Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/10/2021 12:18 GMT+7

Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong Quân đội hiện nay

Biên phòng - Tuyên truyền miệng là một mặt hoạt động công tác tư tưởng của Đảng, là loại hình đặc biệt của công tác tuyên truyền, trực tiếp nối liền Đảng, Nhà nước với quần chúng nhân dân, được thực hiện trực tiếp bằng lời nói, nghệ thuật diễn giải, tác động vào nhận thức, tình cảm, niềm tin của con người.

rjeb_6a
Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị và trường Sĩ quan Chính trị tổ chức giao lưu kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền miệng. Ảnh: CTV

Đồng thời, đây còn là vũ khí sắc bén đấu tranh chống lại các quan điểm thù địch, sai trái, các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi đường lối chính trị của Đảng.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền miệng trong quân đội thường xuyên được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Tổng cục Chính trị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư các nguồn lực để tiến hành ở tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Công tác tuyên truyền miệng đã bám sát sự phát triển của tình hình thế giới, khu vực, trong nước, nhất là những sự kiện chính trị thời sự nổi bật, được đông đảo dư luận trong và ngoài nước đặc biệt quan tâm. Nội dung tuyên truyền được biên tập công phu, chặt chẽ, phản ánh tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, khoa học công nghệ và môi trường...

Các nội dung được luận giải, thuyết phục bằng những cơ sở lý luận, thực tiễn sát đúng, có tính chiến đấu cao, dự báo và định hướng tư tưởng rõ ràng. Phương pháp truyền tải đã có nhiều đổi mới, kết hợp sử dụng các thiết bị, phương tiện hiện đại và tăng cường đối thoại, giao lưu trực tiếp với người tiếp nhận thông tin. Vì vậy, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong thời gian qua.

Đội ngũ báo cáo viên các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn, chất lượng ngày càng được nâng lên. Đến nay, 100% báo cáo viên trong quân đội được đào tạo cơ bản và trải qua thực tế công tác, 100% có trình độ đại học trở lên, tỷ lệ trình độ sau đại học ngày càng tăng. Đặc biệt, thời gian qua, Tổng cục Chính trị đã tổ chức cho đội ngũ báo cáo viên cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng đi nghiên cứu, nắm tình hình thực tế, tuyên truyền sát với hoạt động giáo dục, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của bộ đội như: Tổ chức nghiên cứu và tuyên tuyền tại quần đảo Trường Sa, nhà tù Côn Đảo, các khu căn cứ địa cách mạng... Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên tuyền miệng của đội ngũ báo cáo viên.

Hiện nay, đất nước ta đang đứng trước những vận hội và thách thức mới của thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng. Những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đã và đang tiếp tục tạo thế và lực mới cho việc thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, các thế lực thù địch tăng cường thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Với khả năng và ưu thế của mình, công tác tuyên truyền miệng thực sự là một vũ khí sắc bén, mũi nhọn của cuộc đấu tranh tư tưởng.

Đội ngũ báo cáo viên phải nhạy bén, nắm bắt kịp thời sự phát triển tình hình, đánh giá và dự báo chính xác những diễn biến phức tạp có thể xảy ra, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuyên truyền khác, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần định hướng dư luận, giữ vững ổn định chính trị, củng cố niềm tin của toàn dân, toàn quân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước.

Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cần nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị trong công tác tuyên truyền miệng. Tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, coi công tác tuyên truyền miệng là một nội dung lãnh đạo quan trọng, thường xuyên.

