Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/09/2021 10:06 GMT+7

Đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình":

Đập tan luận điệu của các thế lực thù địch xuyên tạc bản chất Đảng Cộng sản Việt Nam

Biên phòng - Vẫn những điệp khúc cũ rích, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đang rêu rao rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) là tổ chức chính trị "độc tài, độc đoán, mất dân chủ"(!) Lý do mà chúng đưa ra là: Chỉ có sự "cạnh tranh", "đối trọng" nhiều đảng thì xã hội mới có dân chủ thực sự! Phải chăng là như vậy?

Trước hết, chúng ta cần khẳng định rõ: Đảng CSVN mang bản chất khoa học và cách mạng. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của đất nước và dân tộc. Điều này đã được kiểm chứng và khẳng định cả về lý luận và thực tiễn trong hơn 86 năm qua kể từ ngày có Đảng. Đảng CSVN mang bản chất khoa học, bởi vì Đảng ra đời, tồn tại và phát triển hợp theo quy luật của xã hội; đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đảng CSVN mang bản chất cách mạng, bởi vì Đảng lĩnh trách nhiệm lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân nhằm đạt được mục tiêu của chủ nghĩa xã hội (CNXH); đồng thời, đóng góp vào phong trào cách mạng thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội…

Thực tế cho thấy, trong tình hình hiện nay, các đảng chính trị có vai trò rất quan trọng đối với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội… của mỗi quốc gia, dân tộc, trong đó có vấn đề dân chủ. Dân chủ là khát vọng ngàn đời của con người và cũng là động lực, mục tiêu của sự phát triển trong công cuộc đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng con người thoát khỏi áp bức, bóc lột, bất công. Dân chủ hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất của một chính đảng và chất lượng thực tế của đảng ấy khi nó hoạt động trong lòng xã hội.

Nói như vậy, không phải cứ có Đảng Cộng sản (một đảng mang trong lòng mình bản chất khoa học và cách mạng) là nghiễm nhiên bảo đảm dân chủ cho xã hội. Điều kiện tiên quyết bảo đảm và phát huy dân chủ cho toàn xã hội trong điều kiện một đảng cầm quyền, là đảng cầm quyền ấy phải có nhận thức đúng, hoạt động theo quy luật khách quan và được xây dựng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Do đó, Đảng CSVN luôn phấn đấu để thể hiện bản chất của mình trong thực tế, làm cho Đảng luôn trở thành tổ chức tiên phong dẫn dắt sự phát triển của toàn dân tộc. Đảng CSVN đã và đang là tổ chức chính trị hạt nhân lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị xây dựng nền dân chủ. Cương lĩnh, đường lối của Đảng được thể chế hóa thành luật pháp của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Với tinh thần phát huy dân chủ, để "lòng dân, ý Đảng" hòa quyện, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, nhằm thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", nhân dân ta đã được Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối phát triển đất nước. Trí tuệ của Đảng CSVN không chỉ ở trong bản thân Đảng, mà còn là sự tổng hợp, kết tinh từ xã hội và nhân dân. Là chính đảng duy nhất cầm quyền, cho nên Đảng ta rất cần sự đóng góp trí tuệ của nhân dân, để Đảng luôn thực sự "là đạo đức, là văn minh", ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mà lịch sử và nhân dân đã giao phó.

Tuy nhiên, đó phải là những ý kiến góp ý bằng cái tâm trong sáng, với ý thức xây dựng, vì sự phát triển của đất nước, chứ không phải là những "ý kiến" của những kẻ giả danh dân chủ, giả danh nhân dân để phá hoại mối đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm phục vụ cho mưu đồ đen tối của chúng là xóa bỏ sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta. Đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng CSVN được kết tinh từ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, lại được thực tế phong trào cách mạng của nhân dân kiểm chứng, phản ánh lại cho Đảng để Đảng biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, sai lầm.

Có như vậy, sự cầm quyền của Đảng mới được bền vững. Ở đây, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân được thể hiện rõ: Vừa có những ý kiến tâm huyết đóng góp, vừa thay mặt các tầng lớp nhân dân kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Đảng. Chính vì vậy, là Đảng duy nhất cầm quyền nhưng Đảng ta không sa vào "đảng trị", không chuyên quyền, độc đoán… như các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị thường rêu rao, mà Đảng ta sống và hoạt động trong lòng xã hội, trong lòng nhân dân, được nhân dân kiểm tra, giám sát và chung ý, chung lòng, vì mục tiêu của sự nghiệp phát triển dân tộc. Với sự góp ý xây dựng và sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, Đảng CSVN duy nhất cầm quyền chắc chắn sẽ tránh được sự chủ quan, phiến diện trong việc đề ra đường lối, chủ trương, biện pháp và chỉ đạo hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Cùng với đó, Đảng ta hết sức coi trọng công tác dân vận, nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Dân vận là vấn đề lớn, nó càng cực kỳ quan trọng đối với việc bảo đảm và phát huy dân chủ đối với xã hội trong điều kiện một đảng cầm quyền. Hệ quả của vị trí và vai trò cầm quyền của Đảng, đã chế định một thực tế là tuyệt đại đa số những người có chức, có quyền là đảng viên. Điều đó dễ làm cho họ xa dân, hách dịch, cửa quyền đối với dân.

