Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 04:26 GMT+7

Đấu tranh chống quan điểm phi chính trị hóa quân đội của các thế lực thù địch

Biên phòng - Quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội là sai trái, hết sức phản động vì nó hướng đến mục đích: tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội “bị lầm đường, lạc lối”, mất phương hướng chính trị, xa rời lý tưởng, mục tiêu chiến đấu, không còn là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, công cụ bạo lực sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đó là phương cách để chúng dễ bề thực hiện âm mưu, thủ đoạn chuyển hóa chế độ chính trị ở nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Ngày 10/10/1954, Đoàn quân Giải phóng tiến về giải phóng Thủ đô, chấm dứt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta. Ảnh tư liệu TTXVN

Luận điệu và thủ đoạn “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội là sai lầm về nhận thức lý luận, không phản ánh đúng thực tiễn tổ chức và hoạt động của quân đội trong lịch sử gần 80 năm chiến đấu và chiến thắng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Mục tiêu cuối cùng của chúng hòng tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; gieo rắc sự hoài nghi, bi quan về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; kích động chống phá, gây rối loạn trận địa tư tưởng, lý luận, văn hóa của Đảng trong quân đội; làm cho quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng.

Do vậy, bản thân mỗi người lính, chiến sĩ bộ đội cụ Hồ và người dân Việt Nam cần không ngừng trau dồi ý thức hệ Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với con đường mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn mới có thể tạo ra “sức đề kháng” từ bên trong để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ của chúng ta.

Thời gian qua, các thế lực thù địch và các phần tử phản động đã viết cái gọi là “tâm thư” kiến nghị và yêu sách đòi Đảng, Nhà nước phải sửa đổi Hiến pháp năm 2013; theo đó, phải có điều khoản hiến định kiểu “nhập khẩu” phương Tây, rằng “quân đội phải duy trì tính trung lập về chính trị, đặt lợi ích của nhân dân lên trước bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào”, phải thực hiện “dân sự hóa” quân đội theo mô hình của quân đội các nước tư bản chủ nghĩa; “quân đội phải trung lập, phải đứng ngoài chính trị”, “quân đội chỉ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia”, “quân đội phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân, chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức chính trị nào”…

Về bản chất, chúng tìm mọi cách để phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội”, bằng việc đẩy mạnh thực hiện mưu đồ “phi chính trị hoá”, “trung lập hoá” và “dân sự hóa” quân đội, làm cho quân đội phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc.

Thuật ngữ “phi chính trị hóa” quân đội xuất hiện vào cuối thập kỷ 80 của thế kỷ XX. Nội dung cơ bản của luận điệu đó là: Quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị, không chịu sự lãnh đạo, chi phối của bất cứ chính đảng, lực lượng chính trị nào; quân đội chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ lợi ích của nhân dân. Thoạt nghe, thấy có vẻ có lý. Người nhẹ dạ cả tin dễ lầm tưởng rằng, đây là một phát kiến mới, với suy nghĩ đơn giản là quân đội “đứng giữa”, không phụ thuộc vào bất kỳ ai thì mọi hành động sẽ công tâm, khách quan, phù hợp với lợi ích của nhân dân hơn (?). Tuy nhiên, nghiên cứu kỹ bản chất của vấn đề và những gì diễn ra trong thực tiễn ta càng hiểu và thấy rõ “tim đen” của những người “sáng tạo” ra luận điệu phản khoa học và phản động này.

Thực chất của luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch không có gì khác hơn là làm cho Quân đội ta mất phương hướng chính trị, từ bỏ mục tiêu chiến đấu, bị vô hiệu hóa. Thực tiễn những năm 90 của thế kỷ XX, các thế lực thù địch đã từng thành công với âm mưu, thủ đoạn này. Đó là làm cho Quân đội Liên Xô và các nước Đông Âu - một lực lượng hùng mạnh, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động đã bị “phi chính trị hóa”, tự xóa bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị, từ bỏ cơ chế Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội, không còn là lực lượng chính trị, công cụ bạo lực sắc bén, tin cậy của Đảng Cộng sản và Nhà nước. Vì thế, khi đất nước Xô-viết và các nước Đông Âu xảy ra biến cố chính trị, Quân đội đã đứng ngoài cuộc, chế độ XHCN sụp đổ.

