Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 04/03/2024 10:06 GMT+7

Đảng ủy BĐBP: Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Biên phòng - Ngày 17/10, Đảng ủy BĐBP tổ chức Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị.

Trung tướng Lê Đức Thái thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Cẩm Linh

Tại hội nghị, Trung tướng Lê Đức Thái đã trực tiếp thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 3/10 đến ngày 9/10/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ 6 để xem xét, thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có các bài phát biểu quan trọng khai mạc, bế mạc Hội nghị.

Theo thông tin từ đồng chí Tư lệnh BĐBP, tại hội nghị vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện vào các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2022; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023; kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trong năm 2023.

Trên cơ sở phân tích, dự báo các khả năng có thể xảy ra, bám sát tình hình thực tiễn, Trung ương thống nhất ban hành Kết luận về kinh tế-xã hội năm 2022-2023, trong đó, xác định rõ quan điểm, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu cơ bản, quan trọng và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2023, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng được yêu cầu của Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, tài chính-ngân sách Nhà nước hằng năm, gắn với việc phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Trung ương coi quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, lâu dài. Trung ương thống nhất ban hành Kết luận về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Về vấn đề tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân về mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nhiệm vụ, giải pháp lớn cần được quán triệt, triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về vấn đề tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao ban hành Nghị quyết của Trung ương về Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 15 năm thực hiện Nghị quyết 15; khẳng định việc tổng kết Nghị quyết 15 và ban hành Nghị quyết mới về Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới là yêu cầu cần thiết để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Tại hội nghị Trung ương 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện một số công việc quan trọng khác và thực hiện công tác cán bộ…

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được Đảng ủy BĐBP tổ chức nhằm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ huy các cấp về nhận thức, tư tưởng và hành động, nhất trí cao với những nội dung hội nghị đã thông qua; từ đó tiếp tục củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết ở các cơ quan, đơn vị.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO