Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 06:56 GMT+7

Đấu tranh làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình":

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội - niềm tin son sắt của Đảng và dân tộc Việt Nam

Biên phòng - Kể từ khi ra đời đến nay, mục tiêu lý tưởng xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là độc lập dân tộc (ĐLDT) và chủ nghĩa xã hội (CNXH). Những thắng lợi của Đảng ta trong lãnh đạo toàn dân đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều bắt nguồn từ mục tiêu và động lực ấy.

gl17_4
Nhân dân Hà Nội chiếm Bắc bộ phủ (tháng 8-1945). Ảnh: Tư liệu

CNXH là điều kiện mở đường cho dân tộc phát triển phồn vinh về kinh tế, phong phú, đa dạng về văn hóa tinh thần. Chỉ có dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập dân tộc mới đạt tới giá trị của nó là phục vụ lợi ích và quyền lợi của mọi người lao động, làm cho mọi thành viên của cộng đồng dân tộc trở thành người làm chủ thực sự, có cuộc sống vật chất, tinh thần ngày càng phong phú và vững chắc. Sự phát triển bền vững của ĐLDT là cơ sở quan trọng bảo đảm cho chế độ xã hội chủ nghĩa phát triển thắng lợi.

ĐLDT và CNXH đối với nhân dân ta không chỉ là khát vọng, mà đã và đang trở thành hiện thực, là thành quả cần phải bảo vệ. Tổ quốc độc lập, mọi người dân được tự do xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xóa bỏ nghèo nàn, lạc hậu, vị thế đất nước, dân tộc ngày càng được tôn vinh trên trường quốc tế, đất nước ngày càng đổi thay trên nhiều lĩnh vực, với những thành tích diệu kỳ mà ngay chính bạn bè ta cũng không khỏi ngỡ ngàng. Đối với nhân dân ta, con đường của ĐLDT và CNXH mà Đảng ta vạch ra từ những năm 1930 của thế kỷ trước chính là con đường đã đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Con đường đó đã và sẽ mãi mãi là mục tiêu vươn tới như dòng thác vĩ đại tiến về phía trước, cuốn trôi tất cả mọi rác rưởi và tất cả những gì cản trở hoặc cố tình cản trở nó!

Thực tiễn lịch sử cách mạng nước ta, từ năm 1930 đến nay đã khẳng định sự lựa chọn mục tiêu ĐLDT và CNXH của Đảng là duy nhất và xuyên suốt trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Sau năm 1975, đất nước thống nhất, cả nước đi lên CNXH, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, phá được thế bao vây cấm vận, từng bước làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình" của chủ nghĩa đế quốc và thế lực thù địch.

Đặc biệt, trên mặt trận tư tưởng, chúng ta đã đấu tranh kiên quyết và thắng lợi trước những luận điệu sai trái, quan điểm lệch lạc của các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị. Đảng và toàn dân ta khẳng định nhất quán, trung thành với con đường đi lên CNXH mà Đảng và Bác Hồ cũng như nhân dân ta đã lựa chọn. Thắng lợi trên mặt trận chính trị tư tưởng là một trong những nhân tố quyết định để dân tộc ta đứng vững và vượt qua biết bao khó khăn của thời kỳ chuyển đổi cơ chế, đã và đang thu được những thành tựu cơ bản và quan trọng trên mọi lĩnh vực nhờ vào đường lối đổi mới đúng đắn do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Nền kinh tế thị trường đã và đang được xác lập, vận hành dưới sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN.

Dù còn nhiều khó khăn, thậm chí có những thiếu sót, khuyết điểm, song Đảng ta, nhân dân ta đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, kịp thời sửa chữa, điều chỉnh. Vì thế, dân tộc ta không đi chệch hướng XHCN, đương đầu với mọi thách thức, khó khăn, tận dụng mọi thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, tiến thẳng về phía trước.