Hòng tiến tới xóa bỏ CNXH ở các nước còn lại, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh triển khai một cách bài bản chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà chúng đã thành công ở Liên Xô và Đông Âu; trong đó, “phi chính trị hóa” quân đội vẫn là một thủ đoạn được chúng đặc biệt coi trọng và triệt để vận dụng. Đối với Quân đội ta, chúng đã và đang sử dụng mọi biện pháp, hòng vô hiệu hóa, phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, chúng ra sức tuyên truyền phủ nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng ta, đặc biệt là quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, QĐND; làm lu mờ bản chất, truyền thống của Quân đội; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ (CB,CS), làm mất phương hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu của Quân đội.

Cùng với những luận điệu kích động chống phá nền tảng tư tưởng, lý luận của ĐCSVN, nói xấu chế độ XHCN, các phương tiện truyền thông phương Tây ra sức công kích phủ nhận nguyên tắc “Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” đối với QĐND Việt Nam. Chúng lập luận rằng: Quân đội “chỉ là công cụ của quốc gia, dân tộc”, vì thế “không cần phải đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào”,… Gần đây, lợi dụng việc đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, một số người hô hào: “quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ, không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái hay một thể chế chính trị nào”; “quân đội trung lập, quân đội đứng ngoài chính trị”,… Có kẻ còn “tung hỏa mù”, rằng ĐCSVN đã “cố tình đánh tráo khái niệm”, “đi ngược lại quy luật” và đề nghị “bỏ quy định lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với ĐCSVN” (Điều 65, Chương IV) trong Hiến pháp.

Cũng không nằm ngoài mục tiêu “phi chính trị hóa” quân đội, các thế lực thù địch còn hạ thấp, đòi xóa bỏ vai trò của công tác đảng, công tác chính trị cùng hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp trong Quân đội. Chúng xuyên tạc các sự kiện lịch sử có Quân đội tham gia; thổi phồng khuyết điểm của một vài cá nhân, đơn vị,… hòng làm mất uy tín của Quân đội. Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chúng kích động tư tưởng công thần, địa vị, cá nhân chủ nghĩa; tư tưởng hưởng lạc, đòi hỏi đãi ngộ, nhất là với những đồng chí có nhiều cống hiến trong các cuộc kháng chiến, hòng gây rối nội bộ, giảm sút niềm tin, phá hoại mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, chia rẽ đoàn kết quân - dân.

Lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chúng xuyên tạc thực trạng xã hội, khoét sâu những yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội, khó khăn về đời sống của lực lượng vũ trang, làm cho CB,CS bi quan, dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng. Bằng những hoạt động tinh vi, xảo quyệt, chúng thâm nhập, móc nối, cài cắm người có tư tưởng chống đối vào Quân đội; triệt để lợi dụng mặt trái của kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội, những hiện tượng tiêu cực để xuyên tạc truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội; âm mưu đưa lối sống và các “giá trị văn hóa” tư sản, nhất là tư tưởng ham vật chất, lối sống hưởng thụ vào đời sống tinh thần của bộ đội; qua đó, làm mờ nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân,…

Suy cho cùng, mọi luận điệu mà họ tung ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm cho Quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, tha hóa, biến chất, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, mất sức chiến đấu, không còn là Quân đội của dân, do dân và vì dân. Một khi Đảng không nắm được Quân đội, tất yếu Quân đội sẽ mất phương hướng chiến đấu, phân rã về chính trị, tư tưởng. Đó là thời cơ để các thế lực thù địch đẩy đất nước lâm vào tình cảnh rối ren, mất ổn định chính trị - xã hội, chệch hướng CNXH.

