Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 07/12/2021 10:43 GMT+7

Đổi mới công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới

Biên phòng - Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa công tác dân tộc của MTTQ đạt được những kết quả quan trọng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang bàn giao “Mái ấm cho người nghèo biên giới” tại xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, năm 2019. Ảnh: Viết Hà

Trong suốt chiều dài lịch sử 91 năm qua (18/11/1930-18/11/2021), MTTQ Việt Nam đã phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc ta, nhân lên gấp bội tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân trong tổ chức Mặt trận thành một lực lượng hùng mạnh để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Bước vào giai đoạn đất nước đổi mới, tổ chức MTTQ Việt Nam đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong đó, thực hiện đường lối của Đảng về đổi mới hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị, xã hội cụ thể nội dung với các hình thức đa dạng, phong phú tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Mặt khác, MTTQ Việt Nam các cấp đã tăng cường gặp gỡ, đối thoại, trao đổi, cung cấp thông tin giữa cán bộ Mặt trận với đồng bào DTTS; tổ chức các lớp tập huấn về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong đồng bào DTTS”; triển khai các phong trào thi đua yêu nước như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới, “Ngày vì người nghèo”. Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, MTTQ Việt Nam các cấp vùng DTTS và miền núi đã phối hợp với các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, huy động nguồn lực giúp đồng bào vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra.

Công tác tham gia xây dựng và giám sát việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc được tăng cường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh hàng năm, bình quân đạt 4% năm trên toàn vùng DTTS và miền núi. Đặc biệt, phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, lực lượng chức năng thực hiện quy trình lựa chọn, bình xét hơn 34 nghìn người có uy tín trong đồng bào DTTS và phát huy vai trò người có uy tín trong vận động nâng cao nhận thức của đồng bào DTTS thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, củng cố lòng tin của đồng bào các DTTS đối với Đảng, Nhà nước.

Trên khu vực biên giới, hải đảo, MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với lực lượng BĐBP có nhiều hoạt động ý nghĩa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về biên giới, biển đảo, chăm lo đời sống cho đồng bào; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nội dung, giải pháp của Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; tham gia tích cực thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi 2021-2030; huy động nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với cuộc sống của bà con các DTTS.

Triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức thành viên của MTTQ phát động; tuyên truyền, vận động giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, tiến bộ của các DTTS, nhất là việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết, văn học, nghệ thuật, công trình kiến trúc, nghề truyền thống, các phong tục, lễ hội... Đồng thời, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thay đổi thói quen, tập quán lạc hậu, bài trừ tệ nạn xã hội, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, phát huy vai trò chủ trì, phối hợp giữa MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan ở vùng đồng bào DTTS, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật. Coi trọng hình thức phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc, công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ người có uy tín tiêu biểu.

Phối hợp giữa các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở trong việc xây dựng những mô hình, điển hình trong thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở vùng đồng bào DTTS. Quan tâm xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình trong các lĩnh vực về chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, xây dựng trang trại, đồi rừng... giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS...

Ngoài ra, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ động giám sát và chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị để tiến hành rà soát, giám sát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các chính sách đã ban hành, tập trung là các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, giáo dục, y tế, môi trường và văn hóa ở vùng DTTS; tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế, giữ gìn phát triển văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc; chương trình, kế hoạch về xóa đói, giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS, đặc biệt đối với những DTTS rất ít người; tranh thủ các nguồn vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam để thu hút thêm nguồn lực, góp phần thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi; tham gia xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và hợp tác, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Mặt khác, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh BĐBP và các cơ quan chức năng về công tác dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập hợp, vận động người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tham gia các tổ chức chính trị, xã hội; chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS và cán bộ làm công tác dân tộc của MTTQ các cấp để làm tốt công tác tham mưu trong thực hiện chính sách dân tộc thời gian tới.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Bình luận

ZALO