Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 05:51 GMT+7

Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP: Nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu dự báo và tham mưu Chiến lược Quốc phòng Việt Nam trong tình hình mới

Biên phòng - Ngày 1/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quốc phòng Việt Nam (gọi tắt là Nghị quyết số 24) và Kết luận số 31-KL/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược quân sự Việt Nam (gọi tắt là Kết luận số 31). Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP; đảng ủy viên Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP, cùng đại biểu các chi bộ cơ sở trực thuộc Cục Chính trị BĐBP.

Báo cáo trung tâm tại hội nghị nêu rõ, 5 năm qua, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Cục đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP.

Trong đó, nổi bật là, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã duy trì thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong BĐBP; công tác vận động quần chúng của BĐBP; thực hiện chủ trương kết hợp Quốc phòng an ninh với kinh tế; xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động nguồn lực kinh tế cho Quốc phòng, an ninh; huy động nguồn lực kinh tế từ địa phương và nguồn lực xã hội cho xây dựng tiềm lực Quốc phòng; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã tổ chức lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác định hướng xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tham gia tích cực, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại Quốc phòng; thực hiện tốt công tác nghiên cứu, dự báo tham mưu chiến lược Quốc phòng… theo đúng phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục Chính trị BĐBP, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc phòng Việt Nam và Chiến lược Quân sự Việt Nam.

Ngoài ra, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 5 năm qua, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã tích cực nghiên cứu, tham gia với các cấp có thẩm quyền từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống cơ quan, cán bộ nghiên cứu dự báo và tham mưu chiến lược Quốc phòng; tăng cường phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu dự báo chiến lược Quốc phòng với nghiên cứu khoa học; trao đổi, nắm chắc thông tin, diễn biến tình hình quốc tế trong nghiên cứu dự báo, tham mưu chiến lược Quốc phòng, ngăn ngừa nguy cơ, thách thức, góp phần cùng toàn lực lượng BĐBP hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Lâm

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 và Kết luận số 31; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận hội nghị, để góp phần thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam trong tình hình mới, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế nhấn mạnh, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP cần xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau: Tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp đối với công tác nghiên cứu dự báo chiến lược Quốc phòng, tập trung vào lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị; các nội dung nghiên cứu dự báo, tham mưu, đề xuất cần được thể hiện toàn diện, xuất phát từ tình hình thực tiễn ở cơ sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của BĐBP.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế đặc biệt lưu ý các cơ quan, đơn vị trong toàn Cục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng cán bộ kiêm nhiệm làm công tác nghiên cứu và tham mưu chiến lược Quốc phòng cả về phẩm chất và năng lực, trình độ chuyên môn; chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, rút kinh nghiệm để kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên về những vấn đề hoạch định chiến lược nghiên cứu. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ngọc Lâm

Bình luận

ZALO