Hằng tháng, hằng quý, các cấp ủy Đảng cần chủ động phổ biến, quán triệt đường lối, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ cách mạng, quân đội, đơn vị cũng như định hướng tuyên truyền những sự kiện chính trị quan trọng cho đội ngũ báo cáo viên; xây dựng, rà soát, hoàn thiện các quy chế và cụ thể hóa các chế độ, chính sách; nhất là việc cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu đầy đủ, tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền miệng hoạt động ngày càng có hiệu quả. Đồng thời, chú trọng nâng cao năng lực tham mưu, giúp cấp ủy kịp thời có chủ trương, giải pháp lãnh đạo để tổ chức, quản lý và điều hành công tác tuyên truyền miệng trong toàn quân đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Bên cạnh đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền theo hướng bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chính xác, có tính thời sự và định hướng tư tưởng cao. Nội dung thông tin là cơ sở để xác định hình thức, phương pháp, phương tiện tuyên truyền miệng, quyết định chất lượng, hiệu quả tuyên truyền. Vì thế, nội dung tuyên truyền phải được lựa chọn, biên tập kỹ lưỡng, sử dụng tổng hợp các phương pháp hệ thống hóa, bảo đảm tính thời sự cao.

Việc cung cấp nội dung thông tin phải bảo đảm rõ nguồn gốc, có căn cứ chính xác, bám sát đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thực tiễn hoạt động của bộ đội. Cơ cấu thông tin hợp lý, khắc phục tình trạng trùng lặp hoặc lượng thông tin nghèo nàn, để lộ bí mật quân sự, bí mật quốc gia. Tăng tính thời sự, tính tư tưởng, tính khoa học, lý giải thấu đáo, bình luận sâu sắc, có tính thuyết phục cao đối với những vấn đề mà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quan tâm.

Cần coi trọng thông tin những vấn đề về đường lối, chiến lược, sách lược mới của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, đối ngoại, an ninh - quốc phòng... trong đó, đặt lên hàng đầu việc định hướng đúng đắn và kịp thời những thông tin quan trọng, thông tin nội bộ; biểu dương, cổ vũ động viên những nhân tố mới và những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến của phong trào thi đua quyết thắng. Mở rộng tuyên truyền đối ngoại quân sự bằng nhiều hình thức, phương pháp sắc bén và hấp dẫn, đem lại hiệu quả cao, nhằm tạo ra sự nhất trí về chính trị tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Đối với các đơn vị cơ sở trong quân đội, cần củng cố, duy trì thường xuyên chế độ thông tin thời sự theo quy định. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại giữa báo cáo viên và người nghe, khắc phục tình trạng thông tin một chiều. Kết hợp chặt chẽ giữa các loại hình, các phương tiện, các lực lượng trong tuyên truyền để nâng cao hiệu quả tuyên truyền miệng ở đơn vị cơ sở. Chú trọng đổi mới cơ chế quản lý và phương thức bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ tốt công tác tuyên truyền miệng.

Việc lựa chọn, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong quân đội đóng vai trò hết sức quan trọng, bởi đây là lực lượng giữ vai trò quan trọng, quyết định đến chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng. Để nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cần tăng cường tuyển chọn, bồi dưỡng, rèn luyện cả phẩm chất, năng lực, là hai mặt chủ yếu hợp thành nhân cách của báo cáo viên, tuyên truyền viên. Phải bảo đảm số lượng hợp lý, có quy hoạch, xây dựng nguồn phù hợp. Đội ngũ báo cáo viên các cấp phải được cấp ủy các cấp lựa chọn kỹ lưỡng thông qua thực tế công tác, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; nhiệt tình, tâm huyết với nghề nghiệp; tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn; có nghệ thuật diễn giải truyền cảm, thuyết phục người nghe.

Đặc biệt, chú ý lựa chọn, bồi dưỡng những đồng chí có tính chủ động, nhạy bén trên mặt trận tư tưởng; nắm vững quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tình hình thời sự, chính trị quốc tế, trong nước và quân đội; có khả năng phân tích, dự báo những vấn đề nảy sinh; luôn bám sát đời sống hoạt động của bộ đội, để có thể đưa tiếng nói, tình cảm của Đảng, của quân đội đến với mọi cán bộ, chiến sĩ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, xây dựng Quân đội ta vững mạnh về mọi mặt.

Đại tá Đoàn Tư Hoan - Trưởng phòng Báo cáo viên, Cục Tuyên huấn

Bình luận

ZALO