Có thể khẳng định, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là một chiêu bài, một âm mưu hết sức nguy hiểm, thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Xét về nội dung tuy không mới, nhưng về thủ đoạn, cách thức tiến hành thì có sự thay đổi, điều chỉnh so với trước. Chúng triệt để lợi dụng việc nước ta hội nhập, mở cửa để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội bằng mọi hình thức hết sức tinh vi. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta phải đề cao cảnh giác, tích cực và chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của chúng; tập trung xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Thứ nhất, cần nắm vững phương pháp luận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vạch trần có cơ sở khoa học luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Trong xã hội có giai cấp, bất kỳ quốc gia nào, dù thời chiến hay thời bình đều tổ chức ra quân đội để bảo vệ chế độ chính trị và lợi ích của giai cấp cầm quyền. Bàn về xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, chủ nghĩa Mác - Lê-nin đã khẳng định: Về bản chất, quân đội là công cụ bạo lực vũ trang của một giai cấp, nhà nước nhất định, nhằm bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị và nhà nước tổ chức, nuôi dưỡng, sử dụng; quân đội được xây dựng theo đường lối, quan điểm chính trị của giai cấp tổ chức ra nó. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chỉ rõ phương châm xây dựng quân đội “người trước, súng sau”; “Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”.

Điều đó có nghĩa, không có “quân đội trung lập”, “đứng ngoài chính trị”, “phi đảng phái” như một số kẻ vẫn rêu rao. Trên thực tế, bất kỳ giai cấp nào khi lên cầm quyền điều hành đất nước cũng phải nhanh chóng nắm lấy quân đội và sử dụng quân đội làm công cụ để bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình. Ngay cả ở các nước tư bản, về hình thức thể chế chính trị là đa nguyên, nhưng thực chất vẫn là nhất nguyên, phục vụ quyền lợi của giai cấp tư sản. Do đó, quân đội ở đó là công cụ bạo lực của nhà nước tư sản. Việc đòi hỏi quân đội các nước XHCN chỉ phục tùng nhà nước, không phục tùng Đảng Cộng sản (cầm quyền), về thực chất là tuyên truyền cho sự chuyển hóa lập trường chính trị, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa" đối với Quân đội và trong xã hội. QĐND Việt Nam ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng, được ĐCSVN tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện; vì vậy, không có mục tiêu chiến đấu nào khác là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Quân đội ta không chỉ mang bản chất giai cấp công nhân mà còn mang tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc. Lịch sử gần 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã chứng minh rõ điều đó, nên dù các thế lực có tìm mọi cách chống phá cũng không thể đảo ngược. Trên cơ sở nhận thức đúng, mọi CB,CS phải đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động, nhạy bén, sắc sảo và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội; tỉnh táo, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để kẻ địch lợi dụng.

Thứ hai, thường xuyên giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Đây vừa là nguyên tắc, vừa là quy luật trong xây dựng Quân đội kiểu mới của dân, do dân, vì dân; đồng thời, là nhân tố quyết định đảm bảo cho Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân. Quân đội phải là chỗ dựa vững chắc của chế độ XHCN, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Bất cứ trong hoàn cảnh nào, khó khăn đến đâu, Quân đội cũng luôn vững vàng, kiên định, không dao động trước sự chống phá hiểm độc, xảo quyệt của các thế lực thù địch.

Vấn đề then chốt để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội là phải xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Trước mắt, phải coi trọng khắc phục có hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) bằng những việc làm thiết thực. Toàn quân phải tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 51-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Nghị quyết 513-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên trong QĐND Việt Nam”. Cấp ủy các cấp cần chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, đồng thời nghiên cứu, vận dụng những bài học kinh nghiệm được rút ra qua sơ kết thực hiện Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị, đảm bảo cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội luôn vận hành thông suốt, đạt hiệu quả cao.