Trên thực tế, khi vận hành cơ chế thực thi quyền lực của xã hội trong vai trò cầm quyền, đã có một số tổ chức Đảng và đảng viên không chú trọng bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng. Đã có sự ngộ nhận hoặc lạm dụng vai trò "cầm quyền" của Đảng, mà không thấy được cái quyền Đảng CSVN cầm là quyền từ nhân dân ủy thác cho Đảng; nhân dân luôn đứng ở vị trí tối thượng trong hệ thống quyền lực của đất nước.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Đảng ta là "độc đoán", "mất dân chủ". Trái lại, đó chỉ là những biểu hiện của sự nhận thức và thực hành dân chủ chưa đúng với bản chất của một đảng cầm quyền; là sự vận dụng chưa đúng quan điểm của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác dân vận. Điều này đã được Hồ Chí Minh cảnh báo từ rất sớm. Người chỉ rõ, quan liêu là bệnh thường hay mắc phải trong điều kiện Đảng cầm quyền; quan liêu cộng với tham ô, lãng phí là "giặc nội xâm", "thứ giặc ở trong lòng", nó "nguy hiểm hơn bọn Việt gian, mật thám".

Để Đảng ta tiếp tục phát huy tốt bản chất cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân, không rơi vào chuyên quyền, độc đoán, cần kiên quyết khắc phục, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Trước hết, coi trọng thực hiện tốt  nguyên tắc tập trung dân chủ ngay trong bản thân đảng cầm quyền. Chỉ khi nào Đảng ta thực hiện tốt nguyên tắc đó thì mới đủ sức phát huy dân chủ ở ngoài xã hội.

Trên thực tế, hoạt động của Đảng CSVN cầm quyền những năm qua, vẫn còn tình trạng một số tổ chức Đảng không bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc này, vừa thiếu tập trung đúng đắn, vừa thiếu dân chủ thực sự. Sự bảo đảm dân chủ cũng là kết quả từ việc Đảng CSVN tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của mình, để bảo đảm và phát huy dân chủ trong xã hội. Hiện nay, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đặt trọng tâm vào đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Nhà nước.

Trong kết cấu quyền lực của xã hội Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, tất cả mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Nhân dân nắm mọi quyền lực thông qua Nhà nước do dân lập nên. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối, quan điểm, các nghị quyết; lãnh đạo thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, quan điểm, các nghị quyết của Đảng thành Hiến pháp, pháp luật, kế hoạch, các chương trình công tác lớn của Nhà nước; bố trí cán bộ cho hệ thống bộ máy Nhà nước và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện, làm thay Nhà nước, mà lãnh đạo để Nhà nước phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo trong quản lý đất nước và xã hội.

 Với vai trò như vậy, Đảng CSVN là người chịu trách nhiệm cuối cùng, là người chịu trách nhiệm to lớn nhất đối với chất lượng của đội ngũ cán bộ và của hệ thống chính trị. Vấn đề là ở chỗ, trong thực tế hoạt động lãnh đạo công tác cán bộ, Đảng thể hiện cụ thể bằng những cách thức như thế nào cho phù hợp với từng thời kỳ. Phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Lãnh đạo của Đảng chú trọng vào việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể quần chúng hoạt động theo đúng định hướng chính trị, đúng pháp luật. Trong điều kiện hiện nay, tính hiệu quả, thiết thực càng cần được chú ý để thực sự phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; làm cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo trong hoạt động, tránh căn bệnh hành chính hóa. Một đảng duy nhất, đóng vai trò cầm quyền, nhưng cũng phải tôn trọng tính chất hiệp thương chính trị của Mặt trận Tổ quốc.

Muốn bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng bằng những phương thức thích hợp, hiệu quả, Đảng phải đằm mình vào cuộc sống sôi động, phong phú trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là biểu hiện sinh động để khẳng định: Đảng CSVN không "độc tài, độc đoán, mất dân chủ" như các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị thường xuyên tạc, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với đất nước.

GS.TS Mạch Quang Thắng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bình luận

ZALO