Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 12:19 GMT+7

Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW

Biên phòng - Ngày 27/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (gọi tắt là Nghị quyết số 33-NQ/TW).

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Văn Bừng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Cục Chính trị BĐBP.

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm qua, trước tác động của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng, Đảng ủy và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW; nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực, luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP.

Nổi bật là, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy BĐBP ban hành Kế hoạch số 808-KH/ĐU ngày 11/6/2019 thực hiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương “Thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia” trong BĐBP; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt đối với cán bộ chủ trì, chủ chốt tại cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp trong BĐBP triển khai nghiêm túc việc học tập, cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác ở từng cấp, gắn với các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị đã tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu Đảng ủy BĐBP báo cáo đề xuất Quân ủy Trung ương trình Bộ Chính trị bổ sung, hoàn thiện phương thức, cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; thể chế hóa triển khai thực hiện đối với các cấp ủy đảng từ Trung ương đến cơ sở; tham mưu ký kết, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP với 44 tỉnh ủy, thành ủy có biên giới về công tác biên phòng và xây dựng BĐBP.

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, trọng tâm là các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị đã tích cực tham mưu Đảng ủy BĐBP chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 606-NQ/QUTW ngày 16/6/2018 của Quân ủy Trung ương về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021 theo Kết luận số 16-KL/TW ngày 7/7/2017 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 05-NQ/TW, Nghị quyết 230-NQ/QUTW về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền Luật Biên phòng Việt Nam nhằm giáo dục, động viên, tập hợp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Trần Văn Bừng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Văn Bừng khẳng định Đảng ủy, Chỉ huy Cục, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Cục Chính trị BĐBP đã quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 33-NQ/TW; các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, kế hoạch của cấp trên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả theo chức năng, nhiệm vụ; nổi bật là trong công tác thông tin, tuyên truyền, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong BĐBP, công tác vận động quần chúng của BĐBP, xây dựng BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức…

Khẳng định Nghị quyết số 33-NQ/TW có ý nghĩa quan trọng đối với công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và BĐBP, Thiếu tướng Trần Văn Bừng yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Chính trị tiếp tục tham mưu, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW theo chức năng, nhiệm vụ. Đặc biệt, cần tập trung trọng tâm vào công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, có phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành trong bảo vệ biên giới quốc gia; tăng cường xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, nắm chắc tình hình trong nhân dân; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thu Minh

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các đại biểu, kết luận hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế yêu cầu, thời gian tới, để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cần thực hiện tốt một số nội dung bao gồm: Quán triệt sâu sắc các chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và tình hình, yêu cầu nhiệm vụ, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đề xuất cấp có thẩm quyền tiếp tục xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của BĐBP, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, góp phần bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong bảo vệ biên giới quốc gia.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới, tập trung vào lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị; tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, dự báo tình hình "từ sớm, từ xa”, kịp thời, sát đúng, không để bị động, bất ngờ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, rút kinh nghiệm để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên những vấn đề về hoạch định chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia...

Thu Minh

Bình luận

ZALO