Các tổ chức đảng trong Đảng bộ Quân đội phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin, mơ hồ, mất cảnh giác, giáo điều, cơ hội, thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, làm ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Phải quán triệt và thực hiện nghiêm Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Quân đội với nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân”, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội. Đồng thời, tập trung nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, nhất là đội ngũ Chính ủy, Chính trị viên trong Quân đội, làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, hướng dẫn công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Thông qua đó, trang bị cho CB,CS những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nâng cao trình độ lý luận, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt, phải chú trọng tuyên truyền, giáo dục cho bộ đội, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên thấy rõ âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, từ đó chủ động đấu tranh có hiệu quả, đảm bảo giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Trước mắt, toàn quân phải quán triệt và thực hiện tốt Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” gắn với quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng bộ đội, không để xảy ra đột biến. Đi đôi với việc chấp hành nghiêm chương trình, nội dung, quy chế, quy định về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, các cấp cần coi trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị sát với nhiệm vụ, đặc thù hoạt động của đơn vị; gắn lý luận với thực tiễn, giáo dục cơ bản với giáo dục thường xuyên; giáo dục chính trị với quản lý tư tưởng, rèn luyện kỷ luật; “xây” đi liền với “chống”. Đồng thời, vận dụng sáng tạo các hình thức, phương pháp giáo dục theo hướng đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, cập nhật những vấn đề mới chi phối đến tình hình tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Các đơn vị cần coi trọng tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên chính trị; tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện và nhân rộng những cách làm mới, mang lại hiệu quả thiết thực.

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân cần tích cực xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh, ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn, tiêu cực từ bên ngoài thẩm thấu, tác động đến CB,CS; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, giải trí, nhất là trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa - tinh thần, khắc phục những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống, góp phần giữ vững phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới. Đặc biệt, các đơn vị phải phát huy vai trò của công tác thông tin, tuyên truyền, báo chí, xuất bản; bảo đảm cho công tác này luôn bám sát nhiệm vụ cách mạng, Quân đội, giữ đúng định hướng chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng; tích cực đấu tranh với những quan điểm sai trái, luận điệu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

Thứ tư, chăm lo xây dựng QĐND vững mạnh về chính trị. Đây là giải pháp tác động trực tiếp đến chất lượng chính trị của Quân đội, bảo đảm Quân đội luôn giữ vững bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc, tính nhân dân, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ XHCN. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, cần tuyên truyền, quán triệt cho CB,CS nhận thức đúng về “đối tác”, “đối tượng” và tính chất đan xen của nó để trên cơ sở đó xử lý tốt các tình huống, các mối quan hệ, nhất là trong hoạt động đối ngoại. Cùng với đó, phải tiếp tục giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là tiền đề nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của QĐND mà trước hết và thường xuyên là sức đề kháng, năng lực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch. Chính vì vậy, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực tư duy sáng tạo, nhạy bén, chủ động xử lý những tình huống phức tạp diễn ra trong hoạt động thực tiễn theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một yêu cầu cơ bản và là kết quả phải đạt được của mục tiêu xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. Sức mạnh chính trị, tinh thần của Quân đội không phải là sức mạnh trìu tượng, mà là sức mạnh vật chất, nó được biểu hiện cụ thể bằng khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

Do đó, việc xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị phải kết hợp chặt chẽ với nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu, khả năng làm chủ trang bị, vũ khí ngày càng hiện đại và hiện đại, xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra. Để làm được điều đó, toàn quân phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, phương pháp, tác phong công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đặc biệt, phải thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các biện pháp giữ gìn an ninh quân đội, nhất là đối với các cơ quan, đơn vị trọng yếu, cơ mật, tích cực phòng, chống địch cài cắm, móc nối, lôi kéo mua chuộc, dụ dỗ, kích động. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận và các mặt công tác khác nhằm đảm bảo cho Quân đội thực sự vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Quân đội, Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết và trực tiếp nhất là QĐND. Dưới sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) các cấp, với trách nhiệm chính trị và sự đoàn kết, thống nhất của CB,CS trong toàn quân, chúng ta tin tưởng rằng, Quân đội sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng này, xứng đáng với truyền thống “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen tặng.

Phạm Tiến Luật (BĐBP Thái Bình)

Bình luận

ZALO