Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ bảy, 02/12/2023 06:53 GMT+7

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay

Biên phòng - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021, tại Thủ đô Hà Nội. Với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII gắn với đánh giá tổng quát tiến trình đổi mới đất nước.

Đồng thời, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm và 10 năm tới, tầm nhìn đến năm 2045; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

Hữu Tình - Vũ Thắng (thực hiện)

Bình luận

ZALO