Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 26/09/2023 11:27 GMT+7

Gặp khó trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022

Biên phòng - Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng cho biết, việc triển khai một số tiểu dự án, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 khó giải ngân vốn đúng kế hoạch do chưa có hướng dẫn cụ thể và giao vốn chậm.

Việc chưa có quy định về định mức hỗ trợ kinh phí cho hộ dân thực hiện các nội dung “Hỗ trợ nhà ở” đang gây một số khó khăn cho việc triển khai Dự án 1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi ở Cao Bằng. Ảnh: Ngân Hà

Theo báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho 1.271 học viên. Kết quả giải ngân: 5.645,84 triệu đồng/6.220 triệu đồng, đạt 90,8%.

Đối với tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai chương trình các cấp, Ban Dân tộc được giao tổng kinh phí thực hiện là 8.906 triệu đồng.

Tính đến ngày 14/12/2022, Ban Dân tộc đã tổ chức được 15 hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với trên 1.000 đại biểu tham gia.

Đến thời điểm 12/12/2022, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã giải ngân 2.210,648 triệu đồng/8.906 triệu đồng, đạt 25%. Ước thực hiện đến 31/12/2022 khoảng 60% kế hoạch năm. Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng cho biết, do thời gian triển khai quá gấp, nên không thể hoàn thành giải ngân trong năm 2022.

Đối với tiểu dự án 2: Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 9 (Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn), Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng được giao kinh phí 1.040 triệu đồng.

Đến nay, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 6 hội nghị tập huấn công tác giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các huyện: Thạch An, Hạ Lang, Trùng Khánh (đạt 100% theo kế hoạch).

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng cũng phối hợp với các địa phương tổ chức 3 hội thi giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống năm 2022 tại các trường học. Kết quả giải ngân được 610 triệu đồng/1.040 triệu đồng, đạt 58,6% kế hoạch năm.

Trong khi đó, thực hiện các tiểu dự án thuộc Dự án 10, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đã tổ chức 8 hội nghị tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ tại các huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh, Hòa An, Thạch An, với 592 lượt người tham dự.

Đồng thời, hợp đồng với Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Cao Bằng, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Cao Bằng thực hiện nội dung “Truyền thông, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham gia tổ chức, triển khai thực hiện Đề án tổng thể và CTMTQG vùng DTTS, miền núi trên phạm vi cả nước”. Kết quả giải ngân đến đầu tháng 12/2022 được 294,074 triệu đồng/723,405 triệu đồng, đạt 40,65%. Dự kiến đến ngày 31/12/2022 đạt 100% kế hoạch.

Hiện, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng gặp khó trong thực hiện tiểu dự án 2 (Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi). Tổng kinh phí được giao thực hiện tiểu dự án là 146 triệu đồng. Do chưa có thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành nên chưa thể triển khai.

Cũng theo Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng, việc thực hiện một số nội dung khác của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng gặp khó do chưa có hướng dẫn hoặc định mức cụ thể như vấn đề hỗ trợ đất ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1.

Do đó, Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng đề nghị Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành quy định về định mức hỗ trợ kinh phí cho hộ thực hiện các nội dung “Hỗ trợ đất ở”, “Hỗ trợ đất sản xuất” và “Hỗ trợ nhà ở” thuộc Dự án 1- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025.

Ngân Hà

Bình luận

ZALO