Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/01/2021 04:14 GMT+7

Đưa nội dung Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia vào chương trình đào tạo

Biên phòng - Thực hiện Kế hoạch số 808-KH/ĐU ngày 11-6-2019 của Đảng ủy BĐBP về thực hiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương “Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia” trong BĐBP, trong đó có nội dung: Học viện Biên phòng, các nhà trường bổ sung, biên soạn “Nội dung cơ bản của Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia”, các chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP vào chương trình đào tạo. Phóng viên Báo Biên phòng có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng xung quanh nội dung này.

kr71_10
Thiếu tướng Trịnh Hoàng Hiệp, Giám đốc Học viện Biên phòng. Ảnh: Quang Thành

- Học viện Biên phòng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học lớn của BĐBP. Vì vậy, việc quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia được Học viện triển khai thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

- Ngày 28-9-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia. Nghị quyết số 33-NQ/TW được ban hành thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thiết thực của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đối với sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. 

Học viện Biên phòng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học lớn của BĐBP. Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia cho toàn thể đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên chức quốc phòng, chiến sĩ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP trong tình hình mới.

Vì vậy, Học viện Biên phòng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW theo những định hướng cơ bản như: Tổ chức quán triệt đến các đối tượng trong toàn Học viện, nhận thức đầy đủ ý nghĩa, nội dung cơ bản của Chiến lược để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục - đào tạo. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để quán triệt sâu sắc nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW vào thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Quán triệt đầy đủ nội dung của Nghị quyết, bao gồm: Môi trường chiến lược; mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc và phương châm chỉ đạo; nhiệm vụ và các giải pháp. Trong đó, nhấn mạnh để cán bộ, giảng viên, học viên và công nhân viên, chiến sĩ nhận thức sâu sắc những vấn đề mới như: Quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cả nước; dựa vào dân, lấy dân làm gốc, nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống”, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt; BĐBP là lực lượng chuyên trách.

Xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là một Quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng, lực lượng chuyên trách, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới...

- Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia có nhiều nội dung mới, Học viện Biên phòng đã làm gì để đưa nội dung này vào giảng dạy sát với chương trình đạo tạo của nhà trường đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, thưa đồng chí?

- Đổi mới quy trình, chương trình, nội dung đào tạo và phương pháp dạy học theo định hướng của Chiến lược và sát với thực tế công tác, chiến đấu của BĐBP. Trên cơ sở nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW, Học viện tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện quy trình, chương trình, nội dung đào tạo theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”; giảm lý thuyết, tăng thực hành, nâng cao trình độ, kiến thức binh chủng hợp thành, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của BĐBP trên các tuyến biên giới, đảm bảo tính khoa học, cơ bản, thiết thực, đáp ứng với mục tiêu, yêu cầu đào tạo cho từng loại đối tượng học viên.

Nội dung, chương trình đào tạo phải đáp ứng yêu cầu toàn diện theo chức danh và bậc học, cả về kiến thức lý luận và thực tiễn; trên các lĩnh vực: Chính trị, quân sự, pháp luật, đối ngoại và nghiệp vụ chuyên ngành; phương châm, nguyên tắc, đối sách và thực tiễn công tác, chiến đấu của BĐBP trên các tuyến biên giới. Trong đó, chú trọng cập nhật, bổ sung những vấn đề mới về mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 33-NQ/TW để bổ sung, biên soạn giáo trình, tài liệu và giảng dạy cho sát, đúng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng lực lượng BĐBP trong tình hình mới. 

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng 4.0 vào quản lý, bảo vệ biên giới, Học viện khảo sát xây dựng mô hình nhà trường thông minh với các nội dung: Hạ tầng công nghệ thông tin; hệ thống phòng học thông minh; hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin; hệ thống đào tạo trực tuyến và các quy chế, quy định vận hành trường đại học thông minh để bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng chỉ huy, quản lý điều hành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng đội ngũ nhà giáo có chất lượng tổng hợp cao, vững về chính trị, tư tưởng, giỏi về quân sự, hiểu biết sâu về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, thành thạo về ngoại ngữ, có chức danh khoa học, các chuyên gia đầu ngành. Thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng tại chỗ, gắn với gửi đi đào tạo, bồi dưỡng tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên đi thực tế theo từng cương vị ở các đơn vị theo đúng quy trình, lộ trình đã được xác định. Phấn đấu đến năm 2020, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của Học viện có trình độ sau đại học đạt từ 50 - 60%, trong đó có 25 – 30% đạt trình độ Tiến sĩ.

- Công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận có vai trò rất quan trọng để tiếp tục hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Thời gian tới, Học viện sẽ triển khai công tác này như thế nào, thưa đồng chí?

- Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện sẽ chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm cụ thể hóa, vận dụng Chiến lược vào thực tiễn quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đồng thời, cần tổ chức nghiên cứu để góp phần hoàn thiện về phương thức bảo vệ biên giới quốc gia; nghiên cứu về tổ chức lực lượng, vận dụng kết hợp các hình thức, biện pháp đấu tranh phi vũ trang và vũ trang, đấu tranh kết hợp với các biện pháp ngoại giao, pháp lý trong xử lý các tình huống bảo vệ biên giới quốc gia, phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, ly khai ở khu vực biên giới, tác động của cuộc cách mạng 4.0 đặt ra đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. 

Chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh, thành phố, các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá và tổng kết thực tiễn; trên cơ sở đó, điều chỉnh, bổ sung vào chương trình huấn luyện những nội dung cần thiết, từng bước đưa thực tiễn vào các bài giảng, làm cho bài giảng sinh động, sát thực tế hơn.

Từng bước xây dựng nội dung và phương pháp khoa học cho công tác giáo dục - đào tạo của Học viện, đào tạo sĩ quan cấp phân đội bậc đại học, chỉ huy biên phòng cấp tỉnh, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ biên phòng theo đúng chất lượng chuẩn của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP vững mạnh trong tình hình mới.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Trần Đức (thực hiện)

Bình luận

ZALO