẫn cho 495 nghìn lượt phương tiện/2,3 triệu lao động trú, tránh an toàn. Điều động 16.364 lượt cán bộ, chiến sĩ/616 lượt phương tiện, phối hợp với chính quyền địa phương tham gia tìm kiếm, cứu nạn được 512 vụ/887 người/131 phương tiện bị nạn trên biển. Các đơn vị ở khu vực biên giới đất liền cũng đã tổ chức di dời 1.831 hộ/7.059 người nằm trong khu vực lũ lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn. 

Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, với tinh thần "chống dịch như chống giặc", các đơn vị BĐBP đang tập trung cao nhất lực lượng, phương tiện, huy động mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng có liên quan để tuyên truyền vận động và tổ chức cho nhân dân biên giới phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Có thể khẳng định, qua các mặt công tác giúp nhân dân phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững, phát huy phẩm chất, truyền thống cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chính ủy!

Viết Lam (thực hiện)

Bình luận

ZALO