Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 16/04/2021 09:27 GMT+7

Đảng ủy BĐBP triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X

Biên phòng - Ngày 14-1, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 cho cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP. Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Chính ủy BĐBP chủ trì hội nghị.

img-8485
Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Phó Chính ủy BĐBP, chủ trì hội nghị. Ảnh: B.N

Thay mặt Đảng ủy BĐBP, Thiếu tướng Lê Thái Ngọc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

Nghị quyết nêu rõ, trong bối cảnh thế giới, khu vực có nhiều biến động khó lường, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân đội có sự chuyển biến quan trọng về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo toàn quân vượt qua những khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Cụ thể, đã thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn cả nước. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng SSCĐ của toàn quân được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đã chủ động hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, xây dựng lòng tin chiến lược, thúc đẩy xu thế hòa bình, hợp tác trong khu vực và thế giới. Tập trung nâng cao sức lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X về “Xây dựng khu vực phòng thủ”; Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới và chính sách pháp luật của Nhà nước”.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đầu của Đảng bộ Quân đội, đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, xử lý thắng lợi các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị để xây dựng và phát triển đất nước.

Hội nghị cũng đã quán triệt chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

img-8487
Thiếu tướng Lê Như Đức, đảng ủy viên Đảng ủy BĐBP, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, quán triệt chương trình hoạt động toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ BĐBP thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: B.N

Chương trình nhằm cụ thể hóa và lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp mà Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong thực hiện  nhiệm vụ công tác biên phòng; xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện; xây dựng các tổ chức Đảng TSVM đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Trong đó, chú trọng 4 nhiệm vụ: Tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng BĐBP đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, hệ thống dấu hiệu, mốc quốc giới; đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh. Xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, bảo đảm đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hội nghị cũng đã thông báo kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 13, khóa XI; đồng thời hướng dẫn học tập, triển khai thực hiện quán triệt các nội dung trên.

3hmz_img-8507
Đại tá Phương Minh Quang, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, thông báo kết quả Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 13, khóa XI và hướng dẫn học tập, triển khai thực hiện. Ảnh: B.N

Theo đó, Đảng ủy BĐBP đã chỉ đạo các tỉnh, thành phố các cơ quan đơn vị, nhà trường trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP, tổ chức quán triệt các nội dung cho Thường vụ Đảng ủy và cho các tổ chức Đảng cấp đồn Biên phòng và tương đương; nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc nắm vững và thông suốt các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các nghị quyết của trên.

Qua đó, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, làm cơ sở học tập, quán triệt, triển khai thực hiện ở cấp mình. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, từng cán bộ, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, tránh đơn giản, hình thức.

Bảo Ngọc

Bình luận

ZALO