Sức sống của CNXH ngày càng mãnh liệt trên đất nước Việt Nam, cho dù chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động luôn tìm mọi cách lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân chủ, dân tộc, tôn giáo hòng xuyên tạc, phá hoại. Đối với nhân dân ta, thế kỷ XX là thế kỷ của những biến đổi to lớn và sâu sắc, thế kỷ của những cuộc đấu tranh gian nan, oanh liệt giành độc lập dân tộc và CNXH, nhân dân ta đã có những bước nhảy vọt trong điều kiện hết sức khó khăn. Càng khó khăn chúng ta càng kiên định con đường độc lập dân tộc và CNXH, giữ vững mục tiêu lý tưởng XHCN. Từ thế và lực mới, chúng ta quyết phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện mục tiêu xây dựng một xã hội "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh".

Vậy mà, hiện nay có một số người cố tình xuyên tạc, làm ra vẻ không hiểu để nói xấu và công kích con đường ĐLDT gắn liền với CNXH của Đảng và nhân dân ta. Vì sao họ lại hậm hực trước sự lựa chọn lịch sử của dân tộc? Vì sao họ lại không muốn dân tộc ta đi theo con đường CNXH? Họ không ngớt rêu rao nhân quyền nhưng lại cố tình áp đặt thứ nhân quyền xa lạ đối với dân tộc ta. Nếu CNXH không phải là xu thế tất yếu của lịch sử, thì sao chủ nghĩa đế quốc lại phải điên cuồng chống phá ta đến thế? Họ lợi dụng sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu để rêu rao "CNXH đã hết thời", Đảng Cộng sản Việt Nam đang phải "'xoay trục" chuyển hướng... Họ thừa hiểu rằng, ở Việt Nam, trước lúc Đảng Cộng sản ra đời, cả giai cấp phong kiến và tư sản Việt Nam đều không giải quyết được vấn đề dân tộc.

"Nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được" (Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Đảng Cộng sản Đông Dương, tháng 5-1941). Chỉ đến khi Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi, làm rung chuyển thế giới, chẳng những làm cho tính chất thời đại thay đổi, mà còn làm cho giai cấp trung tâm của thời đại và lực lượng lãnh đạo cách mạng cũng thay đổi. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời "lịch sử đã sang trang", Đảng chủ trương làm cách mạng dân quyền và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản. Chủ trương ấy chẳng những chính thức xóa bỏ chế độ phong kiến thối nát, chế độ tư bản hay con đường nào khác, mà còn khẳng định Việt Nam phải hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, thực hiện ĐLDT để tiến lên cách mạng XHCN.

Không phủ nhận rằng, xã hội ta đang đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức. Đó là tình trạng phân hóa giàu nghèo vẫn tiếp tục dãn cách sâu, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; "tư duy nhiệm kỳ" và lợi ích nhóm; tình hình tham nhũng, tiêu cực chưa được đẩy lùi như Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đã chỉ ra. Song, chúng ta có quyền tin tưởng rằng, với những thành quả cách mạng đã đạt được trong hơn 70 năm qua, đặc biệt là chế độ XHCN đã được xác lập; lòng tin của nhân dân đối với Đảng, với chế độ vẫn được tiếp tục củng cố. Nhất định công cuộc đổi mới của nhân dân ta do Đảng khởi xưởng và lãnh đạo sẽ đi tới thắng lợi, làm cho đất nước ta ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như Bác Hồ hằng mong muốn.

Thế kỷ XXI đã và đang mở đầu cho thiên niên kỷ thứ ba của thế giới đầy biến động, một kỷ nguyên hội nhập đua tranh gay gắt của cộng đồng quốc tế với những biến đổi khó lường. Song, đối với nhân dân Việt Nam, ĐLDT và CNXH mãi mãi không chỉ là mục tiêu, nhu cầu, là cương lĩnh hành động, mà còn là động lực, niềm tin sắt son của dân tộc Việt Nam, là ngọn cờ hiệu triệu mọi người đi tới tương lai.

Lê Quý Hoàng

Bình luận

ZALO