Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/07/2021 09:08 GMT+7

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng

Biên phòng - Trong giai đoạn hiện nay, trước tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tăng cường chống phá, lợi dụng các phương tiện thông tin để xuyên tạc đường lối của Đảng, đòi hỏi cần phải tiếp tục đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quán triệt, triển khai và học tập các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm định hướng và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đây là một vấn đề cấp bách, là khâu quan trọng làm cho mọi người thấu suốt đường lối của Đảng, nắm vững nội dung các chỉ thị, Nghị quyết để vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết của Đảng và đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch.

7zqb_4a
Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Ảnh: Hồng Pha

Để thực hiện tốt vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng trong Quân đội giai đoạn hiện nay, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần đường lối, chủ trương, chính sách và có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội trung thành vô hạn và là lực lượng chính trị tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, cần thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Thường xuyên coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết thực tiễn, có tư duy chiến lược, có kiến thức sâu rộng, nắm vững khoa học và trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Với chức năng là cơ quan tham mưu chiến lược và chỉ đạo công tác tuyên huấn toàn quân, đội ngũ cán bộ của Cục Tuyên huấn vừa là người trực tiếp tham mưu cho cấp trên, vừa trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiến hành công tác tuyên huấn.

Do đó, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy chiến lược, có kiến thức sâu rộng, nắm vững khoa học và trình độ năng lực chuyên môn giỏi là yêu cầu quan trọng, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị cũng như chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành công tác tuyên huấn đối với các đơn vị đạt hiệu quả cao. Quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên huấn của cơ quan chiến lược cần phải dựa vào các tiêu chí cụ thể, chặt chẽ. Theo đó, cần tuyển chọn những cán bộ từ các đơn vị cơ sở trong toàn quân là những người đã trải qua các cương vị lãnh đạo chỉ huy, thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực và trí tuệ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cụ thể là: Có năng lực nghiên cứu nắm vững bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước; có kiến thức nhất định về kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật; có kinh nghiệm thực tiễn, hiểu biết đơn vị, nắm chắc tình hình mọi mặt của toàn quân; biết phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, nắm vững nội dung, phương châm, nguyên tắc, phương pháp công tác; có khả năng tham mưu, đề xuất những vấn đề có tính chiến lược về công tác tuyên huấn trong quân đội.

Đồng thời, có khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát thể hiện các văn bản chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên huấn; có khả năng nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận; có năng lực phối hợp hiệp đồng và giải quyết mối quan hệ trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện những chủ trương, kế hoạch công tác tuyên huấn ở các đơn vị trong toàn quân.

Quán triệt, nghiên cứu, học tập Nghị quyết là nội dung sinh hoạt chính trị quan trọng, vì vậy, đổi mới hình thức tổ chức là nhiệm vụ thường xuyên và là một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng. Yêu cầu đổi mới hình thức phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm tổ chức và hoạt động của quân đội. Đổi mới trên cơ sở tiếp cận tri thức khoa học, phương pháp hiện đại để làm rõ những quan điểm, nội dung cơ bản, điểm mới của Nghị quyết, phải tuân theo đúng nội dung và phạm vi tác động của Nghị quyết. Căn cứ tính chất nội dung Nghị quyết, nghiên cứu tham mưu gắn nội dung Nghị quyết vào các chuyên đề giáo dục chính trị hằng năm cho các đối tượng. Đối với những Nghị quyết mang tính chuyên đề, ngoài việc triển khai học tập như thông lệ cho các đối tượng, cần tổ chức các lớp học chuyên sâu cho cán bộ đang công tác ở các lĩnh vực liên quan.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chi bộ đối với việc quán triệt, triển khai và học tập Nghị quyết là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đến với đảng viên và quần chúng. Các cấp ủy, chi bộ nhận thức đúng đắn sẽ nâng cao được chất lượng quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Đảng, khắc phục được tình trạng phô trương, hình thức, đối phó, khoán trắng, làm cho xong. Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong quán triệt và triển khai Nghị quyết, từ việc xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện tổ chức lớp học, quản lý, kiểm tra, giám sát việc học tập Nghị quyết của các tổ chức Đảng cấp dưới và cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn; kịp thời biểu dương những tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng có tinh thần, thái độ học tập và thực hiện Nghị quyết nghiêm túc.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức tự giác học tập Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức rõ đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mình nhằm nâng cao trình độ nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, giúp cán bộ, đảng viên phát huy và giữ vững vai trò tiền phong gương mẫu trước quần chúng, là hạt nhân thúc đẩy phong trào quần chúng học tập và thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Để việc quán triệt, học tập Nghị quyết của Đảng mang tính thiết thực, hiệu quả, trong mỗi đợt quán triệt Nghị quyết, cơ quan Tuyên huấn cần bám sát cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện theo quy định của trên, bảo đảm đúng đối tượng, thời gian, nội dung, tài liệu ở từng cấp. Quá trình đơn vị thực hiện cần theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, đánh giá trung thực, khách quan kết quả đơn vị cơ sở đạt được từng bước đưa công tác quán triệt, triển khai, thực hiện Nghị quyết của các đơn vị vào nền nếp.     

Thực tiễn những năm qua, nhờ đội ngũ cán bộ tuyên huấn thường xuyên bám sát cơ sở, chỉ đạo kịp thời các đơn vị nên công tác quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng trong quân đội có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu đem lại hiệu quả thiết thực. Sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, Cục Tuyên huấn đã chủ động tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị chỉ đạo lực lượng nghiên cứu các tư tưởng, quan điểm của Đại hội xây dựng các chuyên đề để quán triệt cho các đối tượng lãnh đạo, chỉ huy cao cấp; đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng ở các cấp đến mọi cán bộ, đảng viên. Thông qua các đợt quán triệt, Nghị quyết của Đảng đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn quân.

Trong tình hình hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ngành Tuyên huấn cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa năng lực, thực hiện tốt chức năng của mình để Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, thấm sâu vào mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Phương -  Phó Cục trưởng Cục Tổ chức, Tổng cục Chính trị

Bình luận

ZALO