Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/09/2023 06:50 GMT+7

Dấu ấn một nhiệm kỳ (bài 2)

Biên phòng - Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ 2015-2020 đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng khắc phục khó khăn, hoàn thành cơ bản, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Bài 1: Công tác tham mưu đề xuất sáng tạo, hiệu quả

Bài 2: Xây dựng tổ chức biên chế BĐBP theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả

Những năm qua, BĐBP luôn chủ động, nhạy bén, làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp về nhiệm vụ biên phòng; xử lý, giải quyết có hiệu quả các tình huống ở biên giới. Đồng thời, tích cực đổi mới, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, kiểm soát cửa khẩu, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, cứu hộ, cứu nạn...

Ngày 10-4-2019, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đoàn Trinh sát miền Bắc. Ảnh: Lê Đồng

Tuy nhiên, trước những đòi hỏi và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và tội phạm xuyên biên giới, di dịch cư tự do, các vấn đề an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến tình hình thực hiện nhiệm vụ của BĐBP.

Trong khi đó, việc thực thi nhiệm vụ của BĐBP thời gian qua tại một số địa bàn, khu vực, có lúc, có thời điểm đã bộc lộ những bất cập do việc bố trí sử dụng lực lượng trên các tuyến biên giới. Đồng thời, quy mô, loại hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị trong BĐBP còn có nơi chồng chéo, chưa tinh, gọn; quân số chỗ thiếu, chỗ thừa; trang bị kỹ thuật chưa đồng bộ, phù hợp với hoạt động thực tế trên biên giới... đòi hỏi BĐBP phải có chiến lược quy hoạch, xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi mặt theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Trong đó, cần quy hoạch, kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức, biên chế, các trang thiết bị kỹ thuật của các cơ quan, đơn vị; xác định những nhiệm vụ nào không còn phù hợp cần loại bỏ; những nhiệm vụ trùng lặp, chồng chéo giữa các cơ quan, đơn vị, cần sắp xếp, điều chỉnh để nâng cao hiệu quả công tác và những nhiệm vụ mới cần bổ sung.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng của BĐBP tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đề án tổ chức lực lượng và Đề án quy hoạch hệ thống đồn trạm với mục tiêu xây dựng quy hoạch tổ chức lực lượng BĐBP toàn diện, lâu dài, ổn định, chuyên sâu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và khả năng thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng và tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế xã hội, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn ở khu vực biên giới, biển đảo và giữ biên giới hòa bình, ổn định lâu dài với các nước láng giềng. Vì vậy, ngày 11-12-2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 5592/QĐ-BQP phê duyệt Đề án quy hoạch đồn trạm Biên phòng đến năm 2021 và những năm tiếp theo; ngày 1-10-2018 ký Quyết định số 4159/QĐ-BQP phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo.

Ngay sau khi 2 đề án được phê duyệt, xác định việc quán triệt, triển khai thực hiện các đề án là nhiệm vụ quan trọng phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Thường vụ Đảng ủy BĐBP đã ban hành Chỉ thị số 684 ngày 10-10-2018 yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phải quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về tinh giản biên chế, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kết luận số 16-KL/TW ngày 7-7-2017 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội đến năm 2021; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia; Nghị quyết số 606-NQ/TUTW ngày 16-6-2018 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo tổ chức thực hiện tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy BĐBP; sự chỉ huy, điều hành chặt chẽ của Bộ Tư lệnh BĐBP, các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng đã tiến hành rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức theo hướng tập trung giảm các đầu mối trung gian, các đơn vị phục vụ; bố trí sử dụng cán bộ, nhân viên các đơn vị nằm trong diện giải thể, sáp nhập... phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; tinh giản biên chế đối với những trường hợp không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các cục và các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh đã làm tốt công tác quán triệt, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên và viên chức quốc phòng thấy được mục đích, ý nghĩa của việc triển khai đề án. Đồng thời, kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng, công tác tổ chức và chính sách, chủ động, kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Đề án về tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017-2021 và những năm tiếp theo. Qua đó, làm cho 100% cán bộ, chiến sĩ, nhất là số sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc các đơn vị phải tổ chức lại hoặc giải thể thông suốt về tư tưởng, đồng thuận cao với quyết định của cấp trên.

Kết quả, Bộ Tư lệnh BĐBP đã ban hành biểu tổ chức, biên chế, quân số mới (Quyết định 2222/QĐ-BTL ban hành ngày 1-6-2019) thay thế Quyết định số 2626/QĐ-BTL ngày 6-8-2015 của Bộ Tư lệnh cho từng cấp, từng đơn vị theo hướng tinh gọn, không chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, ưu tiên quân số cho các đồn biên phòng, đơn vị trực tiếp chiến đấu, từng bước giảm biên chế ở các cơ quan, đơn vị trung gian. Đồng thời, ban hành các văn bản hướng dẫn việc thành lập mới, giải thể, tổ chức lại và rà soát, hệ thống các chức danh để sắp xếp, bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ cho các đơn vị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tiến hành giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng theo đúng chế độ hiện hành.

Việc tổ chức, sắp xếp nói trên đã giúp BĐBP tinh giản 122 đầu mối tổ chức, giảm gần 2.000 biên chế ở các cơ quan, đơn vị. Trong đó, 18 đơn vị được thành lập mới gồm Trung tâm chỉ huy tác chiến nghiệp vụ biên phòng, 3 đoàn trinh sát, 14 ban đối ngoại thuộc phòng tham mưu các tỉnh. 68 tổ chức được tổ chức lại theo hướng thu gọn phòng ban thuộc cơ quan Bộ Tư lệnh, 12 đơn vị thông tin thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP 12 tỉnh; tổ chức 25 bệnh xá và 19 tổ quân y thành tổ quân y có giường lưu...

Đồng thời, sáp nhập 49 đầu mối; tiến hành giải thể 9 tổ chức không còn phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của BĐBP trong giai đoạn hiện nay; đổi tên và di chuyển vị trí đóng quân 36 đồn Biên phòng. Cùng với tổ chức lại, thành lập mới và sáp nhập, BĐBP đã tập trung đầu tư xây dựng các lực lượng đã được xác định tiến thẳng lên hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị gồm: Trinh sát kỹ thuật; Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm; Kiểm soát cửa khẩu...

Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Đề án tổ chức lực lượng BĐBP, các phòng ban, đơn vị được sáp nhập, tổ chức lại và thành lập mới đã nhanh chóng vận hành theo chức năng, nhiệm vụ mới; năng lực, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng như cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng được nâng cao hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ của BĐBP cả trước mắt và lâu dài.

Với sự tham mưu kịp thời, hiệu quả, một lộ trình triển khai thực hiện chặt chẽ, không gây xáo trộn về tư tưởng và quá trình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá là đơn vị gương mẫu đi đầu trong việc chấn chỉnh tổ chức, biên chế lực lượng tinh gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, là tiền đề quan trọng để xây dựng BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, trong điều kiện cách mạng khoa học 4.0 và xu thế hội nhập hiện nay.

Bài 3: Sự chuyển biến tích cực trong xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện

Hoa Hạ

Bình luận

ZALO