Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 01/04/2023 05:25 GMT+7

Đổi mới công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong nhiệm kỳ mới

Biên phòng - Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12-3-2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc, Chương trình hành động của Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2014-2019, Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20-8-2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc”, công tác dân tộc của MTTQ Việt Nam tiếp tục được tăng cường, đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng.

zy2i_12
Cán bộ Biên phòng tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ảnh: V.H

Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đã từng bước cụ thể nội dung với các hình thức đa dạng, phong phú. MTTQ các cấp đã tăng cường gặp gỡ, đối thoại, trao đổi cung cấp thông tin giữa cán bộ Mặt trận với đồng bào DTTS; tổ chức các lớp tập huấn về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong đồng bào DTTS”; triển khai các phong trào thi đua yêu nước như cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Ngày vì người nghèo”...

Công tác tham gia xây dựng và giám sát việc triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc được tăng cường góp phần tạo điều kiện phát triển ở vùng đồng bào DTTS. Đặc biệt, thực hiện công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận ở vùng đồng bào DTTS đạt được những kết quả quan trọng; việc phát huy vai trò người uy tín tiêu biểu vùng đồng bào DTTS từng bước được quan tâm, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và cán bộ là người DTTS trong hệ thống chính trị... thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chức năng của MTTQ Việt Nam.

Để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt các quan điểm, nội dung, giải pháp của Nghị quyết số 24-NQ/TW về công tác dân tộc; triển khai thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận phát động; tuyên truyền, vận động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp tiến bộ của các DTTS, nhất là việc gìn giữ tiếng nói, chữ viết, văn học, nghệ thuật, công trình kiến trúc, nghề truyền thống, các phong tục, lễ hội tiến bộ... Đồng thời, tuyên truyền, vận động thay đổi các thói quen, tập quán lạc hậu, bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy vai trò, liên kết trong công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các cơ quan liên quan ở vùng đồng bào DTTS, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật. 

Đặc biệt, coi trọng hình thức phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc, công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ người có uy tín tiêu biểu. Phối hợp giữa các ngành, các cấp từ Trung ương đến cơ sở trong việc xây dựng những mô hình, điển hình trong thực hiện các nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở vùng đồng bào DTTS. Quan tâm xây dựng và nhân rộng các điển hình, mô hình trong các lĩnh vực về chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh, xây dựng trang trại, đồi rừng... giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ở vùng đồng bào DTTS... 

MTTQ các cấp cần chủ động giám sát và chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng trong hệ thống chính trị để tiến hành rà soát, giám sát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung các chính sách đã ban hành, tập trung là các chính sách về xóa đói, giảm nghèo, giáo dục, y tế, môi trường và văn hóa ở vùng DTTS; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận các cấp khu dân cư vùng đồng bào DTTS đối với các chính sách về dân tộc và công tác dân tộc.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia thực hiện hiệu quả công tác phản biện xã hội thông qua việc tham gia xây dựng các chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế, giữ gìn phát triển văn hóa, xã hội của đồng bào các dân tộc; phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh BĐBP và các cơ quan chức năng về công tác dân tộc, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập hợp, vận động người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS tham gia các tổ chức chính trị, xã hội; chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ người DTTS và cán bộ làm công tác dân tộc của Mặt trận các cấp từ Trung ương đến địa phương để làm tốt công tác tham mưu cho Mặt trận trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian tới...

 Đồng chí Vũ Dương ChâuTrưởng ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Bình luận

ZALO